Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TUΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικάος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήρια- Εκδύτρια Σταυρίδου Ι. Στλανή
ΔΡΑΜΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Περίοδος ' (1974)-Ap. φύλλου 60-11.932
0,50 ε
Οι ορκομοσίες
των Δημοτικν
Συμβουλίων
στο Ν. Δράμας
Οι αρετές
Από την Ι.Ρ.Α. Δράμας
Εθελοντική
αιμοδοσία
στη Δράμα
"Δίνω αίμα-Δίνω ζωή"
Ξεκίνημα με βλέψεις
των Ελλήνων
και όνειρα για την
Του Ιωάννη Μ. Ασανίδη
Αντήγου ε.α.
Επίτιμου Διοητή της ΣΣΕ
ομάδα της Γαία
Uελ Sη
σελ. 3η
σελ. νη
oελ Sη
Συνεργεία διωξης μολυσμένων ην Παρασκευή στη Δράμα
αγριόχοιρων στην περιοχή μας| Το εναρκτήριο Συνέδριο για
από την Αφρικανική πανλη
Ξεκίνησε η νέα κυνηγετική περίοδος
το έργο CB Water Geopark
Πάνω από 2.000 κυνηγοί στο Νομό Δράμας
Ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Σuλλόγου Δράμας
μιλάει σον Π.Τ.
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23
Αυγούστου και ρα
1100 πραγματοποείταιτο Εναρτήρο Συνέδριο
του έργου CB Water Goap ark . Το Συνέδρο θα πραγματοποηθεί στην αίθουσα
του ξενοδοχείου -Κούρος και αναμένατα να λήξει στις
1400 το εσημέρι
Το έργο -CB Water Geapark, υλοπουρίται στο πλαί
σο του Προγράμματος
Συνεργασίας , Intereg VA
-Ελλάδα -Βουλγαρία 20142020- σε συνεργασία τεο
σάρων (4 οργανιομν από
την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
Το έργο έχα ενταχθεί με
βάση την υπ' αρθμό
B2.6c.08102.10.2017σύμβαση
Του θανόση Πολυμένη
PΧΙΣΕ από 0ες 20
Αυγούστου 2019 και
Ιαναμένετα να διαρκέσει μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2020, η νeα
κυνηγετοή περίοδος Σε
δηλσεις του στο
Πρωινό Τύπο, ο
πρόεδρος του Κυ
νηγετοκού Συλλά
γου Δράμας Η
Αρτεμς- κ Πργος
Βλευθεράδης ε
σήμανε ότι αυτή την
εποχή επτρέπεται η
θήρευση κυρίως
πουλιν , άτως το
τρυγόν, το ορτύκ
και η φάσα στα δικά μας μέρη . Ήδη από χήματα στην περιοχή μας
Χθες οι κυνηγοί ξεκησαν τις πρτες
εξορμήσες τους στην περοχή του Αφρικανική πανλη των χοίρων
Νομού Δράμας .
Σύμφωνα μετον κ . Ελευθεριόδη, ο Κυ ένα σοβαρό ήτημα με την Αφρακανιή
νηγετικός Σύλλογος Δράμας έχει περt πανλη των χοίρων. Το πρόβλημα με την
που 1.10 μέλη , εν οι υπόλοποι ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση στη γει
Κυνηγετικοί Σύλλογοι Δοξάτου , Προσο τονική Βουλγαρία και ήδη οι διάφορες
τσάνης και Κ. Νευρακοr
που από 500 μέλη.
Ο πρό δρος, Του Μυνηγετκού Συλλόγου
Αρόμος Ηρεμς . Γpγoς Ελευο ριόδης
γίeς Όπωςο διος λέει eυτυχς τα τε
λευταία χρόνα δεν έχουμε κάποα ατυ χρηματοδόττησης
από εκπρόσωπο Κοωής Γραμματείας
( Subeidy Cortract) μεταξύ της Εδεής Γραμματείας Δα - oneg Eλάδα- Βουλγαρία 201420 poγράμματος n χείρισης Τομεακν ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής και του Δήμου Δρμας (με Κωδεκό MIS 5016074) και θυντή της Εδρας της UNESCO για τη διατήρηση των Πα συγχρηματοδοτείται από Ευρωπακούς (Ευρωπαϊκό Τα
μείο Περιφερειαής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των Εμμανολούδη , με θέμα: -Παγκόσμια Γεωπάρκα UNσυμμετεχουσν χωρw (για την Ελλάδα μέσω του ΠΛ . ESCO Ένα Διεθνές Περιβαλλοντικό Πρόγραμμο
Συνολικός Προϋπολογισμός 608 73100E
Στο Εναρκτήρο Συνίδριο, περλαμβάνονται σημαντικές λόγος, MSc Επιστημονικός Συνεργάπης 1-ΒEC, θα αναανακονσεις, με θέματα όπως τη διατήρηση των παρά - πτύξε το θέμα: -Χαρτογραφική αποτύπωση του
κτων και δελταίκν οικοσυστημάτων , την χαρτογραφυκή προτεινόμενου γεωπάρκου Δράμας και των επιμέρου
αποτίπωση του προτεινάμενου γεωπάρκου Δράμας , την γεωτόπων.
