Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Βoς pοoλou on
Τpή 0ύου π ωρά
ΤETΥΤ 1 ΑΤΟΥΣΤΟΥ ο.
ΒAΣE ΕΑΓΣ ΣΤΑ ΑE
Ο ΔΥΙΚΟΥ NΕOΥ
οι ελικές εκτιμήσεις
για τις περιζήτητες
σχολές
ΑΓΟΑ ΠΑ ΜΑΙΑΔΕΣ
ΟΨΗΦιοΥΣ
0ΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ
Σε ακαραντίνα
οι δήμοι Κατερίνης
και ΠύoναςΚολνδρού
Ανατροπές στην
πάγια ρύθμιση
ΑΜDΟΡΙΚα ΜΕ ΤΗΔΔΚΣΗ
TιΣ ΑΜΟΔΟΣΑΣ
Σooo R η pα γ eδος
υηuς ουσμ νoς πο ς
Dς ημ
Τνoban v μνων ό ο
Luίο Πa
οinμεeς ς Γio ς κα
υφήγαπ p νυουμω
ε , ouντw κκηνs.
γa tήμ τοtιστδοηαpoμάνu ν δowtά ήματον στη ρλήης
epoος κυς κwerpο α
Spμα τuεuν οτά oν
Euneς ουίπρ Πας μτςm
ηgoμαπκαομδος uooς
p οαγακήφση δορα v
o apoμο αηνn e 0
poαμης ο cv σαμα
nra ηςκ4μδαν σμ opompτt.
ΤΩΝ 12 Η24 ΔΟΣΕΩΝ
oorignο uAηκό Ma,0 αdς:
μεαφ μ wνrvα
μ oς pτος , udάγσον 30
Eήμο δλ bα α
Οpάκη ονο αpoo oααόμ.
α ς υμσω
Gooπn αw μpης ooκhσς w
σαμάn, oo maη ομία nv
υτη Τοφmό μημωΗΡό ο
o υοuπ ν uρoοα
ό 10αμ p0ο μοης γο
νς προμαστpμονaόπpοςυup
γu noς opς ο ίopμό
μθ ανα ποσηκ β
δaτάς ήμο wTα
η 8na ηoμδoioς πpoίκυνα
πponnpo μon ouoμ μγn
ΜOMO ΚΑΤΣΕΑΙΕ
Στο μικροσκόπιο
100.000 κόκκινο
δανειολήπτες
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΟΚτουΟΥ
ΠΡΩΤΟ ουΟΥ
Πότε θα χτυπήσει
στα σχολεία
ΕΚΟΥΡΙΚΕΣ ΜΤΑΞΕΣ
Εκβάθρων αλλαγή
του συστήματος
Eoμpoο oν μα κι ωw a
η μπτί oός [email protected]
1ρ0000 0η hn κα om p
pageo κ τυ
Καοθη οαήo spεμύν δνο
s oύus Οyn τό a κυό
to towδ oi α Uαpόοοpe
"a μκ ο ς ς να ων.
puν πσa roκς ίaαος
μα ν ή ouς
Τomo p o να αMξ &α στόm
inΟn Μavriwn Μaφέp
μεe πpoκήλupa οpo.
&ςηgρκiναούς αν uιφΗ
ηea teυν η δόηa a perw
tsο νό πνάκυ οο Τraim
11 E pu πήρει pnoo
δούu ona oρitla ς ς όpn τu ou
σκόuό ός
Εφpwομόσμπό Προ Apα
Τν λοου νuμw w n ηe
v οudνe oeλεό otaη τpοος
ποuwίζ ν η υ ήμν
31ηΑμτοτυ u τuuς
Τοδ pmν 1 η εmpυ α
ήgιmν 2i η Ιαnou oυ τόμοu ς
Οmor πδο 1 μ 10p
Apu κα στό 15 μι η Ιaoυ μεp α
στemoγα uoτάη popμμν
εppς w a ύποο
Aa ya οφοό ας 5o19-mon
οους oμpουμ o nynm w.
Τni 1
ΕΝΝΕΑ ΑΞΟΝΕΣ-noΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΟΝΤΑΙ
poμuα τομ ohoxMn wu
ουυ νtκ, amoνmorηmu oς
μ η nμ uέραας
a μπη bφθση πνρ
Τον Ounο μο ο ση Βuήο
ντμοo y m pv ήκυ αoημαος
η αpής σφση, μαγάος τον δ ο
πν οος ο μοκpά
Ουpupς Ερoς oo
Μκάκ μησ κuς φ ς wφν nου ta
ΥΠ ΕΡΓΑΙΑΣ:
ΚMΡΟΜοΕΣ
Ρύθμιση για αποδοχή
με έως και 48 δόσεις
ΜEΑΡΥΕΙΣΗ ΟΦΕΟΝ
Τέλος στον βάσιμο λόγο απόλυσης
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΕΓΚΥΚΑΟΣ
ΠΡΟΣΤΠΑ Α' ΚΑTOΑΣ
Πάνω από 14800
χρήστες έκαναν
αιτήσεις
ουτυpo Εpγς κo v ο Γor
νης Βρο, noe ς mν npilοεμορμος
nα ν δo υ κpu oν poολάρηςατό σg-ia μοu η ρησηχοη μο
ν oς ono μ μηpο
DEPμό
Μρηδσ πoaιηνένοη opoη κυ
ΣΥΗΣ ω kioυποργuo ao o οu
pμάn-τόςπpονpρlio δ οu
κ40160ΙDuμηέ ΚΗα ό κ
popες lφαμο α ουυeί
αμμα ός oυταpγς η
αφά σο πpdoovico poσαίας nς pίας
κuμnν δάς οu Στoμος u
o Nan ov ve 1 m γιεό σε
οpάμημ ωπκή uroμ υ A pημεu δ dύ Κο Χ Ση &
ηpητεηοηεl4 πις ο ς εο θντις
νακυς pμνος
Mά a pομση p ν αμς αν εροp
Επ o υτpγ σκάμε.
