Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕ ΛΓΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΑΤΡΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στην Αρχαία Ολυμπία
το Παγκόσμιο Κέντρο
Ολυμπιακής Παιδείας
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
Ιδύά.
ΚΠΑΤΡΙ
0Ι ΕΓΚΑΤΑΣΠΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΔΟΑ
ΚΥΝΗΓΙ17
T.4λop
e HAεe
ΤΟ ΕΝΘΕΟ
ΚΥΝΗΓΙ
στην Ολυμπία Ο%
Η' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΟΣΗ
|ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡΙΕ 4 μα
Eiβaτο 34 Aυγοστοu 2019 κpuiriune.οu Apιopoς φdλiou 0984 ΕΥΡΩ 0,60 E Τψή Αήνoς 16
ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
των δημάρχων
Καταργείται η aπλά
αναλογική σε δήμους
και περιφέρειες
Γ. ΑΥΜΠΕΡΗΣ ΣΤΗΜΟΡΚΟΝΟΣΙΑ
i100ΕΤΩ ΤΗΝΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΤΟΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π
ΚΚΡΑΜΑΑΜΕ
10 ΘΕΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΘA ΤΟ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΝ ΔΗΜ.
ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΕΦΤΑ ΔΗΜΟΥΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝNEΕΝΤΟΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΟΡΚΟΜΟΑ
ΔΗΜΟΤΙ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΟ0ΟΥ 2019-200ω
Eεω τmv τμή να οος npoσκο
λέσω στην τελετή ορκωμοσίος του
νtου Δημοικού Συμβουου tou
Δήμου Αφoίας Ουμntoς ou θo
ηpoγμoτonoνθεί w Κυpo στις
3 Αηpοόστου 2019 κοι pα 1100
ημ στο Δηουκό κατόστηpα (af6ουσα εκδηλστων tou Δήμου .
Σος npooκαλούμε στην τελετή οpω
μοσίος του νέου Δημοτικού Συμβουλίο
του Δήμου ηprou nou ea nρoματono
nθεί tmν Τeτάρτη 28 Αυγούστου 2019 και
epa 9 10 pρόδυ στην oουσο εκδηλ σεων τoυ nάρκου Ευστpή στον Πύpα
Σος npooκαλούμε να ημήσεε με την napou oία σος τν tuλετή opκoμοoίας ς Μtο Δημοτ.
κής Αρής του Δήμου Ανδρίoonoς-Κρεστένων
nonoia bo διεξαθα uw Δευτέpο 25 Αυούστου
2010 και φο 2000 στο κτpο tοu Κέτρou Πεp
βαλλοντικής Εκnoίδεuoης Κρεστένuν (npnv Moθυκή Εστία,
Ο Δήμαρκος
Ανδρίrooς-Κpεoτένων
Δονσιος Μnoκoς
Με εκτίμηση
Αντυνοκέnoυλος Πooνης
Δήμομος nopγou
ΟΕΚΛΕΓΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΑ
ΓEΩΡTΟE ΓΕΟΡΠΟΠΟΛΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
istante
Καθημερνο
13:30.20:10
ΠΑ ΤΟ ΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
χρόνια
υκΤΗΜΑΤΟΕΟAΡΜΟΓΗ ΙKΕ
ΜΕ ΜΙΚΌ
& ΙΤΑΣΗ ,
ΧΕΙΜΩΝΑΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ε Ε n
nepouaεu
" Κuν/o rn
m 0 ΜΟΜ
Μ Ε u
- ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΚΟΛΟ
ΑΙΟ ΑΣΣ
0 20ΑΥΤΟΥΤΟΥ
hς ακήμοι 1.aς Σ m
κ λενμ κ tr Ν
Ε . 7 2
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
RATPA-DYPOE