Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ NΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eo pοou mo
www.olympiobima.gr
Τpή 0ύο π ο
ΠAΑΣΗ 13 ΑrΟΣΤΟν w
ΣΧΕΔΟ ΔΙΑΣτοτιΣ πΣ ΔΕΗ
Συνάντηση
του διευθυντή
Εκπαίδευσης
Κ. Μακεδονίας
με τον περιφερειάρχη
Α. Τζτφιαστα
Η ΣΧΟΝ0Η ΣΤΕΠΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΜAΗΤου, Το ΠΡoΣΟo
Εθελουσία
έξοδος και κυνήγι
κακοπληρωτν
ΣΥΝΤΑΞΕΙ
Το πλαφόν
που μπήκε
ΕΙΕΞΡΤΣEΤU Η ΚΕΕΡΜΗΣΗ
τι θα
Μάoμολm μνό, opopή w πpό
oη a δο γα ο
κο ήy poηκ ν πp
voο οο κuο η
ρrσηγαηνο ΔΒ
Πpnς εύpς oόος ν broης
noγ punn, με.
κ pa οκορμ n oτς
Dνtprς oa a pόμ
ΣηyMaopή pοη πουμpνα η pr
ηoηπpgpέ σα ει κ οηm wοo uονυοoοκ
vό α ς mν δ ή ραμεος
Μaαμαφ0uηέμια αε
κ ηpΗςμανοκς οp ποuτό
1500. nρή που σν ipηpίαοuς a
φτο u oopap pμw
χpάηση ΔΕ Τwdpaπu n ά rp0μα γpόη pος Τw mwwη όo ou 3
πάρουν στο χέρι
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
ΥΠΟΥΡΕΙο ΠΑΛΕΙΑΣ
Τον Πεpppούροη toο Τοma
ε Παpppς Δndoής
E oη Κοpής Μ κ. ons
πpaμένυνα ο μρίοε γι πρν
uopu όan αος μοδος
Μης N ς
απόpας κm oς oυναξοmήo μ
noppή κο
Οι προσλήψεις
αναπληρωτν
ΣΤ ΣΧΟE BΠΜA
Mοpάoη n α οda tpa οe
p ύiμν φα xaμτς
oς γ αan y η
p ηpesμα oη
ouv κοn ς η eηη η uτpός
ndos η Κημς ηmμe
φrος Τφo Σρpon
ΣΤΟ κΤΡor
Ληστεία στο σπίτι
του π. Προέδρου
nύoνας Σ Πuργδη
κ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗ FIGARO:
ΚΗ Ελλάδα θα είναι η ευχάριστη
έκπληξη της Ευρωζνης
ΑΠΟ ΣΜΕΡΑ
18.000 Ελαγχοι κατά
Της αδήλωτης
ΕΦΜEΣ ΣΤΜΕ ΠΑ ΤΟΝ
ΔΟ ΚΑ ΤΗ ΣΥΣΤΟ τον
ΓΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑΧΡΟΝΑ
εργασίας
0 CotNn oρη nn Βp 90wκ ι νoχνα, ζο nt
cυ ση λήή κpο Ls Poo η δμ
γoo Mα Καμολά οπΟupoς Κυράς
Μηο , o0 di mt oυnaμ o
ηοvoνσης υ με ο Γυλο nρο Εμοα
Νopov
ηvbn η οi aυκδεά σ oέpuμα τς
tpμίoς σον Εληpαπp upro oΕ Μoo
ης aμpωo μοτμη σό Nότο
Μα, o μό Moys Της udkun
a μος οσ ao ooop 5 oντή κ ονόνιφ σίo ou
oτς λας επδές α οπιούντην
o ouκδς Tς Γolος α αυμόσχυν
anς ρα ς που ονοpa ν ΕΝ αναο
Eoναν pαγο pν μpοσο τό ωδρο
Τς vς φήρηαης
opόμς ομεαξίmμα ς ελματής oλο iς 0 opoάμα υησυδο
ΚΑΙ ΣΤΗΝ mEΡA
Μpάος Μήαόκης σμοε 9οnpoiu οτον
popo pov vo οίu ow pin γaμμή ης
φoα ος στο Eupu Σροoα, σnοδιpaο Μηονομός ο ής Προστοσίς atU) νο
σήρειάς μόνς στpς oσγος μs
u pao
nαν υδρισεiκς σ
ΘΕ Νησoς ξ η p nπpοδi
υστόη rola αηνήα Doo η
Γpμono ην οονα poφωοςα μκγο
p900 ραμα ου Πρdδροu Mrn yoτη Dρτη
ub, όnς oopρει η pnκα, νoσήιην οο γοp ν γα ς etς
rς o oτμκό σημ υΜρυ Μαιο
όpθporουονοο η ouέξη η
Οnaργς pοoνoγλα αιw Iαmpo γoή pημίο umνu n οvς Έληος
-τupος έχι o πooνηa πηη γανα
μ γήητpαη po υσε οστιφή pοo 0ευεήανaό o ς ο 3 ο 00 να - ε pέ νοο οήe Τν εμόνο ος
μnο Φ14 Iησυέχα 001 oλεής ου ονo δαο μ μοppιθν
un μo ngn εiou amμα
φonτ, μά νπppopή μεn υ ENA ο ε pooteα Δo μος pμομάδος μά mν lon oυ.
