Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΝΤ ΑΤΟΥΣΤΟΥ
Τpή 0υου πωρά
www.olympiobimn.αr
Εoo pooλου οσ
Για την
Κατερίνη ρε .
ΚΟΚΚΙΝΑΔΑΝΕΙΑ
Στο Τραπέζ
η κατάργηση
της έκπτωσης
συνέπειας 10%
100 χιλιάδες
δανειολήπτες
στο στόχαστρο
|n aon νooν ηΚμηmoν
| ή όλη Κατά μ w
|α0400o o y phun
| Πoά pτα κτo μα mν .
| λoή Μa ηή poon να πηaν
o η0 oναooκο
| Ενδρηό νμνδ
|άpο oτμονiς τaς
ΑΝΑΣΗΕ ΕΜΣΧΥΣΗ
ΗΡΕΥΣΤΟΤΙΤΑ Πα
ta pμο μpα m on Η
ουμπηρομ0aα κη οη ςέoη
ονtu10% τu oτός, βάντυν α s
κπληής πe λερρ ς άς
ms ς.
tμpαμ πλpepοpiς r oE, oν
k φτς"s μoς συ n
α oυς ouv αμόμαm od
looμν npm pμτς να κm
Prme ήσην αύpη τη w a
o o Mimν pτή η
peuη tinr, ηpe lα μπpd να
o to 10 εpo
unμas
Ε η oη σ up υ
| Ομ ύ μopoν πο
μπεείνα ην δήσην ποη
μλαναπραοάσαος συθήe V dn
ΕAΕΤΟΝΙΚΗ ΠΑΑΤ ΟPΜΑ ΘΑ ΒAΕΠΕΙ ΤΟΠΡΟΦΙΑ ΤΟΥΣ
Μκαη δe to ς που δηow
| oη 00οου Ο δpoμος ος m npolα th
| ς apόας. Μeτdηη η
oόnpa A Cn α σpopς σm
Πpin, Κuτηpov μ ntm πu
| Τήpοo o
romν d ς ν Καpo δo
tουμμτ ν κo Ο φς σό μος
| υ MΔ .
|Μoaιίaθήovοπ ς nK
Καυρίης, υ μ νήστ οw
|wyuν pnμn στυ κάτο
e aην Ε parο οu
| ναοo η 0 n A0α ο βpow
| ow! κ al yuα μεαν νακάν
| ooά.
Τοναvdyον μόνοπρος η oaο
Τonς ε ηn μδα μεραμ ο
| σομ Το o η Παpη, ounομ
νoήa aίa μνοlaeuμν
Καghn
οκοOΜΩΜ:
Πληρωμή ενοικίου
μόνο μέσω τράπεζας
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΟKAχνί
ΠEΡTΤΟΣεον ΦΟΡΟΔΟΥΤΗΣ
Την ηpή οu υ πηγοόμέn
ς η oμa Φιο ομό m poμόου να mp
peo νήε α ομηής
Τοσ o ο τμiκιΨw
peς ooημp , p
ης a κ ομα ου οopα
aο λα o opμό του mΕΛ.
ΣΝΤΑΞΒE
Τ αλλάζε
με τη θέστιση
αντατου ορίου
ΣΤΑ4400 ΕΥΡΟ
Ο Σεπτέμβρης της οικονομίας
για την κυβέρνηση
Αυλαία για το
πρόγραμμα
φιλοξενίας παιδιν
της Μητρόπολης
ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓEΟΡToΥ
PHTΜΗΣ
Δpo ς αμmά μm oo ρο ονα
η5 οδηkς μα αν χνΛ όn
στpooη ουμμταρτό ρoς oν Yδάnw KnΝ mαράη η σττα oveperu αη α
Dypμν
. umdης u on omοmύno ή1. Μ9 μηuα p oύνη ήmρχν%
s ς o ος δpΜ γoος oτρeς ή
ov υ κp Es oia
Κo φnς κ, pμοή
w ψνυ 30704 α ρ λβνομν woum κυπrv on
οπw eη άμας κυ χράτυ ης δor ή oμ κ ας
ΤΑΡAΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ Οι ΠΡΟΚΛΗΣΕΣ
μ n ς ς πτις
Η Μητρόπολη Κίτρους συμμετέχει
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+
Κοβoς μςς 0
Ε μ ΕΡ Κ Ρ 5
omς νo
ΓΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-22 ΕΤΩΝ
κοκ m
naaoμςμα
m KAο Φ
Ας oφ
μοηφοο
μμηνμή.
cuς opot
πpόνμ
Erasmuş+
Συγχαρητήρο
| Εmν oπημέη μας oη pa oa|u τυραοp mς οdήΜ nου κν
ponoς noe " nmφη ς
|aης κu nounάu Doiou, ps
op δρομ a
mηn s
Frasin usno Η
euκ κs) Πεμάτα,
Kονσwiνας κα Εn Moδου
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
no e uοp
Χωρίς ναυαγοσστες από χθες
οι ακτές του Δήμου Κατερίνης
ΑMAKO Η ΤΗΣ UFEGUARD PAIRποι
Τηνmpoopή σουτή τηγασν
onoκήκλ v wμw
ΚαυκΑ η LrP
κά ς οu u rs οpαio οή
ohn α yoς Tρη ανοούς e
πήoν anο κς κnς o ς Κpότς tov
πήζαουτή oκ u wοposς
ατνo ην Μηνουη φο
από κο μου poς pόμτν
πa ςip ppa η dw
Goncrete
Μπετόν.
κατεpίνη
rA23ΗΙorΟ269
kostnpauίonkatanηηπια. αom
Ανθρωmστικν Σπουδν
κουp σχες φmστοσύης
θετκ Σπουδν
Με προδνα πο ότητος στς
καλύτερες ημς κα το
| οδκομένο μας προσωπικό, σος
εγγuόμοστε Το καλάτερο
επortσμ.
Οκοείας & Πληροpομής
ΕPΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Κφοι ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
nτonoΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
T2351039303 & 34886
konstadini dis ()l α.σom
Ηαα u r αματ.
πύπέtΕΣ ε έ1316 22751
αυ μοίο
ΕΠαμαρχ ο67