Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoς Apοoν mo
www.olyτmpiobim n.gr
Τpή 0υου π ωρά
ΤΗT ΑΤοντον 0
ΕΦΟΡΗ
ΜΕXRTEΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΜΟΥ
Έ3 παρεμβάσεις
για ασφαλιστικό
ΕΕΚINA ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Σχέδιο
με διπλάσιες δόσεις
ΠΑ ΤΕ ΤΑτΜΕΣ ΟΦΒΛΕ
Τα καυτά μέτωπα
ενός δύσκολου
Φθινοπρου
ΚΑΙ ΕΑΠΑΚΟ
Ποpβάoς o oτο pγοό σο
0pooόμ ο ο ος κυ γάτ
uτuάιο ήupeb Εργoίς με μή ς
ος up κόμρίνας
ιopρή ,
καpαη μου λω ης
Εδpαoήxpaoομ οαυραμ
από ν upo rνη Βρoη η ς
υ pu oολοοατοσς
Eηpaή myυπηράηκu doη
ονopήp σο ύμα Εpάνη ους γτς γα
uς antiuς oτo όoνpηοξioόκυ.
Σμpνο w Dρη ηdρτμη ας
μλω φn oν pαμvoο ό o
ηnp Δη oμoος
Ρς η δ αο a
τenςοίοκυηηmtΑu υ
oνομο αλά -σπ0 w
στ Oπpητύμος ptnς κu
MΜ οpοnpύ p οn
ηmasia uυποργou m μη νοppiν
Vαμα θούς ni pας oτλμαίς M
ndrpη ογoγaσο μ
waκον αοnήστό os ο.
15%ος oφομόου α
οmeewa ηpής σ ομη
μαίο σος α οu η
oomn 00onpi o νpο ν
cuοτμν κύEow noς oνη
mcia aυ υπiκυ n oαγ
μη ορiνπου δ ανί ama μ.
mν ip oκn, όn oν opopiς πήp
me , ς οpς mep.
Aνίς tpρρντ ν πήα poμη ο
ή 3μ μw4η v
φνπρος ην Εnοp oν τpoή
πp νομπκpοpaς oοoη
oυής μ ao
pαν α nκα φn
Τοpo a aΒo μw 5
ποpoος δoτn po
ηp -ομό mo μρroς ρa p 0 oόη
eαμον ο φογιαη δnωοηνφοράμο ψος nνοΡνnα.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Anpoς oήνες ήτυ ήη φγα κοpνoύαακ κάτις αρηpί ΓAοu κ ο μό να oρου να
eύv my ήa ο κερολής nDo μνaο
πiao ς pnς μμη ής or
ρ Πόσα ένσημα έχετε
μόνο με τον ΑΜΚΑ
EΥΟΛΑ Η ΓΡΗΤΟΡΑ
ΗΕΚΤΡΟνΚΑ
Μοτμήρηγα κο πίσα ένoμ ήμa
Mio ν s μπpo ν nπλα
-ήno ηpnpoa μάgα ό μα o
nonmoμησην πρμα τυ ATΜ.
μ η αμό .
μmu a
μόο μη κήη oυ AΜΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΕΙΟΥΧΩΝ :
Το κυβερνητικό
σχέδιο για
την επιστροφή
Μ:Τ ο -ν μέ σύ
Πό ούopοο deηpμο
οσημακoνής ς Aουμν
p, o0pσκό σοp4 oο
mνop o vvaομe
120 ΔΟΣΕΣ:
Τελευταία ευκαιρία
για νοικο κυριά
Ανμάνοο αν εής αμος πtpοσn
mu uβunς po 6)γαm
ονομόηή μηκυνμυ Noοία
0μό o uln voπu
ετς η 0υδ o τίμής
άν ηαπαη dα ή γα τυς αυοΕoς
ωσ.αφωα μην Ra οo
άpο γι w όε o αιο η
στάpοση α n a οpd 12 aw
ξcωoς oυς oiuς οοmoύ
noTΕΚΑΤΑΒΑΝΟΜτυ
Συντάξεις
και επιδόματα
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μaρηo ση σαμ ουπuρpb Oum w aη pρθμκη, Ποpoη oo
oηpoηοpν φος ο δημόοo μ< 1080ους ύμμα μ s nns piς μ ό ο
μόμ ς πτυήνον ο ηυ ίadku M
"peeaaυηνς λήp ας 101 μpeu
φo δους ουςοoμτeςμχηπαra
Ερoν npoμα βί 201
ΣυaμΕMς μθς μiμευν
1.20000 λορρμεί uήρων &αm στό mp
Eφpa κορηαστoν μς &o bapriμν d tς