Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λaού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
δρυτές . Διευθυντές : Μιxonn A. Δούκος ( 1916-1952) ,
κστας Μ. Δούκος ( 1932-1970) , Μικαnn K . Δούκος ( 197ο-1997 ) , Κστας Μ . Δούκος ( 1997-2007)
ίδιοκτήτης . εκδότης: Δημrίτρης Α. Κασμιρnής . Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 10 Αυγούστου 2019
1Ε1.00
Αρ. φύλλou : 4192
Στους Φούρνους και την Ικαρία
η υπουργός Λίνα Μενδνη
Ατύχημα ο θάνατος της Αγγλίδας
αστροφυσικού στην Ικαρία
Tη 6ημοuοpουσεκού εκθεοοού κpοu , με tnv oυνεpγooίο και του Δμου
Φορw, noυ 0α μηoρεί νο όνει τη oυνοτ τnτο νο γίνουν οι unoooμές γιa την
ουντήpnon των ενohov ορoonoν ευppάτων κοι μoλoτοοι εoοoς ο
tiς σε κάροα στόδια ww είvα oνοατές γιo τοκοnd ανέφερε κατά τον διρa
της opλος tης n moupγoς noΛopou και ο0inoνού Ανa Mνονn ρον ον
n enonpn apooκμνη στην nopoooon του ou Κορonτν vioo ap
κooo εuproτo κα μέα npoσένοση unς τορς tων οοupνων Kοpov.
Το eρrλεpτης εξοφάνoης της 24pomς Aγγδος οστροφοκού στπν npia nυ ξεκίνησεano τη Δευπέρα 5 Aογούστου
Aοβε tέhoς με ov εντοnοpo της oopoo tnότυς κοέθoς, ano aiτsς 6uνόμες pυνν , σε napoδρο βόθους 20 μέτpων .
Hunouproς ονοφέonα oτην oφ0του φου τoυ n ron στους Φοο poaou roυ anoτunνΕ Εχrρένα νους Kοooεv α τoe opofo naτouia
trv nnouoα στορία των οοονων και μαρμάρου στο "neτpooo , το τοφνι στο φως το ευpήματa , toο yovopo , κα τον κόηo wotta , μία
το enhoa 00 κ to ενona . tupe μημεο oopκoponoς pυμv ό.
το έpγο κOeνός εpιστό οpoon νυw oρnoο0oγoi ροι στην χpuο νου κα όhv μοd νο την συγoφή μά και στο Κομόρ , δάφορα οmd
του ppnou Erusoos όυ ο οuri tη εupμatο κα κρoκ κοτάnona της
χpoνo nepioo , npoτεροomo toυ
unouprriou είνoι η oυτήpηoη tων
μημsνν Aένοντος opoκrpotκά όα apo εντοποέντα νυύγα anό τoν
δeν μηoρνο υnοase oυ 0α κάνου
μ ανοοοφές onnd npeneι να oυντη200 aνα onov τους opoon .
pnoouμs το opoonomό εupnμoτο το yoυς Meρiα ennn Σοφovou , neργo Η οφoνon τη Δευτέρα , 5 Αυγούστου
onoa nen couν ενταστεr, Me
paoτητoος και ενο μονοδό εtρομa
στον βuθό tov φούρνον με s8 μp
tape εντοnoetvτα ναυόνα ano τον
έκτo npo χριστού Ανα μέρι κοι τον
Ηάτικη οστροφυοκός Μότα Κράστοφερ κα στηpιότuηο κοντά στο σnμr oνeύρεoης της σορού τnς ouτo tkgr
σοσον εonευομένο στο νηoί εκτός ono ους Φοo βρέθov στο δωμοτο δείμοτο εστόnooν για
νους κορος εντroov ΟMo ένο orueo ao το onoio oους τους αnopaiτmους εργοστηριοκούς hty
εΕinεμ0ε το wwTό της οφoνομνς woo , το ποuς oυό ο, nmoφοpς neeoν το oμ νo έι
ρέθηoν στο δωμτο οι 6eμoτo εστόλοoν νo
κοι Ρcter Campbe να | ύμφωνο με τον καρο ούντροφό της με τον onoo
Κουτοουpnn
να ος δύoολeς ου ς otu oτ oυpόφουν το ppe με t opon ο φοd to pu u Δευτiρες 5 Aυτούστου ero utooο δεv areο to νοί οό μoo εvτοειστε στοoβυ νo oupuvο με όtο
0noteς δο0nεφor εn epκεtά pονa κν νnoe, apοιonoγιό εupnμotο και τ ο δοοnές στο νοi μos μο5 τς γα
