Επόμενη μέρα Next
Next

Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Απόβαση φοιτητν
Ιατρικής για 6η χρονιά
στην Αρεόπολη > σελ. 8'
Δρο ζωής στον λαό
της Μαδαγασκάρης
> σελ. 9
Εκδηλσεις σε όλη
τη Λακωνία > σελ . 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 1 Ετος 24 1 Αριθμός 5711 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250. e-malinfoehkonikos .gr . www.lakoni kos.gr
Τα μέτρα
Που Προωθεί η κυβέρνηση για τη στήριξη του κλάδου
Παράταση για
τις αιτήσεις ένταξης
στο Κοινωνικό
Τμολόγιο της ΔΕΗ
αθεμελινεται
Πάλι η οικοδομή
Με απόφαση του υφυπουρ
γού Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας κ . Γεράσιμου θωμά
δίνεται nαράταση μέχρι τις
30η Σεπτεμβρίου 2019 για την
υποBολή
οιτήσεων εκ
νέου υπαγωγής στο Κοινω νικό Οικιοκό
ηλεκτρικής ενέργειας nou
napέχουν όλοι οι ηρομηθευτές , Η Παράταση κρίθηκε επι
Βεβλημένη
ενημερωθεί η Βάση δεδομένων nou τηρείται αnό την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
με τα στοικεία των φορολογικν δηλσεων του έτους
2018, αλλά και για να μην τα λοιπωρηθούν οι Πολίτες οnό
την αρχικά ηεριορισμένη ηe.
ρίοδο υπoβολής αιτήσεων
nou είχε οριστεί
οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην
ηλεκτρονική ηλατφόρμα της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
(https://www.idika.gr/kot
και θα κριθούν με Βάση τα εισοδηματικό και ηεριουσιακό
στοιχεία του 2018. Μετά τον
έλεγχο , οι αιτούντες θα ενη μερωθούν γιο την εκ νέου έν ταξή τους ή όχι στο Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο.
Υπενθυμίζεται ότι με την τε λευταία unouργική απόφαση
του 2018 ορίστηκαν δύο κατηγορίες δικαιούχων του ΚΟΤ.
a) Στην ηρτη κατηγορία
[ΚΟΤ Α) εντάσσονται όσοι
ηληρούν τις ηροϋποθέσεις
χορήγησης του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης
και δικαιούνται έκπτωση
0,075 ευρ ανά κιλοβατρα
στη χρέωση nρομήθειας ηλεκτρικής ενέργειας . Β] Στη
δεύτερη (ΚΟΤ Β εντάσσονται
καταναλωτές nou Πληρούν
συγκεκριμένα εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια. Για
την κατηγορία αυτή η έκ πτωση είναι 0,045 ευρ ανά
κλοβοτρα . συνέχεια σελ7
όγιο (ΚΟΤ
Σημάδια ανάκαμψης δείχνουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Στην ανάταξη του κλάδου της οnοίο θα καταθέσει η κυβέρ - σιονομικά στοιχεία για την τρέ - αντιστοιχούν σε 268,9 χιλιάδες
οικοδομής στοχεύει η κυβέρ - νηση στη Βουλή, το αργότερο χουσα χρονιά , nou θα λειτουρ- τμ επιφάνειας και 1 159,9 χιλιάνηση , καθς σύμφωνα με δη - έως τα μέσα Νοεμβρίου , στε γήσουν ως σοβαρή ένδειξη για δες κυβικά μέτρα όγκου , καταμοσιεύματα , το οικονομικό να Ψηφιστεί μαζί με τον nρo - το επόμενο έτος
επιτελείο Προσανατολίζεται να υπολογισμό του 2020.
οριστικοποιήσει τρείς σημοντι
κές Παρεμβόσεις εντός του επό - σεων στήριξης της οκοδομικής δομική δροστηριότητα, καθς ληλα, όμως nαρατηρήθηκε μεί
μενου χρονικού διαστήματος δραστηριότητας επίκειται να όηως ανακοίνωσε η Ελληνική ωση κατά 5,7% στην επιφάνεια,
Πρόκειται για μέτρα nou αναμέ - γίνει έως τα μέσα Σεπτεμβρίου , Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ, εκ - συγκριτικά με τον αντίστοιχο
νεται να συμπεριληφθούν στο όταν και θα έχουν διαμορφωθεί δόθηκαν συνολικά 1.453 οικο - μήνα του Πρoηγούμενου έτους
νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το
γράφοντας άνοδο κατά 7,4%
Εξάλλου, ελαφρς ανοδικά κι - στον αριθμό των αδειν και
νήθηκε τον φετινό Μάιοn οικο - κατά 2,1% στον όγκο. ΠαράλΗ οριστικοποίnση των anoφaσε υψηλό nooοστό και τα δημο συνέχεια σελ . 9
δομικές
άδειες ,
οποίες
Διδακτορικά- Μεταπτυχιακά -Προπτυχιακά
Εξ Αποστάσεως και Δια Ζσης
Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρην ΔΙΚΑΤΣΑ )
ηΑΜΕπιΣΤΗΜΙΟ
FREDERiCK
Aνονupιομένο anό toν Δ.Ο.Α.ΤΑΠ
UNICERT
. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)- Δημόσια Διοίκηση
. Ειδική Εκπαίδευση (παροχή Διδοκτικής Επάρκειας)
. Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
. Διοίκηση Σχολικν Μονάδων
Διοίκηση Υnnρεσιν και Μονάδων Υγείας
. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
. Ναυτιλιακή Διοίκηση
- 0ορμακευτική- Πολυτεχνικές Σχολές
Universal Certification Solutions
Ευρωνετ
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Κομαρέτου 117, Σnάρη
27310 89230 6981777900
www.euronet-sparti.gr
Αύγουστος
της Αγγελικής Κ. Δαλαμάγκα
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα