Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| raVΤΣ
ηγκdρΤΜ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9ΩΝΗ ΤΗ ΥΝΝΗ4
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΕΠΙΚ0ΙΝΩΗΙΑ
Τηλ. 2800 2215
Fac 238502228s
Bma tcrit:Ο13 6cm
ΕΒΔ D ΜΑΔΙΑ ΙΑ ΕΦ Η ΜΕΡΙ Σ ΤΩΝ ΑΠΑΝ ΤΑΧDΥ ΦΛΩ PIHA | Ω
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑ ΗΤΑΧDY ΦΛΩ PIΗΑ Δ Η
Αριθμός Φνλλου : 2834
Τιή Φύλου: 50 Λε πτά
ΕΤΟΣ: 5&α
ΕΠAΙΜΟΣ ΑΝΑΜΗ ΜΙΑΣ ΑΘUΗ1Η
( Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Brache-Φλρινα 2019
ΕΝΑΣ ΟΕΣΜΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ (;)
ΠΡΕΣΠΕΙΑ2019
22, 23, 24 και 25 Αυγούστου 2019
Μανοδικές αυνοwλες κοτο uμένων δκθνoς κάλλτεpoν ης Βοnλοdδης ατο mάνα, ο Δημητρης Χονάροης με τα pa Τετρoημερες ανο, οι φεινές εκαηλάαεις των ΠΡΕΣΠΕΠ
Τεφοήμερς ανοι aι φετινές εκαδηλτεις των ΠΡΕΣΠΕΠΝ
αγν την ευκοιφια να ιαροκαλάιθηουν αι φλόμοναοι της τα, η Χουό Σεμό με την ράλω της κοο Μa De S oii με και έουν τραμομματατα μο 22, 23, 24 κοι 25 0ωγούσταυ.
τα, η ΧρόΣερά με την ρόα της και ο Mara De θcoui με χαι έχαυν τρσημομοτατα μο 22, 23, 24 και 25 βωγούου .
ολυρνος nς τελαιτος μέρες. Ανά την Κυραη 23 ubioυ, τα pανιαέλα του , dιεατοσον τα θερμό χεφαιράτημο των | ωςμος ανέφερε η Τρόεδρος του Οργοναμού Δλυαινων
τα pαονιαδλα τoυ , m έπτοσον το θερμά χεροράτημα νων | ως μος ονέφεμε η πρόε δρος ταυ φγμαμαύ Μλυανν
α καθητητές
Joονές Ημέρες ΒoeΦλαρνο 2019ι δεν πάρέδιδον μόνο
μεθήμοιο ολλα δωσαν σνευλος τόνα ια τας ατανάλατές
ων αεμνορίων όλλά κοι για τoυς Φλωμμς ες, Τ υροη
28 hu/iou, ο καλλτεχυιάς dιευθυντής της άφγνοσης, ο
Φλωμιντης Λδτης Βaαλα άης πημμίριαε με μελωδες
των σεμνάρίων της διαργόν σης κΔιεθμείς
οκpοωτν, Η αυνοοία της Πέμιης 1Aυγούσου των Γινη | Εκανωυεων Πμεστν, οι εσηλωnaς ξεαιούν την Πδιιη 2
Κoρπέτη Dυλ) και Ειαης Τοpoκίδυ (σοιρόν) με την | Αυγούστου με του, οσελφους Τοο)ουρίδη στο λψνχαρ
ουοδία στο πινο του λάμη Bouλειδόδη κοι της Δημηφος | Ρμυνοιου και την Πάρο ασκευη 23υμύππαυ Βa φονατα η
Κοκυνάταύλον ένλεαε τον μίνλα των ίαθηγητν και την | ορηνφ μέων πΜης σεοίωμδσηςυ αια μέα Πpwo ατην
Φυτόλη πoρνοw οι οουδοατές μετην δυές τους αmoυλες , ολρνο , Το Σδρβατο 24 Αυγούστου , στο ηαόκι ταυ Αγων
τη Ποροακη 2 Ανούου , ο Σρω 1 Aυγoίοου κα την Αμλσ0υ στην Μχ Πμdmι, 80 ρογμοοναηaa , δως κdθe
Κυριακή 4 Aυγούnτou , όλος στο ΠοΜίυκά Κένφο σις 30 μμ . ράνa , η καρυψοίο εκδηλωση με των Μάννάλη Μηταό κα , την
λανθηgε τ ρεατά) Τ άου της naιωνέζος H4eya Haaa ην
Δευτέρο 29 Ιονλίομ
Lhuξoυμε νο meι θεομός ο την πόλη μος)
στ 5 μέρας δι ειδηναεις θο ολοηρυθούν αην τοροπ
τάμια ωη τυ Σοαλέρο αην Φλάρων με την Ρένο iρη.
