Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜIΝΟAN LINES
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Gnald Goup company
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
HΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ
HΜΕΡΗΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΑ 20/6 υς 15/ .
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
κ Πέμπ kυμή σης 10
κΕτά uμ Mni
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Eτος ιδρύστως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
μευπλπίέπημααιπρούnεr amnίrm Pan
αinαwww.minoan.gr
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.619
Σελίδο 14
ΣΕλίδες 26-27
Εντυπωσίασαν τα δύο ιστιοφόρα Βάζειτις βασεις για τηνεδραίωση ο 0ΦΙ
Η τουριστική εκπαίδευση στο ΛασίθΙ
Σκελετός βρέθηκε
στην ανασκαφή στο
Συνάντηση με τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη
Σελίδα 4
Pατορτά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Ο λαουτιέρης Γιργης
Μανωλάκης μιλάει
Με τον υπουργό Τουρ.
ομού Χάρη Θεοχάρη συναντήθηκαν στην Αθήνα ο
πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Λασιθίου Μαν
λης Πεπόνης ο πρόεδρος
των Ξενοδοχουηαλλήλων
Μιχάλης Γαρεφαλάκης και
η γενική γραμματέας της
Πανελλήνιας ομοσπονδίας
Ξενοδοχουπαλλήλων Μα .
ρία Μαρκάκη- Φαζού Η
συνάντηση έγινε παρουσία του γενικού γραμματέα της ΓΣΕΕ Νίκου Κιουτοούκη, ο oπoίος διαχρονικά στηρίζει τα αιτήματα
των ανθρηων της εργα .
σίας στο Λασίθι.
Την συνάντηση είχα
ζητήσει οι εκπρόσωηου των υπουργό Τουρισμού , είχαν και ένα τμήμα στη Σητεία . τερα και έχουν καταργη εργαζομένων προκειμένου Εγκριδεί μόνο δύο νια την Με τον τρόπο αυτό, όπως θεί . Καθς και διασύνδεση
να ενημερσουν τον νέο Περσινή χρονιά αλλά όλοι είπαν , θα μπορέοουν οι των τμημάτων αυτν με
υπουργό για τα θέματα εαιρετική ανταπόκριση και χές αυτές να εξυπηρετη . την θεωρούν πάρα Πολύ
στην Α
Σελίδα 6
Ομπρέλες στην
παραλία Γαργαδόρου
Σελίδα 28
Αnό η συνόνηση Τww εnpoounuv του Λοοιίoνμον νο υποupγo Τουpσμού
ΠΡΟΟΔΕΥΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Δευτέρα 5 Αυγούστου!
|Παραμονή του Αφέντη Χριστού
διαηίστωσαν ότι υπήρξε ε - εργαζόμενοι στις περιοτην αγορά εργασίας nou
της εκπαίδευσης και την
Περαιτέρω ενίσχυσή τους μεγάλη σημασία , λόγω και θούν ολοκληρωμένα γιατί σημαντική στο υπουργείο
για τους εργαζόμενους της τεχνογνωσίας της ΑΣ- έχουν την ίδια ίσως και σήμερα τόνισε ο κ Πe .
στον τουρισμό
Στο επίκεντρο υπήρξαν
τα θέματα της επιμόρφω - εκπρόσωποι των εργαζο- κρμένο τομέα.
σης των ξενοδοχούπαλ . μένων με βάση την πρτη
λήλων, μετά την μεγάλη εμπειρία , ήταν να αυξη επιτυχία nou σημειθηκε θεί ο αριθμός των προ με τα δύο τμήματα nou γραμμάτων στε να συμ - nouργός σ αυτό το a . και γενικά υπήρξε η διά.
λειτούργησαν Πέρυσι και μετέχουν ακόμα περισ-τημα αφού όπως φαίνετα . θεση στην συνάντηση να
υλοποιήθηκαν υπό την αι- σότεροι στην εκπαίδευση κατά την άποψή τη δικη στηριχθεί η τουριστική εκγίδα και την συνδρομή της αυτή Έτσι ζήτησαν από μου , έχε αλλάξει η rολ . neί δευση συνολικά
ΑΣΤΕΚ. Και τα οποία εξε.
λίχθηκαν Πάρα noλύ θετικά και υπήρξε μεγάλο στον Αγιο Νικόλαο αντί εκπαίδευση . Είναι χαρα . νωτέρας Τουριστικής Σχοενδιαφέρον συμμετοχής δύο που λειτουργούσαν κτηριστικό ότι ο υπουργός λής Κρήτης που εδρεύει
από τους εργαζόμενους την περασμένη χρονιά, κα - μας μίλησε για την εna - στον Αγιο Νικόλαο και βε .
στον τουρισμό.
Οπως τονίστηκε στον ένα Τμήμα στην Ιεράπετρα πoυ είχε ο ΟΤΕΚ παλαιόπόνης.
ο υπουργός επεσήμανε
μεγαλύτερη ανάγκη για να
καταρτιστούν στον συγκε πως είναι εξαιρετικά ση.
Αυτό noυ ζήτησαν οι
μαντικό να δημιουργηθούν
και νέες ειδικότητες nou
σχετίζονται με τις εναλλα κτικές μορφές τουρισμού
etipioe
Θετικός ο υπουργός
Νταν θετικότατος ο υ
τική του υπουργείου σε
τουργήσουν τρία τμήματα ότι οφορά την τουριστική φορά και στο θέμα της Ατον κ . Θεοχάρη α λειΠαράλληλα έγινε ανα
Κρητικό Υλέντι
στο Πάνω χωρό Ελούντας
θς και να λειτουργήσει ναλειτουργία των σχολν
Είσοδος ελεύθερη
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελδα 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Blue Star Ferries
30% στα Βερά nμεpήσιο fnpuvd] δροpολόγια
ΕΝΠΤηΤΗ oμnίνα , Lx Μοte
76ε γαένο ότομο
Οικονομή θέσn 5.
οε 4Mνn
καμnίνo
ΠΑETΑ
ΠΡΟΜΦΟΡΝ
20% στο εpa ειστpοφas
EAΠΤH enβaτvι.
Eπι 20% στου ndότει για τοus κατότου
κάρτοs peasmiles
sanies
ΕΤΡΤΗ
μτττμι ν
μναι υύπoα με νΑNE LΕΣ
iα δρaμ rprμ
seasmiles a
0Θ0Μνestarfemiaκ εοπ
ΠApοφορίε / Κραγδσεπ
thre 210 59197ου . Ηράλειe 1 2810 303 ααυ
Attico

Τελευταία νέα από την εφημερίδα