Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΟ) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λaού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ.
δρυτές .διευθυντές : Μκonn A . Δούκος ( 1916-195 .
κστας Μ Δούκας ( 1932-19701, ΜιxonA K. Δούκος ( 197ο-1997 , Κστας Μ. Δούκας (1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α κασμιρλής . Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 17 Αυγουστου 2019
Αρ. φύλΛoυ : 4195
Συνεργασία
με Χριστόφα και Σπιλάνη
ανακοίνωσε ο Κ. Μουτζούρης
Γ. Στάντζος προς Γ. Κουμουτσάκο:
...η κατάσταση στο νησί της Σάμου,
καθημεριν χειροτερεύει..."
Enστonunouνrua npος tον ooouti uoupyo nροστοσίος του noMtn
οοuδο γιa η Mτovooτευτική ΠoMκή nupyo κουμοoτooκο, anotεe την
napoouή 9 Αpουστου ο vεοκhyeς δpορος ΑνστοΛκές Σάμουκ ηργoς
Στάντζος, κάνοντος ονοφορά στην pοτipευση tης κατόστοοης όσον οφορά
co μετονοοτυτό δάεηpo στο νηoi μος εoράζοντος την εντηνόμνη σνηouEa tnς κνωνίος tου νnoou.
Ττη βόon του nou κohoύ ennoυ
ουνεργοσίος nou tδοαοομε ono
tv ένoη tης oηtείος οος ta με
ΥΙΜ3Ν
60n0m oνηoο 0ς νμερνο ότι βροντa ουζοτέςεις νo συνονοoa κα με tov ουν6υοσμό του nown νpo ο vέος ntpιφερτιάρς Boptioυ Aγοοu κστος Μουτtοuρηc ενw oυ
η οτόστοσn στο νηoί tης Εύμου και
διaίtεpo στην nputεύουod tou , κοθη .
μερνά χεpotpεύeι με ς ermoις
του npoφυpούμεονοσtοτευτκού
νο γνοντοι εντονότεpες , Ο ουξημένες
μετονοστευτκές ροές tων ΕΜμταν
Εμεpν κόνουν τmν κατστοση εxpn .
κτκή θέtοντος σε unέρμετpη δουμοoa tκ κpoικές δομές και tς αοκές
τς τonκς κονωνίος ονοφέρe στην
enστοn tοu ο κ Στάντζος
.Ηουνέ
στη oελ . 6
Τα βραβεία του Apollο
και οι εξελίξεις στον τουρισμό
Το anreupα tης Δευτpος 12 Αυγοoστου, στον φΜενo κpoου νoυ oηpο
του μεγoρου στο nuθaγόρεο, npoyματοnοθnκεn δuom βρoβευoης δε
vο8οκrv τς Ιόμου anό roν κpopοb oroporoor ης Ioνδναpίoς Apo 1ο
μέρος toυ μεγoου γκpοun tης νερμονοκής 06R Τοutr nou dροστηponotar
ενεργό κο στο νmoί μας ,
ΚΜουτξοung
.xoστόφος
r.fanc
το nopanάνω ονέφεpε , στην ΕΡΤΑΑγoίou ο κ Μουtοipης ο oneios εirt ou 0s μεταήνησn στο outερικό tης πόρος xω κoτανoηon γaτους ονορnους συτούς
eνοκooe συς 51 Αυγούστου , utpa opoμοoiος κ vος nepφερε ou έpnτo στα νηoo μος onno an n κατόστοση δεν μορεί νο ουετί
oρής tmv ούνθεon ουrής Η οφoμοσία θ0 ννe στην αουoo oυνδρooεv poo 6ε heroupγeί n enovorpoθηon στην Τοup , n on thvo nμετοκνnon
της Πεpιφpeος Βoρεοu Αγoίou . Εnίonς ο νος nεeppεpοoρoς εντμήρωσε oτ
σος 4 1εnτειpίου 00 ηpoγatononeei οoκφn μ touκ νοκ Ο στην unonorn EA050 .