Τwanoή rpouς
Βa ου , a ος mς ας pμ.
οK aim ς μpους s α οppος
Εirpoός, oκ 4 .
κnνοήόoση α poo
resoυ boo aό μο ούμνομ
werμή έχιπν εαφρήν άμροη w
no nd 1Μ00 κήoς aίpoν oaμς lμκροοκ mόnpn
ομας k mpptας κήoκής 6ρμας μα mpeoοo τρης s
καmν n pen noηνa
γooν ν κα pμουν
δo μκοίη ση Κγ 0
Ep ppa μ mo ά στηγί
msBδής Γρμς Δμ nς ό
χpας, 1η ueu 01 μ ω
Aμοσου DIDaipvaκοσηγπi μα
a ypήσις toνξήeη
ota ς ης npς 1402 μpmς
Dv tpwnφrβίοpp oς
ηpάrς 3 mήps
ΣΦ νοέκ o uή aieληpο ηαταόοη
τυθεαύπίxiω peoiς Ψ Ν
οτd φαθ- α, μ r
Χ ΘΕΟΧΑΡΗ:
Αμεσα η μεταφορά όλου
του τουριστικού πακέτου
ΣΤΟ ΦΠΑ 13%
Αμοο a μίεlο μηοmς μορός
c pouυ ουp uοο.
λμόο κυ v snΑσφ μ
p Τupμύ Mη apn
πpομ, oτeς oι θηκό pο
opμeί α pομτu pολαά o
γωοί αoημκμς π
Ειpης μ ς τς
Μαν ooINH . οοK
eopς κ ο oplinpoa στοεmμνo φροίομκό
ντμ Βo μνu ηκpτσηνα
po ν η κουpή σn.
Coovgά πνn mς τυρής
πpuoυπυρς Τουρομύ io
λp οά opτiρηe
onη pα άτ
σεοpαηςμςοσπνοδoηpήo
καναδ ρν ο μ5οπου ήα
ήoε mw οτpά
Το κλείσιμο των
λγγνιnκν μονάδων
ΣΤΟ εΤΡΑΠ
ΜΕ ΤΟΥΣ 6EΣΟΥΣ
Μ μόης ος σηηέας προnάoς
Τλησς u ης Maς
Eς Μγοoroης oος
κυ ppύ IΝΚ 0Υ m Η.
κupς σρν οo mu pw
μσκητμ μόν 0.
ς κα ς μονονέpwπήe
CrDOμήμουν rpαφοdς ou
ΔΗΜΟΣΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΟΝΗΡΥΞΗ
Έκτακτη πρόσληψη κτηνιάτρων
Ανθρωmστικν Σπουδν
Δημ ε pοςη oήρεξη γα
σηpόοηη νpνο o
txoυ αooYE ν αυ Aς y Eoona ηνoυητi, o
φoύημον σο nup oApoής
Aνάnnξ Τpφiaνμαό
πpdηpη οu ση α n pρο μμα ούva oppdpoμήμην
κής Πoνeυς pν νaεο napοή (0u ) νακδοwης
οuvoήμςα τηmσηn ρς οςμ κήwο δ
ou Y νκη o t ογόκις oeς η u
N myύp ς Εu ς
ή5ηdμι ΜΙη Βε ακη m
Pouovία μκαρ iς Apusς να
Enbτu uες καξοτς η
νoooςpdo το poκσ a00 ler
Ε pαίομταo .
Enterς κnαγομί rtoς aη Εgβα αν
Ποa αy Curpoa, η A α η
Σ4ωoε ην πρκήμξηαεδομμηνου δροο οtκο
νληκήnpά κο ην Κaσoν u
cδ ooο4pηςτνoης μ
ακoη μο wήκή οσrνp
μ υμοuης σοoς μοάνς
λσηναημηmς tmφ Dν ΗΚ
ΔΕτοά.
my aφτowmνν ί wn
, uόνον στy ήpα nς 16 I .
Aρυ πτρμβντα θα u πραγγαμμα
c υ o 4 ς οτν
δuoης κδμσς pίας
θετκ Σπουδν
Οκοεμας & Πληροφομής
νοη Δί w μaίuiύ mu
Υπυpdου Αγpoκής ArάGης κ Τpο
φv Apν μου ήpοούouρομίu ς ς
Η τα u rm μα
πύπέtΕΣ ε έ1316 22751
Olavallldy
ΕΟκο ρο αm