Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
οιρΡFAEP
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP . ΦΥΛΛΟΥ 12326
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.K . 104 38 ΑΘΗΝΑ
Πάταξη της φοροδιαφυγής με διασταύρωση δεδομένων από το 2014
Σαφάρι της ΑΑΔΕ κατά φοροφυγάδων
Sφγγει ο ακλοιός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AΑΔΕ) για τους φο-ροφυγάδες, καθς αξιοποιούνται για πρτη φορά συνδυαστικά στοιχεία και δεδομένα από συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατν - προμηθευτν με αντίστοιχα από δη λσεις εισοδήματος και ΦΠΑ από το 2014 και μετά , μέσω ευρείας διασταύρωσης και
συσχέτισης δεδομένων.
Ήδη, τα πρτα αποτελέσματα του 2014 διαβιβάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες, συνοδευόμενα με τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες , και εμπλουτίζοντας τη δεξαμε νή στόχευσης φορολογικν υποθέσεων. Παράλληλα, συνεχίζεται η επεξεργασία των
δεδομένων από τα επόμενα έτη.
Όπως αναφέρουν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , με αυτόν η
τρόπο η ΑΑΔΕ αναπτύσσει διαρκς βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης του μεγάλου
όγκου δεδομένων που διαθέτει (Big Data ), αφομοινοντας ταυτόχρονα την ανατροφοδότηση πληροφοριν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες .
Σε υψηλό 10Οετίας ο δείκτης
επιχειρηματικού κλίματος
σε ΜμΕ
Φόβοι για χρεοκοπία
της Αργεντινής
Μάχη διαρκείας
με τη φωτιά
Μνίμες 2001 ξυπνούν οι τελενταίες εξελί.
1ξας στην Αργεντινή, καθς μετά το απρό
σμενο αποτέλεσμα των προκοιματικν εκλο γν που έφερε τον τωρινό πρόεδρο Μαουρίσιο
Μάκρι στη δεύτερη θέση και τον υποψήφο της
αντιπολίτευσης Αλμπέρτο Φερνάντες στην πρ
τη με προβάδισμα 14 μονάδων , οι αγορέ τρε
λάθημαν.
Η τιμή των πενταετν τίτλων υποχρησε στα
55 σεντς ανά δολάριο , εν σύμφωνα με τα CDS
υπάρχει 75% πιθανότητα να χρεοκοπήσει η χρα
μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια . Την Παρασκενή
η πιθανότητα αυτή ήταν στο 49%
Τα ομόλογα σε δολάριο με λήξη το 2048 είδαν
επίσης τις αποδόσεις τους να απογεινονταικαι
τις τιμές τους να κάνουν βουτιά 17% .
Πυνεχζεται η βελτίωση του οικονομικού κλίματος
γα τις ΜμΕ - με εντυπωσιακές επιδόσεις σε σχέ .
ση με την Ευρπη, σύμφωνα με τη έκδοση της Ερευ
νας Συγκυρίας που συνέταξε η Διεύθυνση Οιχονομι .
κής Ανάλυσης της ΕΟνικής , βάσει έρευνας πεδίου σε
δείγμα 1.160 επιχειρήσεων , αναφέροντας μάλιστα χα
ραχτηριστικά ότι εxπλήσσει ενχάριστα η συνεχής
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στις μικρομε .
σαίες επιχειρήσεις".
Ο δείχτηςς εμπιστοσύνης των ΜμΕ συνέχισε την ανοδική του πορεία το πρτο εξάμηνο του 2019, qθάνοντας
τις 18 μονάδες ( από 13 το δεύτερο εξάμηνο του 2018) ,
επιτυγχάνοντας υψηλό 10ετίας . Παράλληλα , περσσ .
τερο από το ήμισυ του τομέα διατηρεί στόχο περαιτέ .
ρω ανάπτυξης, εν αυξημένη χερδοφορία απολαμβά
νει πλέον το 78%.
Τολύ κοντά στα πρτα σπίτια στο χωρό Μαχρυμάλ.
ληστην κεντριχή Εύβοια βρισκόταν χθες το μεσημ
μ η μεγάλη φωτιά . Εκχενθηκαν τα χωριά Μακρυ
μάλλη και Κοντοδεσπότι, άλλα και το μοναστήήρι της Παναγ .
ας Θεοτόκου στο Μακουμάλλη.
Εντολή για εκκένωση των χωριν Μακρυμάλλη και Κοντο
δεσπότι έδωσε νωρίτερα η Γενιχή rραμματεία Πολιτιχής
Προστασίας. Είναι ενδεικτικό ότι η αιθαλομίχλη και η μυρω
διά της φωτιάς έφτασαν μέχρι την Αττιχή προκαλντας απο
πνικτική ατμόσφαιρα .
Αναλυτικά οι επίγειες δυνάμεις: 139 πυροσβέστες με 67οχή
ματα, 7 ομάδες πεζοπόρων με 72 πυροσβέστες & 6 οχήματα με
12 πυροσβέστες Μ.Ε.Τ.Π.Ε.. Συνδράμουν 2 ομάδες πεζοπό
ρων τμημάτων του Ε.Σ8 μηχανήματα έργου .
Γερμανία: Φλερτάρει
με την ύφεση
Προστασία α' κατοικίας: έχουν
ξεκινήσει τη διαδικασία 14.191
ΑΑΔΕ: Καμπάνια Apodixi
Please>
| πιδείνωση nα τέταρτο διαδοχικό μήνα εμφάνισε
η επενδυτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία , έπει4τα από μια σειρά αρνητικν στοιχείων που έχουν
ενισχύσει τις ανησυχίες για τη μεγαλύτερη οχονομία
της Ευρπης. Συγκεχριμένα, ο δείκτης οικονομικού κλί
ματος ΖΕW νποχρησε στις -44,Μ μονάδες από τις -24,5
μονάδες τον lούλιο , στο χαμηλότερο επίπεδο από τον
Δεκέμβριο του 2011.
Ολοκληρθηκε η δη tβδομόδα λατουργίας της ηλακτρον
κής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης κατοκίας .
Αθροιστικά , σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρίους, από 172019 μέχρι 1182019:
. Εχουν εισέλθαι στην πλατφόρμα 64.657 ρήστες.
.Εχουν ξεκινήσει η διαδικασία ετοιμοσίας της αίτησης
14.191 χρήστες ,
- Εχουν υποβληθεί 17 ατήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες
υνεχίζεται και φέτoς η καμπάνα της Ανε
ξάρτητης Αοχής Δημοσίων Εσόδων , με τίτλο ,
"Apodixi Plcase" , Ποόχειται για καμπάνια, που
απευθύνεται στους ξένους τουρίστες , οι οποίου επισκέ
πτονται τη χρα μας , με στόχο να τους ενημερνει για
τα δικαιματά τους ως καταναλωτές και να τους προτρέπει να ζητούν απόδειξη σε κάθε τους συναλλαγή.