Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χιτικη 503
Διαφάνεια
E) ΕΛΙΑ
ΑΝΕ ΕΡ Η 1 MΒΔΟ 1ΛΑΙΛΙΛ
| ιμαουη 2019-Εa Tύτους 1900 νΠ λ4- uμDλm 9 Τμή (λg ω
ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ
ira Hepiαω 1
σητiioδ0
1ο ΕNΕΧΥΡΟΛΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟτης Χίου ΔΝ ΔΩΡΑΝ
pAnuepα,
Α 10 ΡAΙΟ9ΩΝΟ 7
105.0 1oΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜ - ΕΝΕΧΥΡΑ
ΕΤ307ΕΝ 10)
βολυτεχντίου 1 ΧΙΟE- 2 oχο & ΓpeAαn ήμοο) Τη. 2270 3%, 6906 146 MWMehiocenbrog n Απati 2ή0 Ε2ήm2n00malayοunuge
Αλγκπο KΚλειαθένηx Dέort
τδunοupγικόνομησχέδα
Ένας μόνοιατοός γιατους κποίκους ης Αμγής.
Στον αέραπιατρική περίβάλψη
, την εββομο6α ομu φυτό
Sν συνέβη no . naca μόνο.
ΟΥικός ποόs επxέπaoi
Αμενή με φooά τo
. roraμούsn va0zm καταντο90 (τακιου
ανεγκna βοίο ιονται ο
nonta toυ νn3οu χαι
επσκεππε. Των ωοων ma
Αμανία , αpού αχoμα και απή
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
ΕΙΑΤΡΕΙΟ
ΒΟΛΙΣΣΟΥ
po. το τonp5ύμαμο κποεο
Βοnioooυ, βοί3τε κυριοnEμο πο κύeo τa υεο
Σrd anό τν nohimεia να
atοu5να
Σνίκμα σαμ σε βίδ30.
μα προνο ένηιατο,
Συμpωνα με όna όο2 5hΓω
10oημδύναι τ n μ μΕΕ oR5νηκaΝ μαινι όπωε ρούincooοι
, ευγτοσται 2Ισα το 2 oρο μονο είταρατιό γτοόs. τον
nooanEο του να, μαnυμει όrα τ χωνά το Αμενs. Τπoδε
aυμμωνία νοαεβahei voνo Yκmos στην Eonoo5υο pο .
οσοβετό ειθινα της.
Η. ΠΕΡΙΟΝΗ τν Αρονίs
Ευttit Σεmπ ρουnnxθmiltias
ΠUiδiaεωνα Kmmnλγa
Γaρinnha n. foraμούρη ευληκε αι στο ημ τa
ΨpeaτεnEχυσηα του ΕΚΑΒΤΟ oνεοφoρo nou5εtει ποβoh5pd NΝEίαι με εβoτή05rηό.
ΣΣν σικαμα
Τυ) κ ν
Στον Όμλα Ττάκου το κτίρι tου (Εενίαν Χίου
nοκληεΕκυρό anοτύπωμa στην
c0εμε σΗ
κνρκαμ1
αpήεiο όμιhss Τooυ, ο
μεαnos thimικόs ναυtSυμς Ρnnεβαα.
πο μενημοι τηα ηρο
ppύμενε Γεμπις e
Vn τος FT
κa Γaνωτα ΤΑκuήτων Δηpο5ίου
Τεnευτaia χοoν
ΕΑΙ Υα την μ
Λu1e pnεnς aΟI0
που caoSaειου te
νείου. to πbo του
onsiou ntov ο
επιδύαεα σιον ευοίπερo
τουοιτικό τομα μλha xαι
με έντονη κοωνική nto ο
ο ωn είν i
αuτή η μαχοoόνn μy2 5 xόν .
ΕoήE 5
spints
πο0 Ποoοχppά nεταρdα ΑMUN ΕSo v ης Χου noυ mav to nουτα n του a030
του ΕΟΤηυ μελωνεταr σύμφωα μειου 5ιaωνσμό
ν Ρατνσμε
ερχοo.
την Κυnεο το LE τη opa eeon τείεο Nies 1oaxas, με.
του Κanaανου Γaaτη Τοεου, 5οuτή τoυ ομμhου Εεkas
.ο εμετστόπας του Jaα μπά τα τηοοmπors πaεμβάσε ,
ΜeuΡ30μamο 20Mi0, ευρο πο ωποματο πησa μρθμτο 132 Πiconaa aαπιστουτα - peΟ α2 ατατουε
είε ο0στεί στα 1500 ευοα Το αίμπο npooxέειαι nosμές
και έπουηοικοnsou Eoinou f :065 τμ.
1 tnoύoγa ο όπο Υκ τw nλήρά
πις του βιεγνομού nouόπετoT
neuχEn ΝHWU τCIEIS Eις! υ κοnow ΕwΗ Εouy.
ανακστε ευή
ΓΕΔγaτη μονα Χου,
, ΤEL.+30 2271042158
εο 20
ΑΤΟΨΗ
Εμ5 ωρτοντίνεΚάνn
Δ ΝΕΑΣ Ε
ΣΜ ΕΑ
ΟΙ ΣΚΕΨΕΕΣ ΜΑΣ
Μ Μmαά τα τα αλ)τομmίτικρια,
Π ο δίμ m( ΕΡάκακίμ Μεδα
5ow AΚΗ
33 ΑECEOU ν Chios
FB Caprice Cafe Bar