μα npοσέγpon oτορίος των Φούρ . και έκοτε το twm της νwνokoς χrκον . 2ύμφωνο
έρουνες Ano τη στημn norως nou
και έκτοτε το tm trς νwokoς κοnκoν . ύμφωνο κο εmpoooe ος έρουνος Ano η σογμή notu nou στοείο βpέonκον αματοβομμένα ορτομάνnο
έhos n κερoο τwν Φούpνων το oμα οδογούσε στο μηόα οον ηnoον εξηγoκ onό tον φίno
εpruatων nou δeοouν την mobo eortnoo Τ evev reoue a tpμο 00 οorouos e vο tnop4φει Aυ30 poc αrεφ η epeή Brones. oopn tου - t οκος uοorpξ 00 η νοte tts οu
ης unoupγού nonoμoύ Α0nroμoύ | κονει εντυnωon ωστοοο συς ορκέ είvo to γεyονός μενιού ένα εhότερο της οστuνομίος κοι εδ pνορooa tο βροδυ της κριοκn Mnντος νpτερο στον τνεoκό στοθμό ANTI.oούντοοφος uκ
το κtό της nτov Kλeστο , το npu, τς Τρitnς toν νηo , xpiς anotiAeσμa Σος tpεuνες nnpov μέρος ΜάτοΝ Koίστοpeρ έκανε έohnon npoς ος ετοpeίες
και non oνοτό . Αυτό npoκno mv έmnη tww μέη κoς κ ο cprmyος tου οομοκού nopeτ- mής τepuvΜοc να κονουν o εno δυνατό στε
οστυνομον. κοθ το κΝπτό τη έohοoε το βooδυ ματος της ENMI ομoδος δοοωoης , Δμpος να βeeί το opες στίγμο του ενττού τneφoνou
pooouοι onό tη 0ogl o το Foccoook νο αno τmν εopoνon της Μonιστο ο οστυνομκοί έστεnoν Το εευop εa φτοoeι στην opo το E00βoτο , 5 bφουν την τοοoteo tου ονκού tης κοnέo
Αυγούστου Μετά τν εδοφύνon η oστυνομία Το κνητό της είνoι avοπό νο nepoοότεpες ono 24
Onς μετέ6o ο τηeoτκός στοθμός ΕA το οφoόγοα ομέοως το δυuάτο noυ δtμενον και ο 0ες και οδυνοτοόμε νο βοούμ τν oppn κ τono
Kλuoo0 οδωματκν της Aοφoλεος Σόμου και της 58xpονος φnος της φnoξενήθrκε orό τον ενοδόnο θcoίο. Στομοτήοομε να την καλούμε γιa να pοτioε
"Ηφeα στη σtς
οι ορκoοoνοι στο νnoi και τόνος tmw
μα npοotγon της τοpίος των Φούρ .
να εmpeooe
στοίο
βpέ0nκov
aμοτοβομμένο
oproμoντo
oηuaoia ων εναλίev οaoλoκy νw κερoον. nou rapoooτηκε στο oν on Νόtohρoτopεο τoν εna e
στορία των Οούpνων Κοpoev.
α πραγμένες επypopές στους ρ. Μνος Μενονn .
δμούς pράχους στην Αpononn του
no εvo το onovεuμo τς δτρος το onoοuμο
κnμoo υκ οτνομίος ερεuνnoον εξονοστικό το
Ο καθηγητής Γιάννης Μισιρλής
για τις βιολογικές επιπτσεις
των κεραιν κινητής τηλεφωνίας
| onno ovoξε εκ νέου το rou, npinoυ 24 peς μετό
κολατες
δύο SMS τοooo έuenoν ονοoνmna
bεύθuvonk Εuoroογκv Epeυνν nou κατ . ύμφωνο μ oές nrpopopie κneς oίματος η μηοτoρίo
Η Λoίai Enτρon Μoροβοκόμπου onό κονού με την Επτροn Αγονο ενόντα
στην ονεξέnεγιτη τοnoetτnon κροκν, το κομάoo EθεBovτν nuροopεστν
Μοpo0οκόμηου , τον 0oστκo Aoyo toυ οppου Μαpo0oκoμnου και την
Ομάδα Γυνoκων Μαpoθoκμou tnς oε δοργόνωσον εκδήλεση τον nupo - Mε μηύτητο κου με nopοuσα neoυς κόσμου topτόστοκε κοι φέτος a Mτομδρφωσς του Σuτpος
οκu 2 Αυγpύστοu ε μα Ακνοpona κρακν κwατής τηepωνος o
Aογmtς εrστσς.
Χριστός Σάμον έσωσε τη 6 Αυγούστου 1824
Πuo Χ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Λέσβος, όπως Σάμος. .
κοιη 195η Enttoς της Νουμαος tης Σάμοα.
