Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ηγκdρΤΜ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9ΩΝΗ ΤΗ Υ
ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2015
ΕΠΙΚ0ΙΝΩΗΙΑ
Τηλ.: 25030 221 6
Fac 23850 2228ts
ΕΒΔ D ΜΑΔΙΑ ΙΑ ΕΦ Η ΜΕΡΙ Σ ΤΩΝ ΑΠΑΝ ΤΑΧDΥ ΦΛΩ PIHA | Ω
ΕΤΟΣ : 5 α
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΝΑΝ ΜΙΑΣΑΒΗΒΠR
Αριθμός Φνλλου : 2835
Τiή Φύλου 50 Λε πτά
EEB: 1erit:@oκλκαm
ΠΟΛΠΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 ΦΑΠΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ Η ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑLΛΕΙΟΥ
ΓΕΦΥΡΑ HΙΚΟΥ ΜΟΥΤΣ ΟΠΟΥΛΟΥ
Με εmτυγ συμεμζονιο αι κολακοφυνές τάλnanκές εομωνμα λαψονο , Ανέδηξε και έγογυς w ηαέο και πΟλέο δηωσας του 0ήμο, λάpνος Του ξεάνη σαν την Δευτέρη 12
30 χρόνο μληρνουν οι ειδηλσaς tων ΠΡΕΣΠΕΙΠΝ
παυ ξούνηον φέιος ημ Πέματη 22 υγς
Αμνοίου με ως oεργούς Τον ηoίστου στο λμναuρι δλλες ενησες της ενdαταρoς των Πpεστp . Η ετημη Αηpύστου 2019.
σε μο edηλωση μα τα 100 γρdνο οτά ην Γεvoκtoνίa των Σόροφιο 24 Αφοματον αον α Οα 000ά Ονά ν Αμύτοu 2 19 and toν Δμοηο ωρος κ , aοοδλ0 Κογορίη.
ανίων κα θα ολονληρωθούν την Βετέρα 25Dυγούσαν.
Η εtoσημη διορθη των ειδηωσεων έμνε το Σδρροτα 17: Όν Μέα Μαλδο ,
οότάση 8ο διουηνωεί κοτό ην δάρεια της εκαηΜωσης το
Βodλ, xοι dως έχουμε ηpo , ην Φετη τράοη την τεετη ένε οποομή υμηνκής διάκφoης στην εξέχοσ0
Arμοσο σης εδησες ξεμρατότνός ανα η σκόροση nονoγης uraδης έχα νοθεη δμοnoς 1ρεσoν κο ην Αντιάμηα Μαpηος , κ . ΟAy ΜούσουΜλων , Κάτd
Μλτo , aην εoηλωη ν Αγου Αλλεων Β0 πωραρο εθάύν | αμηγενη Φλυρον τι αο, κ . Μεξόνρο Βουoίδαν, Πρέαpεpο
και μέλη της οωγένειος καθως κου ίοι και μpοηνκα τομ 1 Εθολοντιάμο της Αυτρλioς ατό ταν Δήμορχο Φλάρυος .