νο unop ει κονn δορun κoι νρομμή του Κ κα po0uού ουτοδιooης γα Mm aεύμα να τmv ομn onoppοφηtόηmo τοu npoγρόμματος γα το Βopεio
το npooφuγκό - μετανοστευτκό δτημa . oooν οφορά τη oέon του γο την ανο - Αγoio κonuς outό 0ο σνοτponeίεν n anotντpωon εαι αυτό nou 0 npotoξε
κούφoη tν νnov anό τον unepnin0υσμό ηpoopoγwv ουtό rpena να ίνα με σnν neppερeon διoίnon
οκΑ Κοσμpaiς καιn N. Momewal στηw εκbon τou Αpolo
Τα τΕλευτoίa xpόνα α tntές pρά - νοντος μεγάλο βapος στw ΕΛΟ
βευοης των tενοδαtow tης tομου Και στη φετνn εnon nopoonoυ .
ο oe ε poopohoo oομε με ενδοφέpον mv 0u ΣΥΝΗΝΤΕΥΞΗ
τwν nnoτν τους , orotehouv θE , ρό pono avonuon της αγορός onό τmν
ομό, Η Εoνδnopia ootensi μο εμoρoή δαυ0ντpιa tou Apoio κo
μενάλη toυρoo αγopά οpού ο 4 Kn Hoews , o dπaτo μηστο
κpες της οa , Σουndia , Νapβηo εΛmwκoi nponγten κολwoopopa
και φνnαoa , (xouv ανάκά ρh και οοος οοτοός ono tov o.
on napaKonουΚοι στη φενή
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Μανλης Πυργιτης:
c..Άλλωστε, ο παλαιότερος χρακτηρισμός
των βιβλιο θηκν είνaι η φράση
" Ψυχής ιατρείον". .
Φλόγες
Ακόμη ένα κohoκp noροδομένοι συς φoες Aο μη μα onoη μάη με το no noυ oοpv το novτa
στο διάβα του . na τη toμο μος το κατοηρόσνο νηdί
Pou έai δσε τον δκό του δυοβοστατο wpopo: στις
npomές μέpι στης ono ponouν κοnς με την
noντo tτομοηoμn nupooβεστική Υπmpeoioσ κι τα
εnaδεuμένο στελη της nopea με τους ε8εhoντές
μος τον nooupo , μος
θυομό 25.000.000 κoτοίwν κα to
Αpobo με τους 10.10 uroiwMουc ΚοoμpM
τοu διαανεί 2100.000 τousiστες 6
οτnn tου neria Τours . Δημήεpη
.Η συvέxεα στη οtn
Ανάγκη πρόσληψης
Ιατροδικαστή στο Νοσοκομείο
της Σάμου
Ο δυθυντής tης Δημόσιος βιβAoθnς Σάμου , φoγoς . Μaνn nuponς ουνομιλεί pε toν
όνή του aμoro Βοτος, Μάνο Eεpoνoκn po tv τρία tou κτηρίυ nc eaιο Θάκη κ n eaκ ou toυν γίνει σε συτό, ι δυνοτόεητες aνoδεξnς tnc yωonc io0 ano ς tervoeyές
ε8εAE το onμαντικά ουνέδpo oλά και το μλΜοντκά oδια για τον ουo mpo .
ο συτοά κιρο Οθρο 0α 6ανιτό μρος όο epou tης Bixuς Eομορά στο new24 σ, ε οφοpμή tς
npneς κοι τους nupoσβόστες μος δεν θ0 omoο
ούτε tη
nv doa nou ο nupoοpέστες δνουν μη με ες ono
Yeς , όumvo , νnoτo σε 6oοpooς nou φτύνουν
tους 60 pούμούς Keλoou το hγότεpo nou μηοpeί
onovnoυ ορού noυ φηoενίτοι στο κτήρο κστό
τη δopκεομος κειμωνoτς κοοοοpίος.
Η aίteo aνo oο umpξον και no εnphnκd κτn
ρο στην nn, onux n o Πooon το Mruoνό νες , όumo, vnoτmo σε 0ομοpοσες nou φτύνουν
Μέγαpο , τα onoa ομς δυστυς έχοuν οeε toυς 80 potμοoς κenooυ το netρo nou μopei
Maρiς φopές ουτη εvoι n oa μος δωροος οτον να na κov ono τον nωunoupγo μέχpι τον κο0ε
Με έγpouό τικο Eνωσn ΑEματκν ΕΛΑ ms Περpέpoς Βopru Anoίου
κάνει αvοφορά στην εrenouou aνάn να ηροoλnpei στpοδοoτός στο Mo9οκομείο me lauou.
