Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Αυγούστου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 0825
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Φωτιά,
Συντάξεις:
Οι 7 μεγάλεs αλλαγές
για εκατομμύρια Ελληνεs
η τιμή τηs
βενζίνns
Επαναφορά του πλαφόν σε όλες τις συντάΚατρούγκαλου .
1.Εισφορές: Σε ισόξεις , προθηση των ποση σταδιακή μείωση
των ασφαλιστικν ε .
σφορν για εργαζομένους και εργοδότες
κατά πέντε ποσοστ αίες μονάδες συνολικά
τα επόμενα τέσσερα
χρόνια θα προχωρήσει
συντάξεων , καταβολή το υπουργείο Εργα
σίας , με στόχο οι ει χηρείας και μείωση σφορές για την κύρια
ασφάλιση από 20% rou
να φτά Φωτιά έχουν πάρει
οι τιμές της αμόλυ
βδης βενζίνης σε
νησιά κι άλλες Παρα.
θεριστικές περιοχές .
Εν μέσω θερινν
διακοπν και αυξημένων μετακινήσε ων η
τιμή της βενζίνης βρί
σκεται μία ανάσα πριν
από τα δύο ευρ.
Η Ελλάδα εξακολου.
εκκρεμν συντάξεων,
δημοσιοποίηση των εκ
καθαριστικν σημειωμάτων για
συνταξιούχους , ενίσχυση της ανταποδοτι.
κότητας
των νέων συντάξεων
των ασφαλιστικν ειθεί να βρίσκεται ρτις σφορν είναι ορισμέ - είναι σημ το 2023. κατά 1,25% το 2020,
πρτες ευρωπαϊκές
συνέχεια στην 11
νες από
παρεμβάσεις που προωθεί το υπουργείο Εργασίας
Ασφαλιστικό .
Πάντως , το νέο ασφα.
λιστικό νομοσχέδιο με
όλες τις αλλαγές θα
έρθει στη Βουλή μετά
τη , δημοσίευση των
κρίσψων αποφάσεων κριμένα , οι συνολικές
του ΣτΕ για μια σειρά ( εργοδοτικές και
τις 7
σουν στο 15%
Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί
σύντομα στη Βουλή
και θα προβλέπει ισό .
ποση μείωση των εισφορν κάθε χρόνο,
τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους
εργαζομένους . Συγκε - μέσω της εισαγωγής
Πολιτν.. Ουσιαστικά,
κατά 1,25 % το 2021 , όπως αναφέρει το
υπουργείο Εργασίας ,
με το σύστημα ΑΤΛΑΣ
το οποίο συγκεντρνει
την ασφαλιστική ιστορία και την ασφαλι.
χυνση της διαδικασίας στική ικανότητα για
έκδοσης συντάξεων όλους τους ασφαλισμένους της χρας,
θα δημιουργηθείο ψη
φιακός ατομικός λογα
κατά 1,25% το 2022 και
κατά 1,25 % το 2023 .
-2. Εκκρεμείς συντά.
ξεις: Η νέα κυβέρνηση
προωθεί την επτά.
ΟΑΕΔ :
Ειδικό επίδομα
720 ευρ για
ανέργουs
- Ποιοι το δικαιούνται
του αριθμού ΑΜΚΑ
| από επμέρους μεταρ- τικές) ασφαλ εργα - στη βάση δεδομένων
| ρυθμίσεις του νόμου σφορές θα μειωθούν συστήματοΦοριακού ριασμός ασφάλισης,.
πικές ε του πλης
συνέχεια στην 10
Επίδομα
αδείαs
Τρία μόνο δικαιολο απαιτούνται
για να διαπιστσει
κάθε άνεργος αν δι.
καιούται το ειδικό επί .
δομα ανεργίας του
ΟΑΕΔ ΠΟυ φτάνει τα
720 ευρ .
Το ειδικό επίδομα
απευθύνεται αποκλε.
στικά σε όσους συμ
πλήρωσαν 60 ένσημα
εργασίας εντός του
συνέχεια στην 2
γητικά
-Πότε καταβάλλεται και Πόσες
μέρεs άδειαs δικαιούστε
-Αναλυτικός οδηγόs
Σελίδα 9