Oυ οργοναμο Πauotuν Ειδηνσοuων ΠΡΕΣΠΕΣι να ανμτουατη3a η αuγooo tο dndέa το γνίκ ω Αωυ Aγλου
με την αteιά γονμρο των Μύων Μutd diauAaνι 1
ου Τρο λγωμηνν κοpσοτος διαtεoλ Κρς τμή οεμησου κοθη ηςΑροtοοής Σμης θεσωλάνοης, | Στο τoooο tων sooσε ων ο Πέφος Τaυμερτης ποpουαoε
Nκοu Μάταστου/ου , Την πραιaση γuσωταηε 0 κάλλ- εκδnuotις ηoν πάρν κοι ο ρuθaτάυργος της Yείαnς Γεupou Μάδη, (1900-21.0α) Sν oρούς ταροναοσov
τεχνικός διευθu νης tων ΠΡΕΣΠΕΙΠΗ Γιργας
δηνοντος οuτάpαο d ο Νoος ouσύΟυλο νης Υnή0 . Ζδεφ, οroεγoμεγος τmν προpoη ποοm Τα oυγpοτήματω tou νομύ μος και η Μονολνόο tu nδείον
Τpiονωτο οταθονων αρριλήγος με περγoηές σε όη ην
Μatοδονα. βντάς ανάαοο4 ην ρΜαλι tou Αγωυ βyλεων γpοφοία της γατονας χupoς ετημέρωσε κόu ο κ. Ζάορ δεν 80 | βροοια οuς κοι η φαρονη του ωυ Δήμου %aρνος υto
κοβαε το οσ του Τσάpou Σομλ Ατός oiσς ονοσή- μκορέτει νο ποροσεί στς ειλaσaς λu βερνητοογ ν δύθυη το ΔημΩ1 αην Aθουο aλaν
λωσε ταν νου του Αγίαυ Τερμαναύ άπου βρίοκεις χαι το 00 νοι,
Τις τελουτοςς ημέρες α νοw οuοφομή αφι όμας | Ποροdonoκό φλωμιντοα Τουμδιο κοθημερωό ανην Παιεί
εoatήμανα
καλλτενυού διευθυνή tou aργναμαί Γωρου Λιάmη: Με .Ε. Φλρινος κοι η Χάρωδίά του ΚΑΠΗ Φλάμινος, nd την
ανακαύνωση tων ΠΡΕΣΠΕΠΝ γίνeιαι γιό d το oυθuίoηνα | Διaluon tο μόθατρον Μη Mούnau πρόσpεραν μιο μονονηή
: Είvoι ο
Πουλίδη.
Την Πορaαιέη 23 Αιήρύητου 2013
Yoημοων ηρο Όλaρνο, 09.002100) η Γbupγo Μηoρoιαίo,
Δάδαορος ης Μοάτοης Μιφος, Αο μήα με θ4μ Η αορο
| mορεία της Φλαρνος 19131945 και 80 σχoλιδαa η Σομο
Hιδω-Τοαυ, Κάθηγιφα νιφος Πονεααομα Δι. Μhκωως
Αμίνωω noν mρotμoν a Γρa - Τα Σαρον 24 Aυγοίστο Ν19 oιό το Μέa Δημουκό Πόρια
νον, η ρεποερ Εφή Κοoηννδω rmpuw ζa σταν Dorp - |apaς θ ξοομή σει η Περηνηpη κοι ξενάημη αο καρυμοία
ον(μωμ Του bulo me Κοθημεραής ωρωnς ην δυνομ. 9Ωνεoά μημεία της μοης οτό τάν Μyάλη Ποκαγονo η.
ΤΑ ΜΥΡΤΙΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΓΤΡΟΥΣ ΑΜΥΠΑΙΟΥ
ΠΟΥΠΡΟΤΙΜΟΥΗ DI ΓΕΡΜΑND
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΟΣΕΠΝ ΠΡΕΣΠΕΣ 2019
Ποροσκευή 23 Αυγούστου . Μέα πάρκο 0λρπας, ηρα9 μ.
5 γράνα Mκης Οοοdωράηφ .
Με την άρημτα τολης θεοoμάτην ,
Τραγουδον Βoλης Λέκος, Πoλa, Ελεν φερεπου.
Σάpμτο 24 Αιγ ούστου Άγως Αχtλειας . Ώρα 3.15 μμ
Με tto -Το μύραλα οπό
, Στα τρτο μέρις Οι τουηές μος τραγουδούνα με τομς m o0m nυλλιφγαο oην προχή pος Όhως oρom mηpo- | teaνoΜηoνά, Προίατόμενα Υιpσtoς Δηης Δu
Moνdiη Mημό κο Κορυopuλιά Κοpομπέη κοι στο δεύίερα Τραneun opoες μας έχον δραυmδεωνίει μα εrte Γupyoς Ρoμιοης , Βουλης Χρημτάνης, Πaνeλης Τδρον).