επίδραση των nαγατωδν περιόδων στη διαμόρφωση της
τοπκής χωρίδας και την παρουσία αλπικν ειδν στα τος Δασολογίας και Φυσικού Περβάλλοντος του Διευψηλά Ορη της Ροδότης καθς και όλλα σημαντικά ζη θνούς Πανεπιστημίου ( από την συγχνευση του ΤΙ
τήματα .
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το πρόγραμμα , το Συνέδρο θα ξεκνησε στις 11.00 με καλωσόρισμα και χαΣτις 11.30 , θα ακολουθήσει ανακούνωση από το ΔευΑυτή την εποχή μάλιστα, υπάρχει και
ράκτκων κα Δελταϊκν Οικοσυστημάτων κ. Δημήτριο
Στις 11.45, η κα. Ισμήνη-Αναστασία Σαββαδου, Γεω χουν περί
αρμόδιες υπηρεσές βρίσκονται σε επφυλακή Προς το παρόν
Σε ερτηση για τα μέτρα αοφαλείας, ποιo Yνωστό κρούo eνυπάρχει κά
οκ Ελευθεριάδης εισημείνει ότι είνα οργανωμέες μον ουλάχιστον σε
Το πρόβλημα μπορεί ναυπάρξει όμως
στα ανεξέλεγιτα κοπάδια των αγριόχαρούν πάντα το πορτοκολί γλέκο, εν ρων στην περιοχή και για το λόγο αυτό,
έχουν ήδη μοραστεί στους κηγούς έν έχουν δοθεί σχετιές οδηγίες προς τους
τυπα φυλλάδια με Τις απορατητες οδη κυνηγούς προκεμένου να μπορούν να
εντατίσουν έναν μολυαπαραίτητο να τηρούνται τα μέτρα
ασφαλείας από τους κυνηγούς , να φοΣης 12.00 η κα Μέρου Θεοδρα , Καηγήτρια ΤμήμαΚαβάλας-Δράμας) , θαπαρουσάσει το θέμα: Επίδροση
των παγετωδν περιόδων στη διαμόρφωση της τατικής
χχωρίδας και
ρεισμούς, εν στη συνέχεια θα γνeι παραυοίαση του me Po Παρουσία αλπκν εδν στα υψηλά Ορη
Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 ,
σμένο αγριόχορο .
σελ5η
| σε5η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
αγροτν για την <Προστασία
της Άγριας Ορνιθοπανίδας
Νέες υπερούγγρονες υnηpeoίες
διαγνωστκν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης οnικόνσης ,
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΑΠΟ ΤΙΣ 25 Αυγούστου θοπανίδας, προσφέροντας
ανοίγει η υποβολή τωw a- τροφή και χρους φωλιάτήσεων για τους αγρότες , σματος και αναπαραγωΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
με κεντρικό τπλο "Προστα σία της Αγριας Ορνθοπανδας.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Η δράση συεοφέρει
στην προτεραιότητα ΑποΣτόχος της δρόσης είνα κατάσταση, διατήρηση και
η διατήρηση και προστασία είσχυση των οικοσυστη
της άγριας ορνιθοπανίδας μάτωw που συνδέονται με
της οποίας το ενδιαίτη μα τη γεωργία και τη δασοποσυνδέεται στενά με πις νία-και εδικότερα στις Πeαγρστικές γαίες Οι γεωρ- ροχές Εστίασης: Αποκα γικές εκτάσεις αποτελούν τάσταση, διατήρηση και
αναπόσπαστο τμήμα των ενίσχυση της βιοποαλότη
βιοτόπων της άγριας ορν- τας , συμπεριλαμβανομέ
νων των περιoχν Naitura
2000 και εντός των περιοχν που ανημετωπίζουν
φυσικά ή άλλα ειδεκά μειονεκτήματα , της γεωργίας
Υψηλής Φυσικής Αξίας
( ΗN) και της κατάστασης
των ευρωπακν τατίων.
Η Δημόσα Δαπάνη της
παρούσας πρόσλησης
ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσυςς πe
(4.550.000 ευρ ) και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Γeωργκό Ταμείο Αγροτεκής Ανάπτυξης
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξρνικός Τομογρόφος
. Yntpnxο-Τriplex aγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Faκ 25210 22413
email atdiagnosi @gmalcoοm
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
πάντα 8λα 6ας αξότιέα
μαίμίπνo τνόωτο
νήντα χιλιάδες
Νέα Διεύθυνση
Τ. Παπανδρέου 34-2οs Όpοφos
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
T 25210 55122 Φ6977 472890
(ΕΤAΑ).

Τελευταία νέα από την εφημερίδα