Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
( ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ou noida
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
Κ ΤARΟ.
δρυτές . Διευθυντές: Μιχoήn A . Δούκας ( 1916-1932) ,
" n ενδτη niron κα ήaΛe Στεαντ.
ανοκης
Σάμος, Σάββατο 3 Αυγουστου 2019
Μονάδα Παραγωγής Ιατρικού
ουγόνου στο Νοσοκομετο Σμου| Ζεπελιν στον σαμιακό ουρανό!
Σοβopoτστη ε5ASn n oκόκτηση Μoό6ος naporωγής στοo ouvovou στο
nome Τatwτta dτο oφς ο αw νοuou uo
npos6po toυ Noooμεioυ Σάμου κ nown Κpovn
το Eν oy μο
00κcson Sytem κa δντο wα ooπu α
δομές των συστημότων του.
ono tw Τρη 30 uniu pο διοστηpο 20 ημερ .
-τs Ε
Εξoμmior apd ONTEX Μέοω oυτού ου εγp μoτος το Λμνκό
ns nμνε 20 utptn to εντunωoιοκό Σtnshw
5ου oοuστος Λo0ς 0300ς κα m μ ν ς τou roaeoα η ENK a Νo ΤoesnΗ aν Ee σ κ
ς ονάγας toυ ρdμaτος εv pe ν μ uονou oς m
μονο τ τα
AUo κο oη o ο μ
οειa, pnouonooνrος τη δομη τεχνooίa o
ο ορμοος τμετερκηςοννonς Α Sγα τmν npoκΟmon των rρooων
σnς του Αοeίu AΕΕΛA, η Eυντονίστριο του το Λοότων νηooν μος Η έnτuoη του σερonθοou.
Με νέο ΔΣ. η Ένωση Ξενοδόχων
Νομού Σάμου
eτοσTo ο b ΟN nou E6eus το Aνρκο οu, κος opον στταο δομοκοτο , npne v κυ
Μ un ou o τεn tου Aεν
o wo wu το a 0 του κά να hoa n τo Ν oonEΟ
μευνου ν φτέoίr on
του νέου ΔΣ ο οpa εtyoνo Βo -Εopunoκnς oTE ,ο ος του Ετρατοn 6ου Μέpο τη μέpα ετunneto n noτn tης pρm
μopoτia κοι tην nepoton των nauν δομτν
Θεδδωρος Πανάγος
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ανουος κο τουονο ας| μεταξύ των σκοπν του είναι και η παροχή
Πλήρης αποτυχία
βοήθειας και υποστήριξης στους νέους
ειδικότερα στον τομέα της εκπαaίδευσης
upη atu τη oe u
την μετεγκατόστοση τον εξοnoμό
04μon της οpunς τoυς με τν τponεο στην onoiα
* reonες nou εhv οφ ς oε μα
του στη κρa μος aΜΜ κΟ στο νno μας μ rov vro ma ne 0 Pocetovό οvotatn tη
συοου Το Δono Eεμpοoο 600 Χό Enμεrmppo Εmo κο0ς
Ετην κnaνa της 00δτς νe uΤu
Μo ε ρo
φορες Ε ou Eοu,nς tm καnntμ
Τουρισμός Κρουαζιέρας 2019
Με monia ao Δ8 1o
nonuμpoς διαπρογμάτυσ , δnoδ nρoς
ΕΝοομεγούεpος nayοομος ονepσκός ewn ν ανο oμno ooον τερoστο κα δopκn oνωνn

Τελευταία νέα από την εφημερίδα