οαληρτάνς έο οί 1 χονα
npς noς .pς Πapς σ
υ o ν οo κυ μ .
Τοov e ς ΟAυom m
πηpομόνη Τησίς upin
Μαp oυχ aάος
oKσο ό0: np -nmw
epa paόoν oο onμη αoρκu w
amo bν αelνo vo
ναpeεw pος άνδας ομapoς
pς πμ po oτoν
Τνopότεp n λής omν
πόρα nK u μ ν o o.
Kα oτpμό a nt o α
c pη η pαγ yστοαμοή
ΕαίAηφαομα ς
uδημης oΟmς pκς
φ μα Πaοή μή
ουuρύ Ερpeς κ Κo
Τθ ε non poη mpος
ηνς αίK BΟKA
o3opoηρa
αpου mί μαουκήφοφioγη ΕΥΚΑΗη
η oέa Doπpeβτ η μΜη ης αλογίαςov
Co ρήο τηp
oo uN Μ oro oν
Μηnς ημ 0ςμιο
κopον pe
Ε κΡ υο Α ma ση oμ
cύν σnς opές Lrneέ.
ΣΤΟΝΕΜΕΝΟΙ ΕΛΕχα ΑΟ ΤΗΜΕ
Δεύτερη η Περία στην οδήγηση υπό την
επήρεια αλκο όλ και υπερβολική ταχύτητα
ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΜΕΔΟΝΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΕΛΜΑΚΑ
Σωnvο ο dyp
σοpτυ
poeμς
εpζυoτόη
Δon Τp
Aσ ς ou
ApmmumΕλμκής
Ασ ς n
oμ ηw
podtΕ
ΙΕ Hεr
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛL0% TAΤΕ
Κατmτaτinrτ 4 mttttrh
oυRΕΡ Μκα υ
Πuλούνται συτάνομα διαμερίσματα
στην Λεπτοκαρυά. Πιερίας από 52ημ
tως 6θτμ κοντά στην θολnσ .
Εmαγyελμπτικά απινητα και
Οικόπιδα ευτός σχαδίου καε υκτάς
στην Aεπτακαρμά και - Νάκα
Λεαgρoυ.
σαpnκα n mν
pάnoTν
πpentύμη 4άα
(αό 1 1Aoioτμά ασυτνw mpaν Τραμίνς
Εwμpον υς mύς καο povανκος άγρς oς
po ρ ο pάς "ς φοiής n ήτας όα.
pon wo
Ανθρωmστικν Σπουδν
θετκ Σπουδν
Οκοείας & Πληροpομής
ΜEOΣ ΠΡΟοEΔΡΟΣ ΔΕ:
Δραματική η κατάσταση
ΑΥΕΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΚΟ ΕΛΛΕΜΜΑ
Ηαα u r αματ.
πύπέtΕΣ ε έ1316 22751
apμκήpχρήρ τ oon ση Δo Μας πρόδς κο θαύn
σφpς ςeμης rpeς Eoς
- 6ν ΑΗ 10Ν 50
νow teeo, t4 rpi:Η
Α25Αα11110
Olavalolldy
υμ οτ 06Υ7