Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σε 9 χρόνια εξαρθρθηκαν
74 εγκληματικές οργανσεις
στη Μεσσηνία
Apθμ. φάλλου 35.992 Κυριακή 4 υγούστου 2019 www.tharrosnews.gr
ΟΑPPof
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝ ΙΑΣ
Έτος 120ό
Τιμή 1 συρό
σελ 4
ΔΙΚΤΥΟ 5G
ΓΙΑΛΟΒΑ
Με 25.000 ευρ μίσθωμα
το χρόνο κατακυρθηκε
το ιχθυοτροφείο
Συνεντεύξεις με εξειδικευμένους επιστήμονες
στις τηλεπικοινωνίες και ακτινοβολίες σ.12:13
σελ. 5 .
ΙΑ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΕΓΨΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
"Ναυμαχία" για τη
νέα χρηματοδότηση
του λιμανιού Κυπαρισσίας
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΟΛΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
οι Παραγωγικές επιχειρήσεις
σελ 8
Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
- Χρηματοδοτήσεις
5.6 εκατ. ευρ στην
τελευταία συνεδρίασή του
σελ. 9
Το " αντίο ", του θαδωρή
Ρουσόπουλου στη γιαγιά
του στις Βρύσες Τριφυλίας
σελ 24
Σε μκρός και πολύ μικρός παραγωγικός δραστηριότητος, έχει ποριορισθεί τα τελουταία χρόνια
Και διαπορα ην πόρίο δο της οικανα μικής κρίσης, η επιχοι ρηματική δυνα μικότητα της Μοσσηνας ,
σπον τομέα μεταπαίπσης και eμπορίου. Οι μεγάλος ολλαγές , με λου κέτο σε πολλές παραγωγικές πικeΡήσeις του νομού , ήρpθαν οπό το 2011 και μετά, σύμφωνα με τα έπίση μα στοχeία των aρμαδίων
υτηpόσtν Ενέτει 2019
ΔΕΥΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Μομφή Κατοίβελα για
ορκωτό λογιστή, αιχμηρός
ο Μπακούρος για Λεβεπάκη
μεγάλος επικει ρήσεις σε δυναμικότητα και παραγωγή,
απουσιάζουν παντελς από το να μό μας .
κάλος
γή, απουσιάζουν
Eν έτει 2019
από το νομό μας , Είνα χαρακπριστικό πάντως ότι από τα στοκεία της Mοσσηνιακής
έπιχeιρηματικότητας που Φίναι καταγογραμμένα ουή η σπγμή, eν θα πέρίμοe κάποος
αγρατικές έπιχειρήσος , όπως τα ολαιστριβεία, πρτος σε αpιθμό
την πρωτα καθόδρία να κpατον
DΓΟA5.5
δρχανται αι όπιχοιρήσεις εποξοργασίας ολoυ μνίου, ξύλου και σιδήρου.
σαδα 5
ΑΚΤΕΟ
ΞΕΧPRESS
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
ΜΠΑΝ ΙΟ-ΠΛΑΚΑΚΙ- ΤΖΑΚ
ACTIVE
ΣΩΤΗΡΑΣ
www.ρ3 n3 Εακat
25 χρόνια κοντά σας
Διερνω w εyuu eyo
τu ωtς ας
Κokkous
SNACK CAFE
Κάθε Σάββοτο και Κυριακή
ΤΤΕ ΕΥΡΑ
Φυμετος εσε iφuοη
με(nB M Sνifl
EP ULTΙΜΑTE DIESEL
: tεχνολογία active
DELVERY 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
Παύλου Πτωχού (έναντ Δημαρείο )
nepgnpa
στην καλύτερη τιμή της αγοράς
Τηλ. 272100558 2721Ι007ωκφesur
2721069095
Ασηρόχωμα nλnoίον Αανoσίου)