Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΦΑΝΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
Την βεβαιότητα ότι η
επένδυση στην Αφάντου
θα γίνει, εξέφρασε ο
υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Αδωνις Γεωργιάδης.
ΠΑΙΡΝΟΥΝΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤA CAPΤAL CONTROLS
Φέρεται ότι έχει λάβει την
σχετική έγκριση, με τις
διατάξεις του νόμου για την
πλήρη άρση τους από την
ΕΚT,ο υπουργός Οικονομικν
Χρήστος Σταικούρας.
ΘΛ ΕΙΧΕΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΗΔΕΗ
Η ΔΕΗ θα είχε μικρότερες ζημίες
εάναπλς είχε κλείσει ορισμένες
λιγνιτικές μονάδες αλλά συνέχιζε να
πληρνει κανονικά το προσωπικό
τους, επισήμανε ο υπουργός
Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης.
ΣΕΛΙΔΑα
ΣΕΛΙΔΑ2.
ΣΕΛΙΔΑ
0,50 ε
ΦΥΛΛΟΥ 953
ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΔΙΑΙΑ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ <ΘΕΣΜΟΥΣ >
ΣΕ ΑΠΟ ΛΥΤΗ
μθ9ανβ
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΣΤΗΡΕΗ
ΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ
ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
α0Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα
καλό β' τρίμηνο, σε συνέχεια
των θετικν τάσεων που
καταγράφονται από την
αρχή του έτους>, δήλωσε
σχολιάζοντας τα οικονομικά
μεγέθη ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ.
ΣΕΛΙΔΑ
* TΙ ΟΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΛΕΓΧΩΝ
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ0 ΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
φuorοrΣ
ΔΑΝΕΙΟΥ
Η ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ AΚΡΙΒΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ3
ΕΣΟΗΜΑΤΑΣ|
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΟ
Για το σημαντικό γεγονός ότι ο πρωθυπουργός
αναφέρθηκε σε πέντε εμβληματικά έργα και ένα από αυτά
είναι η ανάπλαση του εκθεσιακού χρου της ΔΕΘ, εστίασε
οπρόεδρος της Έκθεσης Τάσος Τζήκας.
ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΙ
ΟΠΟΙΟΣ
ΕΧΕΙ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ
Με άλμα 4,6%, δυναμικά
πάνω από τις 800 μονάδες
| ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΟΗΝΩΝ
Μεκέρδη 450%
ολοκλήρωε τηχονή
δnpoγτενση το
Την πεποίθηση ότι όποιος
έχει υπομονή, επιμονή και
στοχοπροσήλωση και θέλει ν
αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα
τελικά θα το πετύχει,
εξέφρασε πρόεδρος της ΕEΕ
και διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνν Δρ.
Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος.
Χρημτιστήριο Αθηνν
στις 38,30μονάδα ,.
ΣΕΛΙΔΑ .
Μφέρνοντας να
εvέλιδυναμmάάν .
αα Πηα
oότκ 0ο0 μονδας .
ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΝEΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Με αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 5,1%, ολοκληρθηκε
ηχρήση του 2018, με την άνοδο να αγγίζει το 2,5%, φτάνοντας
τα 66,939 εκατ. ευρ, για τη Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ, με τον
διευθύνοντα σύμβουλο Αλέξανδρο Κίκιζα.
άλιστο, ο pan| ελάδος ηγείτe
της σvάχαφpη, o
μεινοντος όνοδο
no nλnoίοο anoη
99% λύoνς σημανnό
μέρος tηKστση wv ηρTούμ
wνpuvεβδομόδων κούμεo
νεο e4 νwr δ1.5
μονδε pτον τpο όδuτην
ev μιtpδn 8.% στς 6035
Μεάνοδο4.30%, δείκτης
wλαφαλειοποίση
549a opο vή στη 4,9
tuat upo οorocσια 2οι
τεpma, tvό μtοu npoουμφωνη.
μένwν rpoτων δαν0ηεν 207
ελ πμpο ε τoν δείκη ψλής
Εφonoκ νoκλεiντι μέν
b04.20% ση 2013,402μοάδε,
μάνοδο50ν ολpνυ τn
oνλλοrο p στκ 1.Χ20
μονάδες
ηov , η Gγοpό μόλς εoήAe
στην noλύ oημαντική ζνη των.
o000μονάδως tδo tσrp
στmόσήμα πoporopuλόκια nou
tmvou Μροξοφλούν μα μpopovnaάμ .
tpωvδ με εγpρoςαναλut, αδopύδσε μ orεpo nou
tra δo ημανκέςonoδόoxε .
είopο της tτipτηςΗυοu,
oστόoo o poooτrpο tiλo
pvopόpει oημενικίς on λεε,mou εpτέςpτoεκ
untpooev) M, εν τo nou
Τpnμάτο εχeς νη ουναλ λeκτική δραστηριότητα , η omoi
oνήθn σμόόν στο δο εnintoα
κικοmούpεvες oυνnδόoικ.
moe τoγtγονός ότ η έντnση της
τpoης iouς νn δaολoγούο
λτpopovαλλο
νυμέeστ pενdpεν, n
eντpoλούνoνoόξκ oτην
tmεvbtή εμmστοούνη.
στηνοοοeήτηνεπλττητα
wwmλnτν εν nopατηpήθηκε
ηοκτκή opouνα pτop
ότονκ οούν να τonο m
νotοpέpαpμλάnba.
έpντeς μάλιστο pοpότοpο
poovatολομd tvύ ρανmp0
θεομενdoonoο σημαντ.
κός ατολύτης nou vo opένετ.
buboμένου tou ότι την mpooχή
nopootνή εναμένετα και η oξολότηση eno tov oo Μooys η
onoia μ. μετά την εmφuλοκτκή στόση του oiκou Hhth, η omoiα.
popotτο αnooβaμό την
aγοpά , δεν ηνεμίνε ν λλξε
o opouς της oγοpόρω .
Μεάλμαφ92%
eλεonEνκή
nooτm npηλά η Εκή tκλε
οε άμο293 η ολο ao
λούθηo με έοδo9S εν άνο
tουD ον τ pono napo
Εurotank m pa ank, so vο
Του 6% ήεν σε Ελλάκτω. lapό.
ντης . tpν Εντpγιοκή Nu .
UMΦοp
Li εpp rEx πpe Ελληνο
nτpaκ μ mpoη ξm .
ppo %, Εν όνωτου 5ήτον
rΟΧAέα οpέρε
ναμένασμόν
53δ ευροε.
napέλληλα. nλλά pτοφυλάsa tδεξον ο pr tαλλεύτηaην
τημεmάλη δpon noυ tmpoημβi ς oό tκ οί Αυγoύ.
oτου το Χρημιoτήρκ ηoνtμη
rοφep w o σμόόν5.3 δa
εup o δα , κθu ηκφαλaο
no tou tmιmooήσει κάτw.
ό358α noύ ό4 δα στο
ΣΕΛΙΔΑ &
Tvpooεή nοpοενήη
δόγηι αό
τονeo
Αλλά αυτο amοδiδετο κυρίως
ΣΕΛΙΔΑι
cnorn, κέρδ .
Μπορείτε να μας διαβάζετε καθη μερινά στον ιστότοπο www.vradint.gr:
9 771109 014106