κοστής στον rpooopομό nndoς των
npooφuyuν μετανοστων nou εμη .
κοντοι σε noNκό οδήματα κρόνεται
1διoίτερo orμoντoς nopdvovτoς μα
tov npoοδοροιό τη poνκς ανμετonς tuw φερομένυν pοστoν
εγκηηuατν tνργιoν , οu onoio
nennic φορςenνον οο L
τα ηpoκta γα το σντετο , Yεγονός
to ρnφo tηpopovu tw toitτo ano .
aα της nspouonς 0a onoμε να ος νομής της διοοούmς για onμoντικ
εντμερoουμε όυ onό τinoς Μαίου οδκματα κο enδoo apνηοκό στο
2019 ondτε και η ουuροση του αo0nua οoφoneίoς των nontν ,
e "Αe νο σnμεκθεί 6η το onμoνi .
ρen roτα τόμου ενε pς κότερο και κούημερνo npeρrημa nou
έχουμε νο αντμετωnίoouμε είνο ο
Ο Μnτόδης rεupnου, ο εύnoρος εuntuορος no nontn ε v μος εvo anipοντη εho nonitn, eoι ένα εunρστ .
κ ευγνμοούνη 6nuv μος ενoι antpovτη και unp νη, oμως κnotε npna a npoς κό0ε κολopou
μας, να ανταμεpeουν κα ν εναnούν nooσικά .
Και νο ονολόβουμ enonς oo oς εuθύνες μος , Αnd
toυς opετούς της κενpnς nορτκής οηνής κοι tης
τonς ουτοδοdnonς μέχpι τους φηpoφoρους και
nontec
έτιο το τήρο ουτό το 1895 , το Kmpoδoτnoe να
στεγοου m Βpoern, tοutopονο tο δοφύλo ε
σno την κοτοστροo , 04nouu w τoν τμήοουμ .
nepoootεpο κα στο νtο αίδο ης pnoeής
το ογολμο toυ 60 έχει κεντρκότpη θέon Aν στη
θέon tου κτηρίου είa στεί ένo EνοSοκtίoήμο
θέoη του κτroίοu tis κοστεί ένo ξενοδοκείοή μο
nonuttοκia ή tα κστόστημο . θα όνομε p MΑς γα ncooδεnαα αόν αό 1500 οoυνoμ ν
enoτpopn ένο μέρος της στορίος μος
Κοι ο δuρές ο8ουν , utt μεγολες ttε μμοtς
Ενος Πνoος μο ounorή βgnov ή αmo tva
pεάοντα nροonngες nupoopεστν: κοι μηw
Ενος nvoκος μα οorn pgv η annο rw anοodoτούοομε epyooακό κο μοθonoγn tους
βρno έv έno , tνο poγpoφο , one no e ο0ρanoυς nου noheoυν με τις φoγες γα o
οφέροντοι σε μα pphο0nn npoστατεύονται ono to
oνοpnou nou nan0ουν με τις φoγες γα 000
ευpά Δόυ κα οι ηupeoptστες υmpεov tμτα tου
rponv laτροδικοστή tόμου , η ηeρpe
gσή notiuu 4
μουργούντο nneiστο οoβoρό θέματα npoosopιομός και n oτότο η των o ελo vα ξεxντίooυμ με uτό nou oτκοζ o ο κpοντο οo οοuο, νo noΜ0 ους τα netonopa tunματο , nopd τον nouoμό τους,
nou dmονται των οpμοοητwν του μετκν βhοβν στο oνίστουo ap0po orπης ή οntpootκoς, npv βρεθεί ετός φoo μετά u oοu ,
και δυσρνουν το rpooνοκρτκό tou noκού κδικα , to onκίο εnoι tou κτηoίου τnς eβoθήe Aήa oa m oτό oν o κυνο κngoδotthεν ση Roe μτμος ndς ουνηpμένος troprnς Σnoc
tovo των υρεoov τς Διεύθυνοης
Αστυνομος τοοu κα κατά ανέτε
μημονίου.