φoηea, rα σε όλλες περωχeς Του νuοω μος οtως oην
χupa tou 3ο, Γυμοnίου Φλίρυνς αι ψλa ης Ρaι Muανής
μπορούν wο οροοοθηgoν ο ουνρόημο tψόnα κέμάι
μέρος η Ευωθa Ροτoίονo ,η ΕΜη Πonod κα η DIeN Κο ,
, Κυρωκή 25 Αυγού στου. Πατά μ Ολρηος, ηρο g μμ
Ανοδιμοοεομε Το,
αροodeem mou δva mροoητm έ, στον
Ατό Δενιδηο 26 Aυγpοπo ως Κυpιαη 1 Σεπτ4βρον 2019
θ0 δεξοθεί Τουρνου Ομοι Ανασρορισης "ωr Ghρ" ατο
Πρτα μέρς pεοτa oυ Κστο Χοτη κα σο δεύερα μρ0ς | 00μένη 0 οξaτ0gα κnoτάζ Υor ogaί άν λο. Φ Φλωρνος (1730-2000) εν τo βρον (21:00 ), στον Αύλεα
mρωογονή ομέ0 μο .
ανουλίο της Ρέως Μάρη
Δειπέρο 26 Αυγού στου . Μουαεh Σήχμανης Τεχνης ηρο9 μ.
-Πριν aτd πφίtou dεκοκέντε χρόμα. ένος γελιδδοτοα 1 ημoμμά Γηέ δη Αγου Νκάλοσι Φλωρωος,
0 κόσος ο μρός, ο Μέγοp, a 0δυσέος Ελύτης συνονα Πλpoφφεής ακό τα Αμντοια Ολapoς , ο Πέτρος Κορι " Την Τεόpη 29 Αυγοτου 2019 (1809, σ0 ημαο rηπεδα
ης, ανλομβάνα ως εργono με tος αμφοιητές to ένα ααα κτο. Ολαρος 80 γiα ειdοη Τοξαpαλος αnd
Δusnes pl a o όα, αtoμές μμλα [Vοtiun @ye Eιης , ανων ρoούλω ου 3ου rιuοαο, Φλάριος (21:00
την μουανη) tou Γιupou Κοφονού .
Τργουδούν ο Τίας Χρωαωγονiκο.oς κα η ίη Πονοριd.
Ατογγέλουνη buita Ηλoτοίλau και α Ayλλέος Κριάά αης , til3, tου οθονεί aη βάμεα Ελλάδα Aυτά ηαν . η δεη ης | 40 αnoνομηθει υηuη πλοκέια ατν . Πέτρι Γaμnφίίαη για
την Σοταο ABληuή Λδηχη ohάpνος
καλλέργος τον μύρυλυ ένθουοασε τον νεopa pαιη η), Με τη ουμpαλή ται αa τολιτιατό του Δήμαυ Φλάρινος με τα
τά την ταρατη ση ταυ φαύγει μα μειοττυμοιd και εργαα ! Πρoφ00ηοκά Φλαρικτικο καιχν dια και θa οκολουθήσει
| ατη Σονηδίο για τδσερα pauο , μη τα 4υμερί μρυλο δεν ωνυλα ρυτοιd ων από ην πορoδοση και τα παρελθόν oπό
μιαρεί ν τα βγόλα ονd νον νου του . Βo a στη Σουηdία ο , | το Σγκρdημα Ψλωρνδάυ Aadιdαος Mioadονης, Μyίλης
γράζει τεμήχα καλλιερηημμης γης στα ρμύνου, με οωτ .
ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛDΓ ΕΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΕΤΗ ΜID ΔΑΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕA DNIAΣ
ΝEDΣ ΠΡΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕ AΤΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
Εκλογές μο την ανάδειξη νέων ντονν ορχν ταν
Ανeτo μα Μοκής Μaοδονος τρογματοιοηθμον ήνΤέχμη opει ην κόλέργα τους αο πάφο εάδη. δων ε0- | ωμας, Σ0φς 1aρας, ημpης Πeρος, Χητος 0ανμnν .
21 Αυγούητου 2013, Νέος Τρύτονης ξεη a σεόδωρος αpaμε Μειά nς τρut η τροσάθος, τελως o 2013
dοοδομίδης, ο αnοίοoς έλope 110 (soν δέω) poς oooaa ρχζει w κλλκργεί , ανατηματωό πλέον, το μινλε μύρτυο
ΑΠΕΒΙΟΣΕ D ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΟΝΤΑΝΤΙΚDΣ ΣΒΟDΥΛΟΣ
ΠΡΟΗΝ ΠΡΟEAΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΛΑ ΗΜΙΑΣ ΑΒΗΝ
σ8) έανα 52 (πεήτο δύ) ηpω (00υστό 3225) κυ (oείiun oopαρosuνραακού, ou βγίξα uς κορ - Απεβε σε ηe 81 ετoν , ο στωός, κοr aηρονός
που εuα άγει οό τις ΗΠΑ, έoος
έαρεο αυνwτομημος Γρωρμος Μρνέλος
0, υποήψου για η θοη tou Ανπρίτοη, έωβoν τις ες τούς σε tαομα . Mέρι σήμερο το ψυτο τον dίo oo τo Μν 1 κα πρωην πρύεδρος της Aοδμίας Αθηνων , Κωναταν Μνας.
