Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗΑΠΟΨΗ
της Ροδόπης
Δθυνοn: Emφuvieς 21.69100 EA
TA κ x 25320 22242
Τuή ΦΜου p 045
ΧΡΟΝΟΣ ο
ΑP ΦΥΜΟΥ 145a
ΠΕΜΠΤΗ
ΕΤΟΣΕΑΑ:www.elapops
ΑΤΟΥΣΤΟΥ 2019
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
Εγκαίνια νέας
μονάδας από την κο
ρυφαία φαρμακευτική
εταιρεία Pharmathen
στις Σάπες
Μα ηση, η oruiα ίoυς δν έχα npοrroμεo
natλΜνe μα trove ενiς Δμερχος nopayνuν της χύρως θα έ στpομένο το pμα
Mepuvoς Σmuv Ντvoς Χαρnooς E oε του στην κανoτομ npurοβουο του ημόο
mλoύs Δήος ης poς o npoγoς ereoες Μοpoκος Lanu
κα ουpούotις ουνεχνo και noooυν διάpορες
μαρφές κ t0 α ουνoσης συνργοσίος
Duς eve κατavorό οoveλe tuν euοδοηoν
Εγανα της Νέος Μοναδας Eoμων Βραδυος Αποδομσης κα nopουσίαη του
Ετεδυηκού ηaou τοu Ουου θα rpaγμοτοnopu η ορuφαία φορμοουτκή εταρεο
armshn στο εργοστάοο της στς Σέες
Pοδάτης
Η Εκδ4λωση θα πρoγματοnοei τmν nepo
οοn , 5Σπεβρoυ 219 καρα 11:00 κα τα
erava απροατoopa ο nouprός Αν πuξης & Ervδύouκ Αδωνς rouponς,
ΗPharmonn ava μα σπό nς no δνές
σαρές α συνεχς αρχομεες στον χρο
κα έχει το εργοστόσιο της στην Θρoκη και o
κερμένα στην κτουκή με τον Εβpο nepιοχή
των Σων, δοτας δουλad σε noλύκόομ .
enouod δpoμεά στο Mapωνtίς Eoπ θ al ou έστυε ο Ν Kotoοος εa
peεί ελ urapχυν ρpοοκοδοομoί ηtες
noua avopυν νtες θετκές στην στορά mς χupo .
Lpεpμένα ο Ν Χαρτonoυλς μ moreλn noυ
enioue στος oοφηoς ο Στουρn.
Αbovου Μ Beoo τoυς φοτtta ο
οwο vα δερευνο 0 ΛΗ
ς npouο0oς να oδουnpουν άλα to μ.
Πρoε για μα cpaμαν κα ηpο rpurεpου
0ου uς nposnooύμνο ψοnonpnς uς έg τmν ος ουίου 019 ο δημοες ου μου Mepωος
μpνn γνuμη ΟΛΟΝ wν amδεiν mης υυoτολής Σondv enέo με υy Ψφο npoouno κα
Μo a oα pος οψήφου Δμeχα Μαρς. nperpeμμα oοoς έδoν ε oε όλου
Σα oυuοuνoοw συν nponσn nporoη μας υnοφηpiouς Δημάοχους κα ουμφουους να
θe μετeμφp mp popής ην 1η
Σεπυμβρου .
Σάνες 16 4010
τoς κκ tuνη Σταυρ
Anoσo να
άxdη 0οo
Φους κα
Aveητί Σωάεφα
Σ uδιa ς oyς της 20ης Mαο κα της
Σωνέωο στην n oυλδa
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚ0 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
-ΚΑΥΣΘΞΥΑ-ΕΛΕΤ
" ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. "
THNNATΑ
BNEΤon Β ΗKΟ
υπυNοTοuo ΟΜmκo
2ana Α7
Τηλέφωνο
25320 23151
Ζuνiη ww Mωτ
1Α m/1 Mα ΜΜ ta M
τo nΟΗ
mmkw n μN 2e
ΓΟΛΓΑΚΗΣ
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΣ ΣΑΠΕΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙ0 ΤΟΥ ΚΤΑΛ
Τηλ. 25320 22002
Πρωτοπόρος στε συστήματα nepάγωης ηλεκτpχής ενέργειας
& κατοσκευής φωτοpολταϊκν συστημάτων.
Ενρσερό ας
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΛΛΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π. .
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Κατασκευές - εγκαταστάσεις Πλήρης Παράδοση έργου.
3ρrα μας 1ο0-150 kν κα μικρότερα βρέσκοντα σε λειτουργία.
Παράγοuν ήδη ενέργεα και eν στη διάθεση σας να τα επισκepθείτε .
e-mail: pvodopΦotonot.gr
ΤΗΛ & FAX. 2532111113, KIN. 6947322131-6939356107
3υμ Σοπν-Eυκοράκης, 69300 Εόnες Μ. Ροδόης
Παντα Κοντα
στον αγρ0tn
ΑΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1969300 ΣΑΠΕΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλ: 2532110063 v. 69ι713.
[email protected]