Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟAN LINES
ΔΕΥΤΕΡΑ
nomu Gνonpo
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
| HΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟΣ- ΠΕΡΑΙΑΣ
MΕΡΗΑ ΔΡΟΜΟΝΟΓ n 20 ς 15/2.
καa nέμπn &ωpoή συς 11ω
κn δe λa
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύστως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙ0-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
μυπλικέτεματκκίεκ iεταn Sun Pixr
www.minoan.gr
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.625
Σελίδες 21-22
Σελίδα 9"VΑ
Οι θρυλικοί Wailers στον Άγιο Νικόλαο
Πρωτη εικονα για ΑΟΑΝ και οΦΙ,
0, ε Τ Α
Ο ΤΟEB θα αναλάβει
μέρος των δικτύων άρδευσης
Η Κρητική
διάλεκτος και τα
μουσικά όργανα της
Κρήτης
διαχειριζόταν
Δήμος
Έως τρα τα
Σελίδα 4
Ρεπορτά :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Αυξημένα μέτρα
αστυνόμευσης
Ένα μεγάλο Τμήμα των
δκτύων άρδευσης που ως
σήμερα διαχεpίεται ο Δ
μος Αγίου Νικολάου αποφά .
σσε η διοίκηση του ΤΟEΒ
Μεραμβέλλου να nαραλάβει
και να τα εντόξει στο δικό
του δίκτυο, αναλαμβάνοντος
πλέον πλήρως τη δαχείρισή
τους Πρόκειται για μια ση
μαντική απόφαση η οπoίa
Ερχεται κατόπιν μιας μα κράς διαπραγμάτευσης με.
ταξύ Δήμου και Τοικού Οp - συμφνησε , αντιπροτείνο - πτωσεις μάλιστα μηερδεύ - τη συγκεκφμένη neριoχή
γανισμού.
onως έχει καταγράψει η ακή ενουμάτωση των δημο. εiναι mo εuκολη και συντοΑΝΑΤΟΛΗ με σειρά σχετικν τικν δικτύων στο δικό της 5ua του Δήου , εν το
ρεnopτά μετά
του νομοθετικού ηλαισίου γους με κύριο , το ότι χρειά . δκτυο, της περιοχής Ελού - σης και μετάβασης από ο
σύμφωνα με το οπoίo μπο - ζονται δαπάνες , μιας και τα
ρουν πλέον τα αρδευτικά δημοτικά δίκτυα χρειάζο - και γ' ουτό εύκολα θα το
δίτυα να nαραχωρούνται νται ουντήρηση
στους κατά τόηους ΤOEB.
η δημοτική αρχή αποφά - όστημα, έως την προηγού
σισε τη μεταβίβαση των δι μενη Πέμπτη , που συνεδρ
κτύων του Τμήματος Άρδευ - ασε το ΔΣ του ΤΟEB και
σης στον ΤΟEB, στο σύνολό απoφάσισε να δεχθεί να
τους Ένος βασικός λόγος napaλάβει σε πρτη φάση.
nou ο Δήμος επιδίωξε την τα δίτυα των περιοχν Λ μεταβίβαση ατή, είναι ότι κωνίυν, Λμνν, Βρυσν και
το Τμήμα Αρδευσης διαχρο- Ελούντας Αφήνοντας εκτός
νκά έχει απoδειχθεί naθη - τα δίκτυα Βρουχά Σελλν ,
τικό οικονομικά, αφού αδυ - Κουδουμά Πρίνας κλ .
νατεί να εισπρόξε τα οφε .
λόμενα τέλη και αντίστοιχα , Μεραμβέλλου Μανόλης Κανα προβεί ανταποδοτικά μπανός είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ
στις αναγκαίες συντηρήσεις ότι η δοκηση του Οργακαι επενδύσεις , με αποτέ , νισμού anoφoσισε την na
λεσμα τα δάτυα αυτά με ραλαβή των δικτύων Λ τα χρόνα, να παpoυoιάζουν κωνίων, Λμηνν και Βρυον 28410.32100
Πολλά προβλήιατα.
λόγω του
Δεκαπενταύγουστου
Ηδιοίκηση του ΤΟEB δεν δίτυο (οε ορισμένερτει διαχειριστεί ουντάσοοντος
ονται μεταξύ τους ) και θα
Τικές ζνες όπου
Λόγω γεινίασης
Σελίδα 1
περ .νέο πλάνο στον ΤΟE για
ντας τη μεροή και στοδ .
Πς θα γίνει
ημεταβίβοση
Η διαδυκασία μεταββαιστος
μότερη η συνένωση με τα
αλαγή δίκτυο , για διάφορους λό
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ντας έχει μια -αυτονομία.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη στλίδο 24
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Κλησε κανό χρονικό διΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!
10 0014 τοu ΚEA ET 1
ΠΑΟΥΡΤΙΦΑΓΕ ΤΟΤΑ ΠΝΥΣ, ΠΕT1N1498/ΠΙΚ
ΜΠΥΡΑ ΜΥΤΜOS ΚΟΥΠ 30ML (η 2Ε5%ΣΥΣΧ
ΚΑΙΑΜΑΡΙ FLOXO ΚΟΥΤ
L.ΚΤΕΟ
ΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΟNΑΚΗΣ
C10787
3498ΤΑΧ
τουνεγνεστα χιλε ημa
ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
rA ΝΑ ΔκτΕ ΠΕΡΙΣοmPE ΠΡΟΣΦΟΡΙ
ΚΑΝΤΕ ΜΑ IKE TH ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ πΟ ACEooK ebosk
www.facobook.com/Onwpoρυλείο Muλωνάκη.
ΦΡέσκα φpούτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' oίκον
επΙΜEΝΙΔοΥ 51- ArioΣ ΝΙΚΟΛΛΟΣ. ΤΗΛ 28410 21711
ΝεΑΠoΛΗ
ΙερηπετΡΑ
28420.93100
γιατί γειτνιάζουν με αρδε ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Blue Star Ferries
30% στο θερά nμεpήσιo tpovd) 6ρομολόγια
σt nομnίνn, iX Moto
Βυοωm
76ε να ένα όομο
ΠΡ1Φ0ΡN a ouονομκή θέn 5Χ.
e 4Mνm
καμίνο
EπΤΟΤΗ
20% στα εopia επστpοφa
ΕΠΤΗ εnpnuv υ
En 20% τοus τβάτεε για τοus κατέοus
κάρτοs easmlles
ΕΚΤΤΤΗ
anmpοr aί
Jtp με ponaie t μετ ΑΝΕμη.
0Θο Μutarfemiαι τom)
seaue5 e wpό
ΠApogορίεu / Κρατδσεία
tara l210 89137ο0.Ηράκλειs 1 2810 308 Π0Ο
Attica

Τελευταία νέα από την εφημερίδα