aηyενό τοι ουτουμούς
poυς Ιοpανίδης Μκάoς 41 φoτο μίd, Μopitoυλος tou είδους τους σην Ελλδδο Ο Πέφος Tέoν καιεργεί πό ΣΡΟτuν gτην 18ήν τα 1934 ακαύδοαε τορio και
0νoς 6 (pιάνια εε) . φaaνiης Γεapας 21 (εon μι) , νω οd 16 dοψφαρετuές μουολίες pόλομιν μρτυλων aε
Σπiφον Άvo 20 ( εύοα ), Χpτούδη Γέωpa 19 εoενέα , συνολοό 15 στρέμμα. v ετωνμία ΕoBluebaries. | Α0αογίο ατo Πάνeτιουμα 98ηνν και Παλιtuές Ετοατή
tμναρα Πpouη 15 βomέχ ), Ηλόδου Σοp 13 βεομα . εio βαλαγυ , δεν 0Ε2ει νο τα τpοoταθημειφ, uτοrτηρξa , Ανατηpύθηε δόδκτυp ατο Πονεn ατήμα Στp0αβοtρηου κα
Dης Ιωνης 7 (επι) , Γopyoλινος Στοιδυος 2δd
βνωφυτνος ολέονται ο: Lapoννδης Μνάoυς , Μράouος αν και είν iαστ a εnλοm.
Σιέργιος, nρίονδης Γερμος κα Σηpτου Ανοα.
Την Φναβολη tων οtoγων οe ημήσα με εξδνα που οιοστα/ε.
ατην τολτνη ηγε αίo του υτοιpγείου Παιdαος κα τα Πρίoη
του Πονειημου ο oάίp Πρίτωνη του ΤΕΙ Δίκεης Μoάδατος
Σέργως Γκανότοος καθος η υποψηνητα, τα μο ην θδοη
του Πρίτονη, dως κοι του καθηητον Νυολδου Αόημάουλοu,
οταρρύμθηκον με tα οιτιάλομά δι δεν έχει άλοκληρωθεί
αιdμη η διωδκο σιο μειοτρονής της πρραωκακογύς θδης
των dε φηγηνη θέαη λνω της aγuvυης tων δο Σρυάτων.
Τεννη
κατον ανολορεις
καλλέρηισεις κάν ξεχωριατό, ον δεν | μες στο πονεmau μιο του Στροαβούηγω και του Πορωο .
Αθηνν και υψηητης αη μαμη Σχα/η του Πονε φση μου.
0aσαλονεσς διου και dάδλλαε καθηνμης ης Ιατορος των
| Δεθν Σχόσεων (1991-1993) κα aη ουνέχεια υηρέηησε
ως καθηημης της Μπορος Του Μεωνέρα Ελληκαμού στα μ
μο wτορως και Αρχαιολογίας του Πονετι τημίου μθηνν.
(199a-2005)
δυνέχειω οτήν σελίω 4
Η DΡΚMΜDΣΙΑ ΜΕΠΝ ΑΤΤDAIΟKΗTIΚAΠ ΑΡΧΝΙ
Kαλως αd 1 Σεπρία εpιαθατται αι νδες ονταδοητυές
αρχές έχουν καθοραε και αι τελετές oρχωμουος.
Ο νος Περιρειρης Πάργος Κοαοιδης και το μέη τοu
: δαουν
ΜΝΗM DΣΤHD ΓΙΑ ΤΟΥΣ20 ΕΚΤΕΛΕΣΒΕΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥE ΓΕΡΜΑΝDΥΣ ΣΤΙΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1944
Περφερα οιου Συμβουλιωυ Δυτνής Μοκεσανας
τον τροβλευάμετα ρκα το Σωρατα 31 4υγοί ατου 2019 (3:30
0 Φλεκιαιδευινάς Σύλαγος φλωρνης d Αραοτέλης.
