Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoς pοου mom
ΤHTΙ 7 Ατοα τον ow
www.olympiobima.gr
Τpή 0υου π ωρά
ΠΡΟΡΑΜΜΑ ASM3.
ΤΗΣ ΜΤΡΟΠΝE
ΕΤΟΜΕΣ Ο NEΕΣ ΔΑΤΕΕ
Τέσσερις μεγάλες
ανατροπές ια
εργαζόμενους και
εργοδότες
Το ΣΧΕΟΤΟΥ ΠΟΥΡEDY
Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠο ΤΗ ΒΟΥΛΗ:
Συνάντηση της
Αντιπεριφερειάρχη
με νέους
ΑD PΟΥMAΜΑ, ΠΟΟA
ΣΕΡΒΑ ΚΑ ΕΜΑΔΑ
Παρελθόν τα
capital
controls
ο peδoς αιοτ οτίκύν το
meo uς μ mapuόμοη πpη
poa τίmς μαής κu w ,
rpou οις mν προή π
op4 Τοma rou τuρηο Εργlας
κο Τroov nονη Βpοn
ς νiς δoς μουμ πν
όun φοwμαής σαυβλημού κό poοio paγαίας
ο τδη oς o κoa oος
δnς πρσ αζη Μ ω 9%
15% Εηνo n ap ς
pής ομκο peν,
10000ν uEΦ wΤΕ
Aρ pη η αο apόσμο
10ε0 pΟπμαητo στόίupd
ni aw aησp4 η ατa ό
-015ή: ο ν η.
pyo αμηία, ούμμουμε πίηγοφερίας
υςοuτρoς ou oronς poση α
poaιοομαναοο ο o
oνaMinomo npep os
πn mmd .Σ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Την Γαρ Ε a
ν γς 0όα ν Pouμis
noa Σηaο EMa Του ήω
ο φopομ Eran γo μέα ς
νος με o Shmτ rti, στό
o τό ηνlnρά Μpάληpυς
Καυpnς nμuς on n ό
Κόnο δorούne
Πνιγμός 65χρονου
ΣΤΗΝ ΠeΡοΝ ΤΗΣ
ΛΕΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΣΟΠΕΔΟΥΣ
ΚOMBO ΔΟΥ ΚΑ AΠΟΧΟΡΟΥ
Διακόπτεται η
κυκλοφορία από
σήμερα μέχρι την
Παρασκευή
ΛΟΓΩ ΕΡΤΑΣN ΣΥΜπινιοα
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤιΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΟΥ ΟΜΥΜΠΟΥ
E. Γεραλιόλιος: Λύσεις στα καθημερινά
τφφωnoonm οσn .
A n μ ρο
πpoop p pnomν
oή λrv wn
(apαοας ΠΑ.Ε)σην ng u
ς φηαν ουήησης
προβλήματα των δημοτνη
ΕΞΟΣΤΡΕΦΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ ΚΗ ΠΟΡΒΑ ΟΙΑΞΟΝΕΣ
M φ nmυνu δημρe
Βomon rpοa κς κα
vηωνν .wov
Σupύr υ μu u
Χdςς0ρες πυ ονο ρθημα όνς
ς η δiς pς ό
Detoo ηρκή Aταnpάς ο ς
ημ o οηαου α
κόnpo μonpou τu δαr
Covaς κu An y Aή Aan mu
δpu ν πpooopα νdμ
pr μς -ροτμής
Συμμμό, ό oμpα Τμη Τhηou
t mν nponή0Αoου ό
Τy ovdή Tν n κu, l
η up uw oτόwcoro
κμβο du(53 ό ς owmou b
κtμο nopοu (0 υμο
gpeπα Αθήα.
οuπτu προμττβηε ο
Apoumς pής aτο οοmό
po p A ου
ep ήρας κά μυ.
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
teNEσ
ΗΔηακή γ
Η όο mς p ίας
έpt μπν εμμόη τς
Δημής Μοpsρρου
aaνg Loαηp
μουσκού φήσς K
Gppoήmu uπό η
eeoη υ. Βμn Μaμ δn.
Mogop oμ
Η κα wοσμν e μμάν
ης οίς ής ού Υrou n
σn αμ άnvmv η
prgη οoνν εδής κλppίας να
aς πporc uγu mν ωpωn
μμohτpη όoο πyopή
popd v σμά
Γpp, o αδημί ύμ mς an
Eu pp, κ paκ Α Μάστοςoρηραν
α σnκiς pκκ
Hmήpμίας
Ση αή moo vι δηικίt
τοpoo ος ottaςυ ηe o. Γpoς, Η
m pμoiς ε aτό κoν E4αυn
Μηpoη Kinaς, Μn o nμα κ
ΤΕΡΠΟΣ
μγος Μου μτου κ. Γεpoς
Lηνμ ονς wasκ Γροες.
ομο μ ν dom a -avo
ΒΕΑ1 ΕSΓΑΤΕ
Κenagκοσμar Κ ΕΜΟ
oonmo ηοdυ
| οπου
ΕΡΑΕ235TD76259
kostnpnιloskatanαηmal. com
Uiessaηό ία ισα
κατερίνη
σnorete
Mmeτoν ,
Πωλούνται αυτανομα ιαμερισματα!
στην Αεπτακαρυα Γαριας αno 52τμ
rως 6θεμ κοντα στην Παλπσσα.
Σύγκρουση
δύο φορτηγν
στην εθνική
Επαγγελμπτικά ααινητα και
eκαπεhn rτος σε διαυ κα Εκτος
πτην ΑυΤτΗκαρμα κααι τiακa
Αποχροo
κoupε σχύσος umoοσύης
Με προίοu πaoτητας στις
KONΤΑ ΣΤΟw
ΑΕD ΠΟΤΜΟ
kύτεpες ημές Το
ΕPΓΟΣΤΑΖΙΟ ΕΤΟΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ουμένο μας προουπκό σο
εyνopαστε το καλύτερο
οpoioηον ς 1520 θς
|- rm ,
απotσμα.
ΑΡΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
T2351039303 & 34886
oτ v ο
σ Bn M po.
konstadini dis @livα.com
ΕΥΝΠΝ 404Μ1%0
inpαι ημεία imμαίηt
ΠTOΠOΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
raνόχupn. ΚΑTΕΡ
1-2351031111
fas031993
www.platon.edugr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
[email protected]
ΠΛΑΤΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΕκπαιδοντήρια Πλότων
ΕΠΤΧΑ ΤΙ
nolesinpuμίνη
noιδεunn nperas
ΠΑΝΕΛΑΔΗΕΣ
ουμο ο 7