Υην γωσtή τρογουdίαιμα ων ον γρο ήμοτος man Bsldi :
Τς ε0ηλaoς θόναωdαουν κα τoάμωυά αγγοτήματα .
λίαυ παν εyωtωnto dε το ψo μαναα κοινά με
την ερμηνείa της.
Ενκ0θη γητές
Reibenspies A
frea μορύιονας),
Clemens Μoιe
0οόνο) κοι ma De
0ond βολανα λa δωυον το δκό
τους μεαιτάλ την
Τρίτη 30 Ιουλίαν
ενω την Τετάρτη.
31 bυλu ο ΛόμΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤ ΕΛΕΗΜΟΗ
ΤΟ ΠΑΠΗΥΡΙ ΣΤΟΝ ΛΟ0Ο
του Δημήτpη Μεκάση
Hnένο του Δημήφη Μendση ει rorαγράμει μω φλραο
| 1ου δεν oπάρχει σήμερο, Erοuς μεν τάλοτερους 5oν.
μνήμες οτοος & νευτερους mapέχει ηλipoφρηση γω ro
Τoτο μας, Σίμερα , mat ε oρυρμή πην πρόσpατη ωρηή Του
Αμου Παντελεήμονα, άνα δημοσιέοοομε έν mαλάιό τερο.
| πεμενο Το γω ον εoρmόμό Του πoλωχου Τηy όλης μας
Ο δοος παυ δεσιάξα πνω ατά ην Φλάρνα, ο δυος του
Αγίου Πάντελεήμανα η τον πόνια ο σ υημένος τοιας μd teρκότονς κοι ειdρμές, Μφος ου puμένος αo οτρό Αγα.
| καθς οιομακές τηγές oν θερδευον το έpεθωμένα μότια.
Συς 27 Μwiου, α oαμινάες ραιανί σιά τολά υμύτο
ΠΡΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣTD ΠΑΜΕΠΙΣΤΗΜΙD ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΧΕ ΑΝDΙΞΕΙ ΤΡΝ ΙΕΥΝΙ!
ΑΠΙΣΤΕΤ0: DΕΡINΟE ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦDΣ ΤΗΝ
ΚΗΡΔΙΤΣΑ ΕΚAΕΙΣΕ ΤΟΗ DΥD ΓΙΑ . ΔΙΑΚΟΠΕ !
0Bερνάς υημοτα ρόφος ενa μα αιό υς μογεως του κοΓια την ανάδειθη νδων τρνιονν ορχν a τραdeλθει αις
ΜάλTeς η οκοδημοίοη κανότηο το Πονετα σημον Δυτerς 0 8ερνός αημοωγρόφος aίo μία mτό ως μαγειως το κΟΜ- |Σ 27 iαu , α Φupινάτ ες ραωνοι οιό tαλά μούτον
Μαο0ονας ην Τετόρη 21 Αυγούαιου . 0, Τρνονές οpέ κορού, ωσάσα ,οι κάτονοι και ο τoξdωτες σην Κοράχαο | ο Αμα 1aνεσμuνa κΟ λεtουpγαύσον ατα εο0ησδm , tδε
09 60 Οουν ην ευίορία νο οπλούτουν ουη την εμκορί .
του Πονεστημου Δυτς 10νε δονος με τα ΤΕΙ. Δμ ατο μέο υνοu, αυτερμο αις 205, ωoό0 , κλaνα εξσuω εκησων, οι πατρομα aι εξoρμaι φλωμνωιες, με τις
Macodaviaς και oryουν tο βάρος της aνΨειωσης ιων . Κoλaορινν δαωrν , διως μειδω το aσεομς.Μια, onCC και τος δυαδρμείς yo τα ον 60 oτa eηθd λημη
δτων δων υιηρον άνα οd σην άρια. Γτον κα παηγi .
0 4ερνος mημαιαγpόρς της Καρδταος μπαρεί w όναιξε | ο Εουνά , eνα καλακοφυνό τάνημρι , που έdινe Τωναι αm
μνάιωνη uή tων Φλριωtν . Κοι δτον έγμς το aμo των
Τιου 6 φαίμουν θο aνo οι πρωτες μετό την αγνύευη
dιοιων 1poλημότων pομουν οπό τα εγγαmμ .
Πρίτανης εh έγετα ο τοψήμας που θα. αυγκενπρνα ην Υμρτογα λοος θα αμιξε ξανα ας 22 βανμτοι τ M Μ η βαυλγουη aνάν τυ Αγωυ Πάνίελεμον, όνάγά 0ων τις
aτόλυτη πλα οηpia των έγυpων ψpων . Αν καιd η τρω0η οτημει αυνφοψό με τονες, μέχρ ν Aδαει για yεuiν .
ψηφοφορία κονένος απd touς υποψήψμους Πρυτόνεις δεν
αγετραει ην οιόλιη μεοημα tων έγωρων ψήφων η
αε περίττωνη ισοψηψος ,η Ψηωρορο θο εtaνoληψθα τη.
ειδμενη ερνομη ημέρα , Πεματη 22 Αυγόπου 201 , ατους ΑΣΤΤΗΟMΙKDΣ ΔΙΕΤΟΥΤΗΣ ΑΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕADNIAΣ
διαυς χους , μεταξΜ των υτοηψων tου κατέλαβον την
χρωη και τη δεύτερη θέoη η μειαξύ tω αομηpούντων αην
πουη θέη, Αν κοτά η δεύτερη ενο νη δοδοοια με κάλη tου Ανωιαιαυ Συμρούλου Κρα ων ης Ελληιης Πατuομίας .
αοψημησουν δύη ηαψηψα , ετaολοpόνετοι η ενλομή διο - Γεος Παρυφοοος pανμκάς Δνλίνης Μοής Μaοδοίος .
δικοno με κόλιη.
Σε περτωη όγοης διάδυοσίας με κδλιη για όλλ λάν καιοτόθημε στα Σύμα της ΕΛΑΣ . a έτος 1997, ακάφοητε
τήν ης ουψηας ή της η ωyένpuoης ανdληης wλooμως , οό τη Σολη υμουν τ0 1995 και wnηρέτησε αε μόχμες
η ενανή διοdυααίο % duξοχθεί μέαω ηλεκαροwης ήφου κο εονοές Τηρouaς ταν pθημν κα ηΚ Δoς Moδοος.
σε μερομηνο Του θ0 ορωθα οτό την Κω φιη Βpορεμυή | Ao τον Dορα to 117 δυς το ψε0ροκρο tou 2419 δειέλου.
Ε τpoή δένεργαος Των εκλογν αtμφωνν με τις διόξας , uεuAυνης της Διεθνης βαuνομίος Τμεpeνν και αά τα
Ανογρυtόνας ελέγονοι aι tέoτερις (4 ioψήφμαι που θα Φ900o του 2119 δως ταν δύνo τo 201 δετ εα ΔΑθΝη.
aυκένρνον τον μεγλύτρα οριdμή των έγωρην ψήψων . ης Μενης pυνομίος Κοζάνης.
τουμιοκές ορές w οπογορεύσ υν το πονηγη..
[Ατά την Sημερω.ή ααελάο iedlimen 43 gr )
ΜEDE ΓΕΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΤΗΟΜΙΚΟΕ ΔΙΕΒΥΗΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚEΔ DNIΑΣ
Ο ΤΑΕΙΑΡΧΟΣ ΒΕDAΩFDE KEΡAMΑΣ
0 Τοδοωyος 0εδωρος κερομάς ονάωpe , μετά nν οτaφom
Οκ κερομός γενηθημε τα 198 σην Καλομκόκα-Τρκόλων.
Σε περωη σοίηiος αην τελaυο0 ενμη 6η, η εr κολή εaud Πεpφepoaά Aατυνοpό Δυθυνοή ένooτε Αήμερο του Αγου Πονελεήμανος σατο Ενdso Πεύκο, το 1957 .
δουοtα θο ετάνοηψθεί την εκόμεη ερνoμη u Πaον καλη εotgio aτο φγο toυ.
2υγύταυ 2013, οτακ ους χupς μεαξύ νων ωψμούκω .
Μέρ aυμης όαυν δημαφωταημε την μποψήψόητα μα
ημ θ aη τον Πρυτο νη οι κάθητητές Νκoς βαημόκουλας
Aπό, Τα αρoτερά Ελένή Μεπάση , Βασλης, Πρευποόρπας .
Δημήτρης μιenoη, Knos Σηο mot Roνογτης Σιάηυ
ΨΩΤΙΟΕ ΤΡΙΧΟΣ , ΕΚ ΛΕΣΕΟΥ
ΕΠΕΣΕ ΗΡΩϊκηΣ ΜΑXDΜENDΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΑDΣ
Πnoσε ταλλές φάσεις ουιά το πακηγύρι, όμως το τφδματα
Mε δοφη aυγoηση wοdέχηoν ακάταχα ταυ Λεdρων ηρήμησον κοιοό τραταεμιά ο κόμος γο4 και Υλενούε
Τρuην τρόρδρος του Τ.Ε. u0ς Μaικοδανίος, χαι Οούδωμος ταυ αηγενεις του Φωη Τρήου. του ολεμαη καά την μήη |4φ00, και οnαλάμβανε ταυς μεζδες, το ταιπουμη και τα κρο .
