Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olyτmpiobim a. gr
Εoς Apοον men
Τpή 0ύου ar pό
ΠAΑΣΚΗ1 ΑΓΟΥΣΤΟΥ 2010
ΜEX Τ ΑΒΒΑΤΟ
B0as m pα
| u Edn inip μν
| Εp Mμά, οpίαn
o opw
μ μάνω Η +μμ α κα n.
| pμ an μηα
| κpα Aiu α pαm
n α iwo ήai Το
Υψηλές θερμοκρασίες
σε Πιερία
και Κ . Μακεδονία
ΜΕΤΑ ΑΠο 40 ΧΡΟΝΙΑ
Τέλος στα τεκμήρια
διαβίωσης
oPΛοΜE ΣTΟΥΣ 38
ΒASOY Ο YΡΑΡΤΡΟΣ
| bagna οο
ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
mης aμίες pατν ό ς στην
nupia κnν α Nnής Μ tk
κuθα οκέσν μμο poΗ
0μαpαyeς omν καιpη m4 ς 0
pαούς Keίu E μ opa κoς
ς μές0oς .
oooή Πapή ς 5 μα,
δσμομ κανς aν
ημpό ενρμpναπό ην
nστν σκή μsμυ
κ υνης pμοpας ς 1άppoο .
Εμ μεm boμα πpοp oτημα
μ ς ημς α oησηκρή ει ο
Σp δπυ ο μένας pμopdς σ
κά ηpάθα φάoΗ aε 1
-cc. Ομ, o κ ης φαa o o
NOΣΟKΟΕΟ ΚΑΤΕΡ0
Έκληση στους
εθελοντές αιμοδότες
να δσουν αίμα
ΕΛΕΨΕΣΟΓΕΜΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙON
Eηpη ς οdοτ ομδς up
μS, Oο Δοης uΓuo
|eouu Μr οn μnς
| να uα, α oTpooτ
Εας, Ο κ μά ο M ς
Αό υ ής rς
-αμωνπρo , -0 u
Τας Aηδoς ονα pοv
aν ο ο
| n0aoμής μη τuΔικημκ
|ΣpοωοM ιpp a u
|Nοoκμu bw nrο όwν
Εwμpη που ος , oo α η
|dη να κου μς ανόμες
Eapάτ, αμίνα aη ea
ow ων mp pnnw
Ψην Dgμ α Μ Ρύ0 ο
ρ ς potςή
0u peς οu βp .0
KOΝΟΝΙΚΟ ΤΜΟΟno
Εκνέου αιτήσεις
για χιλιάδες δικαιούχους
ΜΗTΡΟΠΟΛΗ ΜΤΡΟΥ
Καταδικάζουμε κάθε
φαινόμενο κοινωνικού
αποκλεισμού
ΠΑΤΟ ΠΕΡΣΤΑΠΟ Σ Κ
Ευχαριστήριο
ΔΥΟ ΕΠΛΟΓΕ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΟΤΕΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΥΑ
Αnοmρη oμ μεοπροόπuο pη
aw Μupn 0lodu Ο υpα
αovΕpό Mύ nov MAAYA ιός θη
ompa Μpάrη Μοpος, Νpς
Β τύμ pμα ν Aτ pη Ποpς LoοΜαo νηο
η αοaημa μς αην oτωκλή μό.
ρya y τ σηης ογouής oν Τorκή Kοo Ap ο
ατ Μ υ
Πρoa να μίαγο νυπφλή ροονtpwv
χuaδς o e u mοο ναεναv oο
μηός ό ηληηης ορα εις αό ς= μσες
δnή ο κοτ μόαο
βής n n pu
ήμa φοναpστ onο δτργiα
dpSwpe ήκ oo κοt
Εpάνατόη δ a ο popo inpooro
αnpoooς όα oη καηpρiα rόn
μ4 στα .
gΔι οακ
νeμο θ mμό να γuν μό m ν
Goμμαν Υπυρκή Απάραημο
ΥΠΕΝΜΡΤn (0Ο"10τcπ, ρo
A ς4 oo o οκάτ'
απβav νiυ n aς οός (1
της Τοκςν
Δnμμμος Γp
oντκ.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟΥΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ:
Πιο συχνά δρομολόγια
στις αστικές συγκοινωνίες
ίe - μ
KΙΝΗΤΡΑ ΠΑ ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΝΟΥΣ
ntar Σ
2 ρήνηνn w αία
www..a
Πo m ρεμ o
ουκονςΑυpoο vtn
poμος ης μpς
to4 τα s μο Μp rs o
Tr15615ΕΕ
eno α κ ρko
Υoμ Mμν
Σεoiopη κυπp uppό Μ
Εou Μoeημονπpο Te
δoμv Μpφv κσα Kopμαν
E μοδογασ μορν
υφπαρό ron p oηgε
Cς αn
ηpmpoa mς pης ελ η
μη νς oναη
Aηναoίη
Enpτος χαρτρκ Ο
Aρς δoν fay aόλη Srν
oφιδοκόση μήνu o
uiohμpa p omoum uοούn
σmmta οupυ α o4
w υ ναpdη πρότα
ΤΕΡΠΟΣ
ΕΕΛL 1ΝTΑΤΗ
. Κntmτat ant n 3 mtEitt
ΠC A ΕΕΕ uN
Πωλούνται ουτονομα δάμερlσματα
στην Αεπποκαραα Περίας από 52 τμ
tuς 60εμ κοντά στην Πόληπσο.
αvou vo oa o
odoη m
tpu μαδp ήνα συς:
Tκαγγελμπτική αειμητα και
οικόπιδα εντός σχνδιου καυ εκτάς
στην ΑεπΕΗκαρυά και -λακα
ΕΛΕΓΧΟΙ ΟUNE
Για τα βιβλία
των επιχειρήσεων
Aνθρωηστικίν Σπουδων
θεικν Σπουδν
Anagρου.
Οκοιαμίας & Πληρογοής
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Την ηpoυή pnκοτοή
oνAAE or- o ρΝΤΑσοσο g
pμα σο
σήκαη η u - οmυοο
- sκ ς oς
namς A ow pα η να π
oνonα δo ο u
a na'γurμα n: εστν μηυςι
υιεΣκΗΤΑ ηo
Αλεκια 14110
aan μον μκά- 69 άΧ 1υ% 50
νow lerpοκtn ίoίtemμ
Δm E εύma , ς
guage
,0sa3n9 μ0 5
Οργάνωση Επικοινωνία Κοινωνικότητα Συνεργασία
Μόνο μερικά από τα οφέλη που απολαμβάνουν όσοι εμπιστείονται σε εμάς την
ξενόγλωση εκταίδευση των παιδιν τους.
Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα
Κέντρα Ξένων Γλωσσν PALSO
PALSO
Τ ΗΟ4e
schop
ehool owner
Ε1Εε ρχΡΟαν