Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Ασυλία στα καρτέλ διασφαλίζει η κυβέρνηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ0ΒΟΣ ΠΙΑ ΕΝΤΡΟΚΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΓΑΩΝ ΠΑΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ
ΡΕΠΟΡΤΑΣ ΣΕΛ. 8
Τριγικός
GIlnoyoe γιη
ΚOΝTRA!
αυτροψυσικο
στην ΙκαρίΠ,
Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 Etos 60 + Φύλλο 1703
kontranews.gr
Μετην Παράνομη απομάκρυνση Τs B. θάνου από την Επτροπή Ανταγωνισμού
ΑΣΥΛΙΑ ΣΤΑ ΚΑΡΤΕΛ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πάνε να κουκονλόωυμεγίλες υποθέσεις διμοσίου συμφέροπος
Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ φωογραφική διάταξη με τν οποία επιδικεται η
aπομάκρυναη tmς Βασιλικής θάνου από τη θέση της προέδρου της Επτροπής
Ανταγωνισμού rapαβάζοντας κάθε ένοα ευρωπαϊκού δικαίου αποτελεί
anaitnon oχυρν συμερόντων Που διαπλέκονται στενά και διαχρονικά με τη
Νέα Δημοκρατία.
Η παρουσία της Βασιλικής θάνου στη Επrponn Aγταγωνομού ήταν φόβος
και τpόμος για τα μονοπόλια που εξακολουθούν α λυμαίνονται την αγορά,
λεηλατντας σε πολλές περιπτόνεις, όπως με το καρτέλ στα δημόσια έργα και
το δημόσιο χρήμα .
οwNα είμιτε
ειοιμοι για όλα
την Hεσόγειο
Πρosιδοποιεί
0ΣτανT
ΑISITIGIiς
FΙΠολυσείωλ.
τΟΛΠερuμέΨΔωυλιο .
ΣΥΗΕΧΕΑ ΣΤΗ Σ.Τ
-ΟΝάδεςΕΤΙκρουσμιτα
γιη επικίόυνερ
Παιδικές:
Ναμες
Dοιες ρυ0μσεις
φέρυει η
κυβέρνισηΕ
στουκρ0
Της Υγεία
1810νσμRΚτατατΠσεις
ΤΠΠένωνεkTiσεωVε κειοτόη.
αυηρ8συα του ΠΟη 5
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Πο101 φοβούνται
Βασιλική Θάνου
ΕΚΘΕΠΗ στιν κυραλεξα εμφανίζεται η
κυβέργηση εξα as τns καθεστατικήs ηρακτικήs
nou επδειξε στην εναγγια προστέθειά τns νa
αnepεκρύει πν κ . θένοu από τη γεuρελγική
θέση τns nροέδρου Ts Επιρεπns Ανταγογισμού
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ για mv αυθαίρem αuτή κυβορντική
απόφοσn είαι και η γνωμοδόηση Τs
επιστημονικήs υπηρεσίαs Tο Bουλns στην onoia
επισημαίνεται ότι η διάτοξη nou κατατέθη κε
αντείνει TE aρχέs και το καιο Ts Ευρπεκis
Eνωσn .
ΘΕΤΕ επίσns σε άμεσο κίνδυνο Τmv ανεξαρτσa
TS Επιpon s
ΒΕΒΑΙΑ Το ερτημα noυ Τθεται από τουs naiτes
είναι γιατί n κυβέρνηση επιδικει με νκια και με
δόντια να αnαμακρύνει την κ. Βασιλική Θάγου
από Tv Εππροπή
-LTIκρίσες μεταξύ ανδρων - yυναι κνστην εργασίη
ΣΣΕ.5
Ερχεται νέο κύμα καύσωνα στη χόρα μας
ΣΥΗΕΕA ΣΤΟ .7
ΣΕΛ. 5