Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οια ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ενα τριήμερο Ψυχαγωγίας
κι ενημέρωσης στο Καστόρι.
> σελ. 8
Είκε Παράνομα όπλα
στο σπίτι του στη Μάνη
> σελ. 7
Μπαμω για την Πελλάνα
με Δ. Μικελάτο > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 | Έτος 24s1 Αριθμός 5702 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Faxi 2731081250 [email protected] . www.takonikos.gr
θέαμα και ουσία στο 1ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ θαλάσσιας Οικολογίας
Στις 23 Αυγούστου
η Λευκή Νύχτα)
της Σπάρτης
Πλρη από Λακωνία
για προστασία των θαλασσν
Την Παρασκευή 23 Αυγούστου θα διεξαχθεί η φετινή
Λευκή Νύχτα -Ανοικτή
Πόλην της Σηάρτης μια διοργάνωση noυ έχει εξελιχθεί σε
θεσμό τα τελευταία χρόνια για
τη λακωνική Πρωτεύουσα,
Προσελκύοντας αυξημένο
αριθμό ντόπιων , αλλά και επ σκεπτν.
Τα εμπορικά καταστήματα
της Σπόρτης θα Παραμείνουν
ανοικτά μέχρι τις πρτες
σε Νεάπολη κι Ελαφόνησο
Ενημερωτικές δράσεις και ξεναγήσεις
nρωινές ρες Προσφέροντας τα εμπορεύματά τους σε
εκπτωτικές τιμές
Εκτός από τα εμπορικά , nu
θα διευρύνουν τη λειτουργία
αυτή την εορταστική
νύχτα , θα υπάρχει πλούσιο
κολλιτεχνικό ηρόγραμμα με
μουσικό συγκροτήματα και
διάφορα events στους δρό μους της Πόλης.
Οι κεντρικοί οδοί (Κ. Παλοι ολόγου και Λυκούργου) αναμένεται να είναι και φέτος
nεζοδρομημένοι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δη μοτν , αλλά και Προκειμένου
Εστιάζοντας στις δράσεις ευαι - κινηματογραφικό Φεστιβάλ nou αρχαιολογικό χρο στο Παυλο- αποστάσεων. Την ταινία nαpouσθητοηοίησης για την προστασία πραγματοηοιήθηκε από τη ηέτρι καθς και ξενάγηση για
των θαλάσσιων Περιοχνγεν - Συμμαχία για την Αnοκατό- nαιδιά στο αρχαιολογικό μου - Παρθένης Ακολούθησε η ηρονήθηκε, το 1ο Κινηματογρα - σταση της Πολιτιστικής Κληρο- σείο της Νεάπολης
φικό Φεστιβάλ θαλάσσιας νομιάς [ARCH για την Ελλάδα ,.
Οικολογίας , nou διεξήχθη στη έλαβε χρα από ις 19 έως τις 19/71 , το Φεστιβάλ ξεκίνησε με Ομηρου Ευαγγελινού , nου
Νεάπολη και την Ελαφόνησo, σε 21 Ιουλίου . Περιελάμβανε επτά την Προβολή του ντοκιμαντέρ πραγματεύεται το θέμα της υπe
συνεργασία με το Φεστιβάλ Κι- Προβολές , υποβρύχιες ξεναγή- Ακρα της Δήμητρας Μπαμπα - ραλιείας και τα οφέλη των Προνηματογρόφου της Αθήνας" Νύ - σεις με ανοπνευστήρο στον Βυ - δήμο", nou αφηγείται την ιστο - στατευμένων
χτες Πρεμιέρας . Το τριήμερο θισμένο
σίασε ο naραγωγός της Πέτρος
ντοκιμαντέρ
Το πρτο Βρόδυ (Παρασκευή
Guardians of the Aegean του
θαλόσσιων
υnοθαλάσσιο ρία της κολύμβησης μεγάλων nεριοχν . συνέέχεια σελ. 9
ΣΠάρτη, 25-7-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΛΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
Το " 1δρυμα Σταύρος Νιάρχος
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αριθμ . Πρωτ . 4321/25-7-2019
Ο Δικηγορικός Σύλλογος
Σηάρτης χαίρεται και εnaινεί το
4δρυμα Σταύρος Νιάρχος , για
πς ηρογραμματισμένες σημαντι κνων της Ο νόστος, υπό οιανδή Ποτε έννοια , κινούσε δυνάμεις
ηρος την δημιουργία , το nαγκό σμιο αυτό όνειρο της Προόδου .
ΟΔικηγορικός Σύλλογος Σπόρτης αnnχντας το φρόνιμα των
μελν του και ακόμα πιο 'κει το
συλλογικό φρόνιμα των Λακ - Για το Διοικητικό Συμβούλιο
νων και γνωρίζοντας ότι η αλήθεια είναι η ουσία του λόγου,
ηροβαίνει με καθολική επ νευση στην ευχαριστήρια αυτή.
και επιστολή , με την onoίa συγχα ρει και δημόσια επαινεί το
να αναπτυχθούν οι Πολιτιστι Μουσείου της Πόλης, θα κατα γραφούν ως ιστορικές Προσφο ρές και ξεχωριστά έργα τιμής
και ολήστου μνήμης ενός σnΊδρυμα Σταύρος Νιάρχος-.
Η Παρούσα επιστολή αnoστέλλεται στο 4δρυμα Σταύρος
Νιάρχος" , στα τοπικά ΜΜΕ και
αναρτάται στην στοσελίδα του
Δικηγορικού Συλλόγου Σπόρκές εκδηλσεις.
Συνδιοργανωτές είνοι ο Εμnopικός Σύλλογος Σπάρτης
και το Νομικό Πρόσωηno Πο
λιτισμού & Περιβάλλοντος
Δήμου Σπάρτης
κές του ηροσφορές Προς την μαντικού Λάκωνα, του Σταύρου
Νιάρχου .
Το Βαθιά πατριωτικό και κοι - Πατρογονική γη και δωρεά δεν
Λακωνία και τους Λάκωνες ,
είναι ασύμητωτες έννοιες , αντί θετα συνιστούν ερμηνευτικό
σχήμα της διαχρονικότητας του
Ελληνισμού . Η Πάτριος γη , η Kt Βωτός αυτή της εθνικής συνείενέπνεε
νωνικό εγχείρημα nou ήδη επi τελείται στην Πατρα γη της
οικογενείας Νιάρχου στην Βαμ Βακού Λακωνίας και η εξαγγε λία των δωρεν για νέο
Νοσοκομείο στην Σπάρτη και
ανάδειξη του
του Δικηγορικού Συλλόγου
Σπάρτης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πανογιτης Η. Κομνηνός
ΗΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δήμητρα Κ.Λοδά
Μια κακομαθημένη
γενιά. Η μήπως όχι
της Αγγελικής Κ . Δαλαμάγκα
δησης.
καθοδηγούσε τη δρόση των τέ Αρχαιολογικού
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα