Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Αυγούστου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ . Φύλ.: 6844
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Στο στόχαστρο
η αδήλωτη
εργασία
Σαρωτικοί έλεγχοι
ανά τη χρα
Ο νέ0s χάρτηs
των κοινωνικν επιδομάτων
από 1/1/2020
Το ελάχιστο εγγυη μένο εισόδημα , το επί
δομα αιδιού , το
επίδομα ενοικίου και
φυσικά το επίδομα των
2.000 ευρ για κάθε
γεννά θα είναι τα επδόματα που θα δοθούν
σε χιλιάδες δικαιού-λογα με τον αριθμό
χους το2020.
Πρόκειται για το χαρ.
τοφυλάκιο rou διαχει .
ρίζεται η υφυπουργός
Πρόνοιας και Κοινωνι-ειδόματος
να καταβάλλονται με
στόχο να ενισχυθούν
όσο το επιτρέπουν τα
οικονομικά της χρας.
Έτσι το επίδομα παι .
διού θα καταβάλλεται
κανονικά σε όλους
τους δικαιούχους ανά
50 ΕURO
Καθολικοί , στοχευ
μένοι και επτόπιοι
έλεγχοι σε ολόκληρη
τη χρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση φαινομένων
αδήλωτης , υποδηλω.
μένης και ανασφάλιστης
ξεκινούν από αύριο
από τις ελεγκτικές
των εξαρτμενων τέ.
κνων και το οικογενει ακό εισόδημα και α
ενισχυθεί μέσω νέου
ύψους
εργασίας ,
υπτηρείες του ΕΦΚΑ ΔόΜα Αλληλεγγύης 2.000 ευρ για κάθε
όπως επισημαίνεται
παιδί που γεννιέται διατίθενται σήμερα σε
από 1.1.2020 το οποίο
ΑΕΠ να διατίθεται για
Εγγυη.
Εισόδημα .
Μιχαηλίδου και
όπως τονίζει δεν πρόκειται να καταργηθεί υπολογίζεται στα 150
και να μειωθεί κανένα εκατ. ευρ σε ετήσια
επίδομα . Στόχος είναι βάση .
να ενισχυθούν και να
καταβάλλονται
χευμένα.
Σύμφωνα λοιπόν με Ελάχιστο Εγγυημένο
το οχέδιο της ηγεσίας Εισόδημα, το οποίο θα
του υπουργείου Εργα.
σίας και Κοινωνικν περισσότερους
Υποθέσεων όλα τα επ δόματα που δίνονται
σήμερα θα συνεχίσουν
1, διο . ευρ . Στόχος το Ελάχιστο
είναι να διευρυνθεί να
ενισχυθεί και να αγκα - Ωστόσο το ελάχιστο
λιάσει τους αδύνα- εγγυημένο εισόδημα
μους και τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού , παρέχοντας όχι
μόνο οικονομική στή. συνδυαστεί με οικονοριξη αλλά και εγγυημέ -μικές
συνέχεια στην 11
θα συνδυαστεί και
πρωτοβουλίες για εργασία . Ειδικότερα θα
Παράλληλα το Κοινω νικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕA) θα γίνει
Μειθηκαν
κατά 9%
στοοι εξαγωγές
τον Ιούνο
πρωτοβουλίες ,
όπως η χορήγηση μι
κρν δανείων, μέτρο
που εφαρμόστηκε με
δοθει από το 2020 σε
ευκαιρίες
επανένταξης στην κοιδι.
νωνία και την εργασία.
Στόχος της κυβέρνη. μεγάλη επτυχία στην
σης είναι το 0,5% του
καιούχους καθς θα
αυξηθεί το ποσό από
760 εκατ. ευρ πυ
συνέχεια στην 10
Επίδομα
στέγασηs
Κάμψη της τάξεως
του 9% σημείωσαν οι
ελληνικές εξαγωγές
τον Ιούνιο του 2019 σέ
σύγκριση με το ίδιο
διάστημα πέρυσι , εν
το εμπορικό έλλειμμα
συρρικνθηκε κατά
22,9% , δηλαδή 454,6
εκατ . , σεσχέση με τον
Ιούνιο πέρυσι, λόγω
της υποχρησης και
των εισαγωγν . Σύμφωνα με προσωρινά
συνέχεια στην 2
Ανανέωση ατήσεων
Σελίδα 9