Χαι αγγενος των δiton ε0 εuελε0θένιων Φλωροσίων αι
μμ! σημ Κοβένιδρεια Δημονή Ββλαθmη ατην Κάόν .
Η τελετή αρκωμασίος tου Δημάρχου Φλωρινος baαλεο .
Κdae εμμάδια μα καλά
Καστοριονων οιό το γερμονμο αραεύμαο καοτογς στις 3 |Το 2017 υγτα την περοή ημφη κουλλuθη ση οτα ο Γιoννη, των Δήροτκν Σμβούων, των Πριπρων και των
βυγούσον 1944 , aε oγpουκά γupa ποροκεuενο αναταλικά pυχεία λιγνάη ης ΔΕΗ , με οτοτέλεομα τα μαό yuρd τou ! μελων Συμβαυλίων Κουνοηων τou Δήμου Φλάρνος , mαυ θο
νου 1ρού Νοαί Εγου Γεuρτω Φλάρινος, θα τελδουν ευυ-| nέpοu. Ανμρα, ν μθεί, σε μενλα βαθμό , χυφαλειο | Τρομοτονοα ην Τεφμη 23 βυγοπω 2019 (12 ωμε σμεο
ημόπη δδηση την Κυραm 25 Aυγούnω 2019 κοι ρο 430 |κd ατο έγιaιo της γης οι εγaτασι αας εteξεργοntoς ων ατην αθοuαο wαλλονων γρήσεων του Δημa, Φλαρος , .
πμ. στον Ιερd Νoό του Αγων Γοωρίου Φλάpινος και ατη κορτν Τo βίαιανοι ατους Ανοργυρονς, ότως κο το anou
. Η oρωμοαίa το, Δημόρα μυνιούου Αυθμοu maτdoη κα.
αμέχα ο τοα α σων χαρο ης επέλεσης ταυς (10 )μλ. ειa-| τωυ ποθαμν αορφμάτοςς τημές τοι εγατολείτοντα, για όλων τω νέων απoίιοη μων ορων ωυ Ρμντσουθα προμο.
| πόνο , για λόγους οσολείος , Αογιάετο, νο χατοκενόσε | ταοηβα την Κφαή. οδέγδος δημάγου Πρεσων
pν οής οδού Φλωρωος-nερdaμnτος).
Προκολούτοι όλα Ολυpοoίο xο Ολαροσίες, που t- νέες σε ένο από το ήματό wυ με μύριλά, κα οπεί u ε Πνeυμooό Κένρo gu Αηούτου 2019 ( 11:30 πμ) aπο
θuοiν ο μη φa στορηήμήη uς κερογής μος α ην κεξεργοα . . Δεν το βόξει κότω, ωστόσο, κοι Παναγιοτη aaroλίδη xoθς επίσης των δηματυν
Ητεη αρωμοαος του επονον
δεν έχει or ρό τα σος οιd τα πλη μ-10 α οτοd
tφενφε3ού σην εομτημόουη αέημη
Σχετuό με ω γεγονός ης εαdλ aης των 2l Ελλήνων διο- | ωνεχίa tς ψεύνες , ατην πλήμως κΚθεωτοημένη πλέον | aυμpούλων , tων ουμβαύλων κανότητος και tων πρaέapων.
βάστε τα σεικό όρaρα tou ιaaρκού-ερeurητή Γapou Πο - | ετορεω του , φυύ έχα περσει κα ατη μεταtoη ση (αυoκe - κουοτητων tου οναδα)θηκον auς τλατοίες ονταδιαηυς
hοιdναυλου, τκλ νήταυν κατοης ση Φλάρνά -Η επέλο0 | υοία , τuνοτα ση dε μορμελλδο και υμ, aνηρνη κα spες Β0 τρημαιατoα ς 500 ω mήευμα ης mρς
tων 20 αης 1 ηγύηαυ 1944, αιο.
htp:/www. lhnapastαμεαιorffp =30
40ης Φυμωπαι 211 .
ψύξη .
ουνέχεο ύτην ελδο 2| toύ Σuψβουλίου ηα 1ην οιθουσο συνεύρισεων του Οημο αψό Πρεαων.