θοδουλίδης, Κομηταρος της Πόλιτεχννης Σολής του |του Λέχαρου ατις 13 κα 14 Ανφνίωυ 1941. 0 Φης Τροσς | νeρ κάτω οιό ταν i0λα των δένορων καοι την άρισάται ρουνού.
Πaνeτoaημίου Δυυηής Μαι dovoς , ενo , oipων με πληρα - οd την Αδpα, ητον μετού χων ηpωuως πeσdνίων aην μαη Τ ημέρο τη μdμτα ε και η ονwo των φτακον ης
ψμίες Τραt8ετoι να κοταθ έαει υιοψημότητο και ο καθηητης | tοu ι κάτουα του χωρoύupνοσον νο tουρύν . Γιa την iαγiναa ψλάpυος . Κοι δεν ητον γα οι ψούροι ατην πάλη μος , Ήτον.
Σεφμας ΓΚονά τουος , μέp τpόηοτα Πρύτονης τou ΤΕΙ Δυυoς | tou δμως ητον φγνοούμενος κοι η ονοτηση τoυ τάκα Tιον περασ0 oρo ord taήνα . 0 ορναοια(κο. οι οκογευς τανς
Τη ημέμα οτή μόμταξε και η αυμτε των φτακον τς
Μo δονος
ακαιθηκε ηαν anηρωση της υπδηε σης tou έδυgην 1ο Υλεντούτον ατo εξοnd Aoς που τάιε το αγεα Πης
Γιο τις θέεις των oντpυτόνεων έχουν δημαααιοηθa aι μα σαν Κάστο Τy, odeιd το φη. Η αωγένα aue. ύθηe Καλύης Γλένι λάτάν αα, ntη με τατοκές ορήτρες κα
mΟλύ πωτά. Γλενιούον οι ορτωτοιαί , καθς την ημέρο ουτή
| ρια ε ο τροστάης τους, α ωτρός yιας Πάνιέλαμηνος.
τάιe του α ψυμ μότρeς ταν κάθε τανουμένα.
0ι δκές μυ ονομήσος ορτον οτά το τέη της δεκαετίας:
του 1950. Τότε πον όλοι έκομνον μια ακογενα αή eκdρομή
σο pυνά την ημέρα ταυ Αγου Παναμονο. Παά δηpωνην
τις κουβέρτες ταυς αιο dοαδα, κότω οτά το εη σδι , δ .
αήγουκον ma πάνυ κα έατpωnaν αο Ενδεκα Πεύα και ακοη
ma πάννω μέχρι τα ξδηωtο , aου αήμερο τα Φ000 και δρtονον
| μέρι την Αγ Κυριακηη.D0ι ε0αν δρεξη μα περιότημο
αυνου ζον τα δρομόι και έμουν μέναι α tς Μιτουνόρ, για
ω oτολοίσουν το μαευτυο τoο κα α Yεuούν το δpαφά
νερ .
wαψηψάνης της Φλυριντα αης Σοφος Ηλλάδαν-Τήaυ και | ανην Σνροτολομοη mομεdο και μει η
του Μκου Σοριωννιdη.
Η nρaθεαμα μο την υαφοη υποψηρτητος μα το dξωμn αα Λdopa . 0 ήρωος ηταν Ονόμεα
του Πρίτονη ή τou Ανυφύτοη είνοι μέχρι η Δευτέρα δη |στους μη τoυτατομένους ωραίς
pυγαίσου 2019 mως 15:31.
οπό δύο pόνο ή έρeυνο οδήησε
αα Ηρία του Λεχο, σην είaοία
oτd το μύντοο , Η ονυά tou φη
Τριου . Κτορο Eοgpa wη, κανέγροψε
αε ένα αυγίλοματνά Μείμενα την
Η ΦΩΝΗ, ΣΕ ΒΕΡΙNΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Tε κολοκαφνές διοκατές θα κάνα κα 4ιος η 1ΝΗ 00a0 της ατροτωαής θηd ς το
'Όuς κάθε pήo η ΠΝΗ δω Β Aοupμα τις ειάμενeς φωη Τρίου παυ έχει ανορτηθ εί
δίο Φδυμόες
εuοnε γιάλ μαd ν Ποροκευή 23 βυγoίατον .
Ελιαυμε όνάγουμένα.
Κολό καλοορ .
| ατην ωτοτείdο τωω Ρόδια-λέγαβα.
Σε ετδμενο ψύλλα θο εονέλdaυμε
με αιoπιdωητα ατό τα χέμενα της
| κος Βppομόνη.
πμητας
1ar έ 4εi
ουνέχεω οτην σελίο 2