Aεποuerεί η ovoβοiα, nosς οι
ονέneες ono mv tripoon tης κι
εnoμένως noες οι enπσες tης στο
npptnnoν και τον oνήpωna Avoφtρ enE σες ηnέov aξnστες έρευνες
nou anoseνουν tnν εnopoon της
eκτrvoponος στην υείο ων ανέp nwv a arέφεpe neotικό napoδernματα
Yια το uς εμmόδο στην ηpοστοοία
των veprων μηαντι η κp0οφορία
των μονοoκv oμίν tneroνwνν , rpoντwν enοννoς n
Εκ μέρους των φορέων δnnaert n
enopeootικότmo tοuς νυ woοουν
τον oγoνo ενάνοα στmν nontκn nou
οpnnς iον ο nans Μopns , κα npooτoτεύa τo κέpδη των μονοro emmtnς eoορς Tenνοooc του nov ano oφrve apοστάτεuo το
0 mpoβnoτος nopoyovτος των οφ εων ενa το με
νoλύtεpo npoonrua nou oντuετωrouμe , ανέφεe
npv Aίyες μέρες ο Γoνwς Mronnaxoκ 16οκnής
tou κνT Μoριος Λέσβου. Τmν Τρtη έφtoooν στη opo 115 oτοντες όουno, σveβά οντος τον ουνοκo
ορeμo διομενόντων στο KΥΤ ο 7.370, ενό 9.200
συνολd Pρioovτa σε ono το νηo copo τenές ,
n δομερίοματο Εντα ε0νonπtες onaptioυν
τον uneprieoμό του κέντpου unoδoς κα tοutο noinonς με τo 0κ w ενoι οrό tο Aναγατάν Ενά
to theutοίο δόστημο έουν ουιθεί α poές αnό το
κονηκό καα στόμων με εpopntμaτα υγος
Υneveuμαται o n δυναμκότητα του κT είναι σις
3000 άτομα , όρα 4.500 nepiooeύουν, , με οηoτέλe .
αα νο υoonsiετo nonu n κατόστοσn: aξάνοντα
ο oupές να to φαγmo κα κοφυστrpε να δστεθtί.
εν μεγάo είoι to rpopnnuo yο tκ touonΜτες και
eς ντουδέρες dεv έουμε npoυς na ma ο tonoθετουμε noντου κμκές τουontt , εtmrel napn
ma, δεν έαι ohonpuθεί oι το έργο oύνδoης της
anettεuoς με toν pοnoκό κοθopoμό , με ουvtre .
an uoοoο onό tα nύμετα νο tνοι οφoρntn
eστonaμός oε onς ς δημοτικές ενότηtες to aνp08pος του Κογpeoου των Τοnuν κα t οι ουνόδευτο oνnκo eοuν ψτο toυς 505, εv
nov and οφήvε arpοστάτευπο το
novenoτμίου naτpν . Στη γeμάτη hoό Αγνος δεμένος με τmν non κoι
aibouoa τoυ nonnoτού Eunnorοu , ες δκioς γα όna τα φyoτa
ο κοθης εppos t είνo κ na ζήuata tou noou tnς nεpos.
Nεκρή 43χρονη τουρίστρια σε
Πισίνα ξενοδοχείου στο Κοκκάρι
Στο rnoioο του εορτοσμού unrpξε γενκός orμo δήμαρος εόμου κ Χpιστόδουnος εεβαστκης ο
δήμου τόμου
φωτογνηση των δnμοoν κοι
ppeptoν Agν του εuupounioυ της Ευτς
δημοτιαν κατοστημέτων κoς κοι φωτοστonsμ Moάνς Αγελoounoς, ο ανρκρ αθtσκ nou rpopntnovτα γα τη υγpμένη κατ νpio είvo 160, nepinou 2.200 εoι το nooa npoφύ.
των nnoiuν nou ppioοτον στο Aμάνα της tμου
κατά τκ μτΕρνές άρες τη tης και 6rς Aυγούστου
2019. Τη δευτέρο , 5 Aυγούστου το onouua tes , Τμήματος nuαγοpείου κ Konnoin o nμενέρης unoboκής o
tόμου κ Νίος Κατροκοζοο το8oος της 70 ΑΔΤΕ
κ Δημήpης Βanντής, ο δοιπκής του Αστυνομικού
yuν nou pρίσoντoι στο με ος οογίvεές τους
Αστυτικής tίναι α ανκες κοι στο undfona κίντρα
Nεp βeeε pία 45povα toopίτρια anό tη onnaovδα σε nova ξινούο
ακς μovoος στο Κοκκάp
vnoό του Αoίoυ Eνδoτικό, βόοει της
uroδοxnς α noo του Αyaiou Eνδοικά , pόσει της
Η ότκη γuνoo , εντoniστηε νο ε- σuna nomφός Eonpvς στον εpό Μοό Μετο - tόμου κ Moς κωνστοέnmς ο rpoeepoς των καταγopn ης SnςΑούστου, στο κντρο ης Ιμου
καταγροφ ης 5nς Ανγούστου στο κίντρο της Σoμοu
nis στmν nove tου Eεvοδείοu nou μορφόσεως του Ιωήpος στο Πuυγopeo ,opοστο . υφέδρων. σδματν κ Μoνός Πέpου κο oο- βρίoωντον 3.568 dτομα, εν η δυνομκόηmo δν E .
eφέδpων αδοματwν κ Μονόnκ nttpou κο σνο.
Βρίοοντον 3.568 άτομα , εν η δυνομικόηmo δεν
nepvά tς 648 έσες Μτίστοoο στη xο στο κέντρο
δυομκότητος 1.014 σwν έμενον 2309 ατούντες
0ουo . nopoμoa εΝαη ερd ν σε Μpο m
μενe, niο μετο υς ο to ppou του τούντος του Eεβοοότοτου Μponotou tάoυ & npooortia του nonτιστού Σunoγοu nuooγορείou
Eoβpάτου , 3 Aυγούστου. Αμεο0 ενημε.
paor το Εo ωoόo0 a δοσστες κρής uκόνος υκ Μετομορφσεως του Σωήpος Ετmw nnatείo Eφάνης ο nomστκός Σύmoγος
κopieς κκ Ευoepou Aκonodono n htovtuon της
ονoΥΡΟ.
6εν κατόφeρον νο v enovopepouν κα aron στο ημό
nuoσγοpeίou . Το όυ της nσγοpείou ο ΑΥΟΥPΟ rpoueioce nopο
oοούς κοpούς ano tην tauo ο νrοxnEς nooΒρoομοστε και no
στο σrμε nou n ooppφοe .
δεν κατόφερoν να w εnνοpepouw
eρομοστε και non στο σημo nou n δαμορo0t .
στη un nopo oς npοono0εdς τους δος ημέpος tywε η αvonopόσton της στοραής
οο κατόστοση δεν no όnno Το μετονοστευτό κα
κατά τη δepκεo μτοφοpά τ στο Νομπίος , Τmv Τρίn, 5 Αυγούστου το rpu tton δρος της δημοτικής Κονouπτος κ Τoος Μonίδης εnapoousνη annoiom nnrououo0 των νησν μος.
με τw εuγνκ, ouμponΜtuv γπovων nou εpoω
εν ροοο0ο 00ουν εmov 122 σ. εuοο στό
τmν Eupωnoκή Entporn γιe το npopομα φoνος
npoopoyν Eδ YEόμει Η ΝΔέει noge να ενoι
α οκρφς ουenς uno υς onoiες νo στον Aρoντe tou Nούργου Λoγoέη ano yoνν μος το μομα rou eoμn μp και o + κoμμα ανarontuς ano τmν 7n ίοuniou tw εονwν
έoo τη ξ tης η dδερονn AΕu να tς τonκές optς κα τηpήθr ενός nτού oή στη μερο ηrpocn μάη twν npoyoνων μος σνοφέρθεκε εκmorv , ρς pερν κομμα οφne νο σοφe με
oοβορόmτα το 04ια νoυ δεν αpκeί onaς να εn pnέneς αnό otpoς φηn 2enen την κoτόστοσn .
Aranοuοι γεvvaeς αnopoες εδ και tpo.
νοοκομεοστο Βo ο μεταξυ ονο.επίσnuη 60ξοnora στον εpό Νοό Μετομορφoσεως σπnoνε οτοpο οpopό κα κonot στο pήμα
μενετο νο nροματοnont ε νepοφίa tου tωrpoς opoστoτούντος του εpουμότατοu τον orμοpno tμοu κpστόδοuno Eεβοστo ο eno
στη οopo tης nop oο οuτo , σματ . Μnκροnotοu Σόμου & oρίας κ κ euοεpοu Aκο
συm eoγpοφo για να δoτeoύνoeno εnunuόoum non o στόθεση στεφό . εrixopο μπματα anό tmv npoσή npon των rpo
ος έκονε ονοφορό στο στορκό tης nμέρος και στο
οpounεurής Eάμου Χριστόδοunoς Ετεφονόδης
oμεοθε oει οt δόστημο μος εpδο- μήμη tuν ενδάων ντκpν
μάδος είομ ο onohpn tn κaρo , 4 Eμtpους της ptonoς κατέ0coε στεφόν ο
npooτκό nwmov.
βουnευτης Εάμου κ Χριστόδοuς tτεφονόδης , ο
.Η ουνέε
στη oεA 6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα