Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Δεσμεύτημε για άμεσα ατοτελέσματα στο παραεμπόριο ο Μ Χουσοχοίδης
>>> ΤΕΛ.
HΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Επιχαιρηματικόν Ειδήσεων -Προμη θειν και Δημοπρασιν
Οικονομικν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emalikoikonomiki1$90gmal.com ΕΤΟΣ 20-Τιή Περ.0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Εmail: oikonomiki 1990 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected]
ΑΘΗΝΑ-Πλομονίας ( Γλάδστωνος 5) : Τηλ :2103304587 FAX :210-33046 05
ΑΦ. 5535 Παρασκευή 09.08.2019
ή Email: pan15%3Οotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ 310-240652 Fax: 2310 242178
Στάσιμα τα
συγκρίσιμα
καθαρά κέρδη
της Coca Cola
2001 μέχρι σήμερα
East Med
Ε22Σ Τελ.
Σ>7 ΤεΣ
Αρνητική η δημιουργία θέσεων
απασχόλησης τον Ιούλη
Ηγηρό μήνυμα στην Αγκυρα από Ελλάδα .
Ιαραήλ και ΗΠΑ
Ιυγο Ποίκλοημμή λις
Κατονάκ κwδύνο γαα όμοονμνά
Στα 222,8 εκατ. ευρ δισμορ
φόθηκαν τα συγκρίσιμα καeαρά κέρδη της Coca
ColaEEE -0,469% HBC το α
εξάμηνο
σημεινοντας άνοδο 0 59% σε
σχέση μεε το αντίστοιχο πεουσινό διάστημα, εν τα ναθα ρά της κέρδη ήταν μειωμένα
κατά 10,1% στα 195,1 εκαt.
Σύμφωνα με την αναοοίνωση
της Coca Cola HBC , α
συγκρίσιμα κέρδη ανά
μετοχή διαμορφάθηκαν στα
€0,612
αύξηση 1,5% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα πέρυσι,
εν τα βασικά κέρδη ανά
μετοχή διαμοςφάθημαν στα
ε0,536 ,
μείωση της τάξης του 9,2%.
Ο όος των πολήσεων
coυξήθηε κατά 2,2% στα
1,09 δισ. uιβτια , εν τα
καθορά έσοδα ατό πολήσεις
cυξήθΤαν κατά 3,8% στα
3352 διο. ευρ .
έτους,
καταγράγοντας
καταγράφοντας
Εxpedia
Νυλ στις ξενοδοχειακές wρατήσεις με
την Discover the World Greece
εταιρεία,
σημειθηκε αυξηση του
όγιου πωλήσεων κατά 249
στην κατηγορία των ανθρα
κούχων αναpυκτικν
-. Ο όγκος πολήσεων στις
ανeπυγμένες
cυξήθηκε κατά 0,4% με την
Ιπαλία να σημεινει ενθα
ουντικά θετικές επιδόσεις.
- Οι όγιοι πολήσεων στις
ανασττυσσόμενες
αυξήθηκαν καπά 1,4 παρά
την ισχυρή αύξηση το
αντίστοιχο διάστημα πέρυσι
Οι όγιοι παλήσεων στις
αναδυόμενες
cυξήθηιαν κατά 3,4% με
ουνέχιση
Σε συμφωνία με την Εxpedia, πραγματοποιούν
έναν από τους υσχυρότερους Hotels.com για λογαριασμό
πελατν τους ,
ταόντες της παγγιόσμιας αγο ρdς online ταξιδιωτικν κρατή HHotels.com δημιουργήθηκε το
1991, την ετοχή που dοχζε η
Discover The World Greece, εκοη τική ανάπτυξη του ίντερνε , ως Hotel Reservations
τιν Κωνσταντίνου και Νάου Nectwork (IRN) , προσφέροντας
σεων , καπέληξε η εταιρεία
αγορές
ΚΕφχτός αλλά με αυξημένο ρίσκο ο στόχος για το πλεόνασμαω εκτιμά ο Φρ. Κουτεντάχης . Δυο διο . χαμηλότερα από
( τότε ) υπηρεσίες τηλεφωνοιν πέουσι η επίδοση στο εξάμηνο . Υπέρ της μείωσης οων
ουμφερόνταων των επιχειοημα .
Φραντζεσκάκη .
Το deal αφορά στην αντιπρστόχων για τα πεονάσματα το Γραρείο Προύπολογισμού.
κρατήσεων για ξενοδοχεία στις
οσπευση από την ελληνική ΗΠΑ.Η ελληνική εταιρεία αντι
eταιρεία των Β2Β πολήσεων της προσωπεύει στη χόρα μας αερ
γνωστής πλατφόρμας ξενο - οπορικές εταιρείeς όπως η
Argentinas,
αγορές
Κομπανάει κυνδύνου αναφορ . δημοσιονομικής πολιτικής τόσο
της προηγούμενης όσο και της
νέας τυβέρνησης εν το Γραφ
το Γραφείο Προύπολογισμού είο Προύπολογισμού του Κρά .
τους στη Βουλή συμμερζεται
επικεφαλής Φραγκίσo Κουτεν - την αναrauότητα μείωσης των
στόχων για τα πρωτογενή πλεοκά πως ο στόχος για πλεόνα- νάσματα , πολύ περισσότερο δε
σμα 3,5% του ΑΕΠ παραμένει εξαιτίας του γεγονότος ότι η
εφντός αλλά με αυξημένο χαλάρωση της νομισματικής
πολιτικής δεν μεταδίδεται με
την ίδια ιοχύ στην Ελλάδα ,
δοχειακν
κρατήσεων Acrolincas
Hotels.com η οποία ανήκει στην Aeromexico , η Air Malta, η
Condor Airlines (θυγατριχή του
κά με το ύψος του ψετινού πρωτογενούς πλεονάσματος χρούει
αγορές
Εxpedia. Πρόκειται για την πλα caύξησης στη Νιγmρίa 4ΡS τφόρμα από την αποία προέρχε , Thomas Cook),η GOL, η Ηong
του Κράτους στη Βουλή με τον
ται σχεδόν το 80% των εσόδων Kong Airlines , η South Afrieaη
της Expedia oπό online ταξιδω - Airways, η Virgin Atlantic
τοιές χρατήσεις.
Η Desooνer the World Greece
Όπως επισημαίνει στην οχε τική της ανοοιοίνωση η εταιο εία, οι αoυνήθιστα υγρές κα
Ψυχρές καιριές συνθήκες | αναλαμβάνει την
στο δεύτερο τρίμηνο ετηρέα- οσπευση Β2B πωλήσεων για
σαν αρνητικά την αίξηση
των εσόδων σε όλους τους
τομείς δραστηριότητας, εν
οι υψηλότερες θερμοκοασίες
το δεύτερο μισό του Ιουνίου
οδήγησαν σε καλύτερες
επιδόσεις.
τάκη να δηλνει χαρακτηριστι
Airways , ο αεροπορικός βραχίο
νας του ομίλου Thomas Cok
( Thomas Cook Airlines ) , η
Royal Brunei Airlincs , εταιρείες
αντυπορίσno .
την Ελλάδα , την Κύπρο και τη κρουαζιέρας όπως η Varnety
Ρουμανία. Στο πλαίσιο της
συμφωνίας προβλέπεται να
ενπαιδεύσει στελέχη ταξιδιωτικν γραφείων στις τρες διωτικν υπηρεσιν όπος η
χρες για τις ρατήσεις που θα
Guises wαι η Mindaar Cruises
και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χόοο των ταξ
Οι κίνδυνοι απορρέουν υρuως
από τις επεχτατικές κινήσεις
Trαveltek .
Created by Universal Document Converter