Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΕΙΤΑΝ
ΕΟΚΙΝΕΤR
γαΤETΝΙ
MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Πέμπτη 08/08/201
Email: [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αp Φύλλου: 7164
27 χρόνια
σιδηροδρομικν κτιρίων ζητά η ΡΑΣ
Επτροπή αντισεισμικού ελέγχου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
>>( 3η
Επιδικεται να εκδοθούν πριν Τις 16 Σεπτεμβρίου
ΥΠΤΡΤΕΙΝ ΕΝΜήΑΝ
Πιάνει δουλειά η ΑΑΔΕ
ΚΟΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΑ
Χρή 80 ειτ. ευρά
σις130 δίες
για τα <ραβασάκια> του ΕΝΦΙΑ
Επιδικεται να εκδοθούν πριν Τις 16 Σεπτεμβρίου . Ποιοι
κερδίζουν λιγότερο φόρο από 10% ές και 30%. Γ. Ππσιλής έστειλε την εγκύκλιο εφαρμογής των νέων διατάξεων για
Τις μεισεις
>>( 2η
στο φορο ακινήτων,
Το χουμηί, της ακοάρισης του
φετνού ΕNΟΙΑ ετοιμάζονται w
Πατήσυν οι αρμόδιες υπηρεές
της Ανεξάρτητης Αοής Δημοίαν
Εσόδων και σύμφωνα με Πληροφο ρίες τα ρυβοο κο εnιoκάκετα να
eδοούν Την τελευταί εβδομάδα
του Αυγούστου , όσο Το δυνατό
κορίτερα από την κατοληκτική ημερωμηνία της 16ης Σεπεμβρίου Που
Προκύπτε anό Τις νέες διατάξεις
νόμου.
Η επένδυση Κοπελούζου στον ΔΕΣΦΑ υπογραμμίζει
την εμπιστοσύνη στην οικονομία
ΣΥΡΙΖΑ
Σύμφωνα με τη σχεηκή ανακοίνωση , n εμηστο σύνη των
Ειλήνων επενδυτν στην ελληνική οικονομία εhoι μια anό
Τς Ρασκές ηροonoeέoες για Την ηροσέλκυση και ξνων
εneνδύσεων στη χρα . Ελληνικές και ξένες επενδύσες θα
ουμβάλουν στην Προσnθε της κυβέρνησης για σχυρή
ανaπυξη κοι νέες δουλειέςν.
Το Υnοuργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεος σημεινει όη η
επένδυση του Ομλου Κοnελούζου στον ΔΕΣΦΑ UΠΟγραμμίζει
Την εμηιστοσύνη Των Ελλήνων εnενουτν στην ελληνκή
οικονομία , Και εκφρό τη βεβακτητά Του ότι όλοι οι μεγ .
λοι ελληνκοί όμιλοι στην εέpγe ea κινηθούν nρος Την 5α
κατεύθυνση ,
Ταχυσά hle ne
Εμύτη
υιφυρ
Μηομίiη
>>( 3η
Και α
αντη:Ζ4κ3
tφμαιάρη
nγ knh
Προχωρημένες επa
φές για την εξαγορά
Της δραστηριότητας
της P2 Cussons
στο τομέα nρoϊόνnpοσωnικής
υγιενής μκτρά nεp .
ισσότερο από 70
χρόνα και nεριλαμ βάνει γνωστά σήμ
τα όηως Imperlal
Leather και Carex.
όντων όμλος είναι
γνωστός στην Ελλά δα,
Moming Fresh στον
Τομέα Των απορρυ
Παντικν οικιακής
χρήσης . Σύμφωνα
με οσφαλείς ηληρο φορίες , ο εΜηνοβρ ετανικός όμιλος έχι
άβει την aπόφαση
anosnivδuσης από
m χρα , αλλά και
napayeι και κατέχε aπό τη συγκεκρτων
ενασχόληση Του με
Το τομέα των Τρ0την
SARNTIS
>>( 2η
Πολωνία,
Πρaγματοποιεί , φίμων και ειδικότε
σύμφωνα με ασφαλείς Πληροφορίες
Του Euro2day.gr , ο
όμιλος Σαράντης .
ρα τη θυγατρική
του Μινέρβα Ελαουργική (αnό την
onoίa ως γνωστόν
Βρίσκεται επίσης σε
δυσης) Εν τούτοις η
Τοο μήνυμα
ΗΠΑ προς Αγκυρα
μέτα. Ελλάδας
γεί αντίστοιχες κνή
σεις στη Νγηρία για
την εκεί μονάδα ,
nou διατηρεί από
Η Πολωνική θυγατρ κή της ΡΖ Cussons
Παρά το γεγονός
Του όΤ ο ελληνοβ | ετανικν συμφερ - δραστηριότητα του
anoεnένμένη δραστηριότ - 1948.
ητα, καθς διενερτα σήματα Luksje ,
Οrigin al
Source,
>>( 2η
Created by Universal Document Converter