Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟΑN LINES
ΤΡΙΤΗ
,Cmu Cvν
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΠΕΙΡΑΙΑΣ
HΡΑΚΛΕΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΡΑΑΣ
EPIA ΔΡMDAan 20/6 6 15/ .
eθεέμπι Κυρακή συς 110
pεm αpup μλής'
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Ετος ιδρύσιως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ππλίαλίτην καειμίεκίκnSa L
wwwmiηoan:gr
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.626
Σελίδα 7| Σελίδες 20-21
Βράβευση μαθητν στο Οροπέδίο Λασίθίου.
Αρεσε ο ΑΟΑΝ στο Πρτο τεστ
Επαγρύπνηση
για Τις Πυρκαγιές
Με αργούς ρυθμούς
συνεχίζεται η
υποβολή δηλσεων
Κτηματολόγιο
Peκoρτά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδο 1
Το ότι τις προηγούμε νες μέρες είχαν προκύ ψει δύσκολες περιπτσεις
πυρκαγιν , με κήρυξη σε
κατάσταση συναγερμού ορισμένων από τις περιοχές
όπου εκδηλθηκαν τέτοα
συμβάντα , υπαγόρευσαν
την ανάγκη για έκτακτη
ούγκληση των περιφερε ακν και τοπικν ΣυντοΠολιτική
εκδήλωση του
ΣΥΡΙΖΑ
νιστικν Οργάνων Πολιτι , ρειακός σύμβουλος Γιάν .
κής Προστασίας , όηως και νης Γουλιδάκης ο κ. Γουπmρεσιν Νομού Λασιθίου
Κατά τη διάρκεια της κΜιχάλης Βασιλάκης επετο αντίστοιχο νομαρχιακό λιδάκης συμπροήδρευσε σύσκεψης η Αντιπεριφερε - σήμανε ότι λόγω των εκτάόργανο, αν και τα τελευ - με την Αντιηεριφερειάρχη άρχης Λασιθίου Πελαγία κτων καιρικν φανομένων
τα εξής
ταία χρόνια τουλάχιστον Πελαγία Πετράκη στη χθε - Πετράκη ζήτησε την επa - που επικρατούν σε όλη
anό το 2012 και μετά, δεν ονή έκτακτη συνεδρίαση γρύπνηση και ετοιμότητα την Ελλάδα αποφασίστηκε
υπήρχε περίπτωση κήρυ- του Συντονιστικού Οργά. όλων των φορέων προκει, από την ηγεσία του Πuξης συναγερμού, εππέ - νου Πολιτικής Προστασίας μένου να αντιμετωπιστεί ροσβεστικού Σματος να
δου 5 γα απeλή εκδήλω - Νομο λτίο Τύπου nou τρόπο οnοιοδήποτε ρό - τη ρα έκτακτα ΣΟΠn
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
με τον καλύτερο δυνατό πραγματοnoηθούν σε όλη
Λοσιθίου.
σης πυρκαγιάς στο Λα σίθ. Αυτό δήλωσε χθες εκδόθηκε από την Περιφε βλημα παρουσιαστεί σε για περαιτέρω ενέργειες
στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο εντεταλ - ρειακή Ενότητα Λασιθίου περίπτωση πuρκαγιάς
μένος για θέματα Πολιτι - μετά το πέρας της συκής Προστασίας περιφe . νεδρίασης καταγράφονται οκητής Πυροσβεστικν Υ.
nou μπορούν να γίνουν σε
Σελίδα 24
Σε δηλσεις του ο Δ.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ, Στη σελίο 5
Eampouratzis
ΨΑΡΕΓΙΟΡΓΗΣ-ΑΓΕΑΑΚΑΣ
γιορτή
PΑΚΗΣ
CANDIA
ΛΕΤΡΕTVAL ΚΑΚΙ ΣΕTVAL mCE 1070 14ΚΙ PΗ5ΤVALN
YETVAL
WAKE UP DISCOVER
SUMMER SALES
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΒΡΥΣΣΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΕΡΑΜΠΕΛΟΥ
Λ0Φ0Σ ΠΡΟΟΗΤΗ ΗΛΙΑ
κρηικό γλίνη
ράκοκάζανο
ρακή & μεζέs νopin 21ωο
Είσοδο 2Ε
θο μα διοσκιόσ
1oυυγpoεμα του
Χρόσον ου Μαράκη
παά Ε
ΜIRUM
ΑΝΑΤΟΛΗ
- τnλνfaκ. 28610 31225
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗE
ρ ερα λημο.
Περιφερεοκός Νεonoλης,
Ιένανn S/Η Χαλκιαδάκηεl
mailampouratris.com.gr
www.tampouratzis.com.gr
ntradltοnal Cretnmutk R dare

Τελευταία νέα από την εφημερίδα