Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγαnd
τον τόπο του
npenei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτήτης-Εκόης Δsθντής ΒΑΣ ΤΕΡΕΑ- Eος 50 Φύλυ 1150 Τμή 050 ειρή Πιροκή 2 Αηρίπν 209
ΟΔΕΚΤΗΣ ΠΑΡΑΠ
ΓΙΑ ΤΗΝΑΣΦΥΚΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΤΟΥ ΛΙΜ
8 οpορμή το
0eovo poρο PEΠΟΡΤΑΖ
| της ουμηολ .
oooς Μπέr ,
nou oε ουνουοομό με tmw
είoοδo και έξοδο φορε .
νν κα βopέωv οκnμάτων
ό το εμnopκό hιμoν
rou npobηnpε οmν n .
Ηρης ΙσεΛκος
τυς Μούοα Μονonouno ,
θα ηρέnει να noύμε nυς
apκετές φορές η τonm ο00 tου nρανγκ αυ pιoκή και έxει τον nρto
Φwνή έχεn yν ono6 κτης nopaπόνwν για τmv
coφutική κατόστοon μίο έn εyoστοτο κα τον σνδυνο στομoτος
nou cnxρατεί στην είoo , εtαρεία ενοonς noon να ελλοκεθε .
60 του Λμανού ηλnoiov λάτων, αοές οδηνν , ό
του noύνα nopx και τv
noyo , δημουγοuν μα ο.
Στο ουγκεκρμένο on - οφυκτικη κατόστοοm με
τοονήτων.
wνγαα νη l
Την σταδιακή κατάργηση
Της επιβολής φόρων βάσει "τεκμηρίων
Εξαγγέλλειn Κυθέρνηση
Την στοδιακή κατοργηoη tou σναχpον
στικού ουστματος εnponnς φόρων poσει
τιμηρίων aγγtAA η upέpvnoη, αντ .
καθιστντος τα niooυστικά ειoοδήματα nou
unonoyίζει anό μόνη της η εφορία , με ού .
pονες τεχνικές ελέyroυ και βάσεις δεδομ
νωw nou δεν δέθετε στο napεh0όv η Φοpο | Αoγικn Διoίκnon
wεχ ησλ
Ό1 ιδεολογικές μας θέσεις
Πρέπει να απΟκτήσουν νέα δυναμική
Tia: σαν ηρία σμή το ος Πριότιουρς ο Κ. Μτοντάτης
Εάν σφίξουν
και άλλο οι ζέστες .
Η ζέστη
"χτύπησε
κόκκινο"
μιας και
τις τελευ.
ταίες ημε .
ρες οαρνει ο καυ .
Την nρτη του ομιλία ως Πρω .
θuτουργός πραγματοιούησε στην
Πολιτική Enτporή tης Νές Δη.
pοκρατίως ο Κυριάκος Μητοοτ .
| κής
| Ως κυβέρνηση
cipοστε η κυβέρνηση όλων των Ελ.
λήνων , ως mapaταξη πρei να γίνουμε το πρooδευτηκό prύpa όοο
το δυνατόν Πεpιooτεpων Ελλή.
νων navτού στον κόομο, είrme στην
ομιλία του ο κ . Μητοοτάκης
σωνας oε
δικούμε να
αρκετές ελληνικές πόλεις , Οπως φανετα , δεν
άφησε ανεπηρέοστη και την Κουμουνδούρου οpού μειά την απόφα.
ση της Βουλής για άρση της αουλ .
ας tου Παύλου 1ο ΣΕ
συνεχιαστησελν