Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 6994

ISSN: 2654-0576

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ô ç ò Ê υ ρ ι α κ ή ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Κυριακη 25 Aυγουστου 2019

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 1000 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

Aíôßóôñïöç ìÝôñçóç óáñÜíôá
çìåñþí ãéá ôéò 120 äüóåéò
óôá Ôáìåßá

ÓÅË. 11

¢ìåóç ðáñÝìâáóç
ôçò ðïëéôåßáò æçôÜ ï Éáôñéêüò
Óýëëïãïò Êáñäßôóáò, ãéá ôçí
åýñõèìç ëåéôïõñãßá
ôçò ÐáéäéáôñéêÞò
êëéíéêÞò
ôïõ Íïóïêïìåßïõ
ÓÅË. 4

¸ñ÷åôáé íïìïó÷Ýäéï ãéá
“îåðÜãùìá” ôùí äéðëùìÜôùí
ïäÞãçóçò ÓÅË. 7

ÓÔÉÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÉÓ

Ìåßùóç öüñïõ óôï 24%
ãéá ôá êÝñäç ôïõ 2019

ÓÅË. 12

“Óôá äýï” ç ÁíåîÜñôçôç
ÐñïïäåõôéêÞ Óõììá÷ßá Ðïëéôþí
ìåôÜ ôçí ðáñáßôçóç ÁëåîÜêïõ

Aðü ôï Ãñáöåßï Ôýðïõ ôïõ ÄÞìïõ Êáñäßôóáò

Óôç íÝá ÄçìïôéêÞ Áñ÷Þ ç áðüöáóç
ãéá ôá áéïëéêÜ

ÄÅÇ: Êüâåé ôï ñåýìá
óå 30.000 óôñáôçãéêïýò
êáêïðëçñùôÝò ÓÅË. 9

ÓÅË. 5

-ÅðéêåöáëÞò ï ÉùÜííçò
ÍôåëÞò, áðï÷þñçóáí
ïé ê.ê. Ê. ÎõëïìÝíïò,
Ð. ÌáíôæéÜñáò
êáé ç ê. Åõáã. ÄéáìáíôÞ

ÓÅË. 5

Öñï íôé óôÞ ñéï Ìá èç ìá ôé êþí
Ìáëëéáñüò Ðñ. Ðáíáãéþôçò
ÔìÞìáôá
Ãõìíáóßïõ
Ëõêåßïõ
ÅÐÁË
Áðïöïßôùí

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá 4 (3ïò üñïöïò)
Êáñäßôóá
Ôçë.: 24410 28882
Êéí.: 6972882216

ÅããñáöÝò êáèçìåñéíÜ 10:00 ð.ì. Ýùò 13:00 ì.ì.
êáé 17:00 ì.ì. Ýùò 21:00 ì.ì.

Óôáèïýëá Óôáìïýëç - Ôßêá

Τώρα και πίτσες

24410 80546
6978 841070
DELIVERY

19:00 - 01:00

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

ÍéêçôáñÜ 2 & Êïõìïõíäïýñïõ
Ôçë. 24410 74680
Fb/Instagram/[email protected]

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

ÃÕÌÍÁÓÉÏ
ÅÊÈÅÓÇ-ÁÑ×ÁÉÁ-ÃËÙÓÓÁ

ΠΛΑΖ ΠΕΖΟΥΛΑΣ - ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ÅÍÉÁÉÏ ËÕÊÅÉÏ
ÅÊÈÅÓÇ-ÁÑ×ÁÉÁ
ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ ÉÓÔÏÑÉÁ
Á´-´- ôÅÐÁË
ÍÅÁ ÅËËÇÍÉÊÁ

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
Ä´- Å´- ÓÔ´
ÄÇÌÏÔÉÊÏÕ
ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÇ-ÅÊÈÅÓÇ
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ-ÅÉÑÇÍÇ ÔÉÊÁ
ÁÐÏÖÏÉÔÏÓ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏÕ
Á.Ð.È.

ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα