Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

34oC, 21:00

28oC - Υγρασία 40%-72% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:47 - Δύση ηλίου: 20:43

€0.80

Ç áöáíÞò óõíáëëáãÞ

Οι κάθε είδους κοινωνικές συναλλαγές των ανθρώπων έχουν ένα άμεσο διαδικαστικό ζητούμενο, που προέχει στην επιφάνειά τους, αλλά ταυτόχρονα και ένα συναισθηματικό, διενεργούμενες έτσι και χάριν ενός υπόγειου, ασυνείδητου, μα ολοζώντανου όσο και αξιοθαύμαστου κόσμου, αυτού των συναισθημάτων. Δεν μιλάμε μόνο για συναισθήματα όμορφα, αλλά κυρίως για τα συναισθήματα, των αρνητικών συμπεριλαμβανομένων,
με τα οποία απλώς είμαστε εξοικειωμένοι διότι από αυτά χαρακτηρίστηκε η παιδική ηλικία μας. Ο καθένας μας αποζητά από τις καταστάσεις στις οποίες εμπλέκεται τα συναισθήματα που έχει μάθει, ενώ απομακρύνεται από καταστάσεις των οποίων η συναισθηματική έκβαση τον ξενίζει. Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ 3»

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4942

ΕΡΕΥΝΑΤΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Êåñêõñáúêü Watergate!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

Ο βουλευτής Αλ. Αυλωνίτης με δήλωσή του αποκάλυψε ότι διεξάγεται έρευνα
στα Δικαστήρια εδώ, για
υπόθεση που αφορά σε πολιτικά κίνητρα δικαστικών
λειτουργών στην άσκηση
των καθηκόντων τους.

Æçôïýí ôç ìåôáöïñÜ ôùí óêïõðéäéþí åêôüò Êåñêýñáò

Σελίδα 4>>

Óôï Õ.ÌÅ.ÐÅÑ.Á.Á. ôá
ôåý÷ç äçìïðñÜôçóçò ôïõ
Åñãïóôáóßïõ ÁðïññéììÜôùí
Στην πλευρά των υπηρεσιών
της γενικής κυβέρνησης περνάει πλέον το... μπαλάκι για
την κατασκευή της Μονάδας
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Απορριμμάτων στην Κέρκυρα. 5»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μακρά και ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση - ενημέρωση που
διοργάνωσε η Πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, το βράδυ της Πέμπτης, στον χώρο του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, κομμάτων, αλλά και ιδιώτες. 5»

ÓÜââáôï 10 Áõãïýóôïõ
Veendam
08:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 1.627
Silver Whisper
08:00 - 15:00 - ÅðéâÜôåò: 486
Viking Star
08:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 954

ÄåõôÝñá 12 Áõãïýóôïõ
Seven Seas Voyager
08:00 - 16:00 - ÅðéâÜôåò: 777

3844 επισκέπτες
το τριήμερο στο λιμάνι

Ç Ýíôõðç ÅíçìÝñùóç èá êõêëïöïñÞóåé îáíÜ ôçí Ôñßôç 20 Áõãïýóôïõ ëüãù ôùí ïëéãïÞìåñùí äéáêïðþí ôïõ ôå÷íéêïý ðñïóùðéêïý ôïí 15áýãïõóôï. Óôéò äçìïóéïãñáöéêÝò åðÜëîåéò ðáñáìÝíåé ôï enimerosi.com
(24/7) ãéá ôçí åíçìÝñùóÞ óáò.

ÁíÝëáâå
êáèÞêïíôá
ï Ðåñéöåñåéáêüò
Áóôõíïìéêüò
ÄéåõèõíôÞò 3>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα