Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoς Apοον mon
www.olympiobima.gr
Τμή 0Mου π ωρ
ΔΕΥΤΑ ΤΟΤOΥ ο
ΕΝTΣΚΑ ΣΤΟΚΕΑ
ΑMΣΤΑ ΣΤο κοNο
Σφενδόνες και
Συνάντηση
του βουλευτή
Φ. Μπαραλιάκου
ΤΑ ΔΥΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
βλήματα ως ευρήματα
Τι σημαίνουν οι
νέες προτάσεις για
τις επικουρικές
ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
με τον Υπ.Ν αυτλίας
Γ. Πιακιωπάκη
ΣΥΣΗΤΗΣΗ ΠΑ ΚΑRA ΘEMAT
noΥ A0OΡΟΥΝΣ ΤΗΜ ΠΕΡΑ
ανασκαφν
ΣΤΗ ΜΕΘ
Eolaeo ou o αβo oμτυ
τo σ γυο0pό
κο4 υ ούνηχή ηννn
μημonν υpοα o ς ση
Μm nκρίας oποί o βoό
ο oαμίος uπρογοκαο
puapς uο, A tu
noTυ oης Rhdς
Μpης oondς r oν μn
ααμηο oσ μτu ό ov
yαoο Ο άάωμίούν η
. wTrepγό Μος ε Πν
nemrη p dam nus
ΜA κoα Μpας
Σησήτσ o Mo άεςημρα v
Υπuό γω κόun μή mυ
ο νο Υ νο Σεοος
Καpης ο 40 ΛόΤημ a
δοοντς myr όpη
oup o
Mφ νη moym σνοd
υσόλυ κα άηn ήη η
αηpίη μαάσ wπpαν οu
Υπόμο u u viο κο κα an
nuη υμφος nμης
οvο ής ς πpφής ς nopoα
ooro γα ο σ ο
πιοiνααμέρη mό nν κ ή
ο ups δεμε όημε
Bμάnν m εμ pη ή Κuw
Τα Θυρανοίξια του
ερού Παρεκκλησίου
του Αγίου Παρθενίου
ΣΤΗΝ ΜΜΜΗ ΤΟΥ
ΜΠΡΟΠντοΥ ΠΑPEMIOY
215 ΕΚAT ΕΥΡΩ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΟ
Νέες απήσεις για τους οφειλέτες
ΒΑΡΔΑΚΑ
Εοφo npηpία o A
nupo κ όp pponάκ
ppo p ανηΜρος
Κp n n4 oτή
ΕΚΝΟΙΚoΣ ΝOΜΟΣ
Τα Τρία σενάρια που
μελετά η κυβέρνηση
noΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙ
Πpoo ouμ αύ 26 p t μα
oυμής κο dημoο τό πμόκ 0Μ0 φαολητο
νουπu οw mpeoη1000
no nerpδαγη πς πνεm,
εnμνο μήμα θaoοw ο noς κ pα Τν
Εoηη m o μμς5πος
αμeίς n 0P
Σ0pνο ε ts υτοd νnmν np
aans poμας npς up uto
pθκ 30 30 nόαφείου
Eupμ oov pe 14401 apd
Πoodpeοαξpw μόννάλον
pe dau φ vdiκόρμοο
p Echιό πιού άonpαης upμνi
pean Ε1520 pο
δ ς ορμνου θaεναγθείν ση
pσηoμνο ξelατό o ppn
ς 0aσoν ς uφημημον popo
.μπνε Μη oηναμκο 0 pσ
-Dεu α οuoα πpo ανλ ατό
Εs napoή κm o hmο utηση
p η mb α.
ς oο.
μα nΦmoν
u at ΜA
ΕΕ ο ΑΓ
Ρ 15 . σνόM
μ s4β n dφo,
nΟΣ ΘA ηφζοΜΕ
Μpoς 18e ς Κουnop M).
wd μn Kαp o poo
α οoή οη κυΜΙ 9
ulμt oα m μα
νμo 10τα
ΜHΤΡΟΠΟοΛΗ ΚΑΙ ERSMUS|Αρχιτεκτονικές δια δρομές σε 40 νέους
ΑΠΟ ΤΟΝΣΥΛΛΟΤΟ
ΑΡΝΤΕΚΤΟΜΝ
eNωe ΠΟΝΤΙOΝ
ΠεμAC
ΤΕΡΠΟΣ
ΤΗΗΜΑ DΕAΙΡΟΤ
UNTE ΕEπ MΗ
ΒΕAL ESTΑΤΕ
ΚcaaFE κ συ Ε Καυ μ
ΔΕΥΤΕΡΑ
26.08
M μοτ
ΤΟσταΗε μαl V 15 δrς K
Εpu κ
w εpο
tωλαuνεmι αυτοναμα δημρσματα - uρ ον mς n0AΚ
nτην Λεπτοαρνά Πυρίας από 52τμ kς poύ ο
Σuοpς w
eκ o ς
κ na Pouμa
e efep
δως 6θτμ κοντα οτην Φάincea.
EnayyAματκα ακίνη τα και
οικόπεδα tνrat σχδίου καυματόt Σμβiα
ετην Αanτακαρυα και πλάκα
Ανθρωπστκν Σπουδν
Η Βράση
Μερoη pα oο
|ao υ pοpάΗΑ
En γο μ "
Μαsς μ. o dhε yur
ewttv, aτ ν
| αν σγκδο η ιgά
Μpon pς Κrs
pa ς ο o
θεικν Σπουδων
Λευyuρυν.
Οκοιαμίας & Πληρογομής
Yir u ε Νσtμιησή
Π5ιεΙΣΧΗΗ ο
2 2352 11 11
wawterpας ηε inteelerplς gr
Β60 ε1 15s 50 Ns 6.
Γaνόχωρα - ΚΑTΕΡΝ
2351031111
f21503199
wwwplatonοdugr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
[email protected]
ΠΛΑΤΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΕκπαιδοντήρια Πλότων
ΕΠΤΧΑ ΤΙ
nolesinpuμίνη
noιδεunn nperas
ΠΑΝΕΛΑΔΗΕΣ
olBvelol ίdy
ουμο το6γ7