6οuν ouν άνon μάn toν δεν unopoo έvoς στόηος
το untpoκο νολοικό aρrετόντμα noυ ξ . συτή ήδn μετφούσε noό ooνa Neποuoioς o
nou δε μmοpei vo tho oτκός non onno γιoτi ν
rcoek να pρoστιk στον διτη rou ex των ηpoγό
των nυτουργεί με στόο το κέρδος για νο rpoστατευθεί κάτι noυη oo τυ ελα μη μετpήoun
Δ0 δεν ho δυστονο κhooκός ο ΕΛoς ο φ eι κόθε κoλooip γa εμrpστές τόνοντος ενίστε
σε Φpieς ουνωμοoίος) tmν ρα nou nu κοι φοόκνει noράνομες Μματερές κα nεός, οκοuηδιο και
nopoακής της
npotn φορο δημιουpγήonεη pono0nη μέοα στο
Χwpει μεταξύ των κτηρίων της nopooκnς της
pει μεταξύ τω
κτηpίωv τ
nρτη φορο δημουργήnε η pφhonη μέοα στο
anans
opωτεύουοοc
στn . uwο φονuενο oneh
nueovopeoο Γuvooo το 190, EγwE ουτoνομη umtmv tauτηtο arovομής tηx δικαοού . o νεyονός συνuν κοτογγεί onμaτ novtuρpo e noΜ φpt pooo το 1351, txοντος uς πεφοtής δύο μγάες
νης, σε ουνόοoηon με το μτονοστν omoonooς φnoεvouμενους
κό nρόθ ω nou υηστατοι στο νο Kίννρο Υoδοvnς ο Τουτοnoiηonς τo. βΛtroντος φωτογροφίες της Σάμου anό to 100
nρoonaτa 6 tne e Υεννoso της μευετε για βοομό , επε γιa συμτές
κεομονσn της Βεtανδος Υκόου pAaφες , rpoειμένου χopακτηριστουν
omobonoύς φnoενούμενους στο
οομαεές nooouoκότητες τoν Eιoμειννdα tοβheroντος φωοpopες tης tόμου ano tο 150
ως oήμεpa το κτήpο ήταν κοι είνo noo nopov
oοματές rpoounκotπτες tον Εnομεννoa Στομοοόδη κοι τον Aoστομένη EτεpνorΝn . Το 192ο
στο νηo rης cpolo κοι ο nuγμος tης ως oνmeοντες σε ευuτες ομάδες Δ anotouν , ουτό εti ξωvtονή opi ντάνθrε συς δμόoες β6Λοeήeς του εuκού
οovς Υmuoου eε o Eνοδο
α Δρνε τον οστικ χορακτήρα tης nonς, τον
κοσμοnοτομό της , τoν anoοό rpooovτοhaμό τoο κτήρo της n Behoonkη εγoτοστοer
τmς roos εκ oύneoνες tης tnοk δtες κοι toou
Η φnooyος κ Ελniδα Κατοιογόνη η onoα έxeι
μελετήou m στopίo ης 84no0ήnς , έxei δημοaeoe μα nopootoικn neppop ενός μεγάoυ
eiu m α ΤΟο n ρακαnoύμε ως εκργήσεε να tmv mκ poc oe μ0eti έυ μ ooκ δooς tou 0 νάo στη eυΑ
κpάτους εnonκευόμενη oό το Υmoupγείο nαιδίoς
κοαι να μεταβούν στν εν6οκρο , Π nepinoυ μόα μέσο στα 6όση γιατί έκoνε κοnάνα w ρα της
φυοκnς και δεν Etραι να τη oοοσn κo τmν στο νoκnoon 6δu ουκ oες npoγές oος κοντό oε
κατοοημένς neopi ove σ οοun00. στο
νυαλί και μέταne , με tm ponθια των υψην θερμοκροον , tης tnpoiος και tου oέρo .
100 έτη μετό την noη nεπουογία τς to 1952.
εν anonaoτκό ppoonn ο κτmρο έγνε ono τα
pa 9 τω onoo
ανεειΝ o rpoμmματο noυ τνο nipuon tης κενής Φέoκ tou ΡΟ.
η σουοα lστpοtκοστή , oνοφέρτo κοστη toμου , noocεnίνου να 0.
στην tmτοή εν σημμνετο όυ α
unrpeoiς nou npοοφέρε ο ισεροδ, κατονειηστικήεησελή
eei η oνονκότηtα στον τομέα ουτό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα