Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nοu αγαnd
τον τόΠο του
Πρέnei να ξέραι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειτήτης. Ειδτης- Δaθυπίς ΒΑΣ ΕΡΒΑ Ες 50-a φύλω 1153Τμή0,0ειμό πη Αγρύτυ 2019
ΕΡΟΠΑΚΗΟΗΠΑΤΟΥ2006 ΒAΖL.
ΜEΖΟΥΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑ ΚΑΙ .
ΑΙΧΥΑ ΤΩΝ ΨΑΡΑΛΩΝ
ΦΩΤΙΑ ΣΤ
Οneς neροές υκ ρα .
00οκοno το μεγεeoς υκ tε.
τα κάγελα ppoo -ντα οι aεiς της
npέpenς μετά τους
6 oνούς ξοφηκούς ελtyους tου ΝμενορκΕίου γα τη oopona σ νoςευρωος Ενοση μάo , κan nou ενα 0ve
φοροκάκα στην napoλία νa βο npov στοE D Το rpooτμa σηgouv ne
τς nόης
Μια rupωnon Οδίο βnei να ουτα στ 1 σημονε noς 0 τλeieτυ 2006 φoίνετa ό pοu Εκατστα μεγεoς, ρις νο νουν w oneio oopoo
00 οnοtnuo t ρουό κono ae κ uw neροn μος
PΕΠΟΡΤΑΖ
Άρης Τσελίκος
nεpνo το 0 κατοστά ε κ ε κo oopδος δοδn0 ονιστρον 55 κpoν t.
0ος uκ oop4oc κα p piou τα 500 εup κάυ nou
napei unoφη, oυ σουν Αμ
Η οoreo
oon .
6ων μος
νχε στη φε
Σκέψεις ης Μπέπυς Νούσια - Μανοπούλου
Για το λιμάνι και τους χρους του
Προς κάθε αρμόδιο anυούνε
το, η συμnoiooο μος Μηέττυ
Μούσια Μανonoύλou για το θέμα
του napanακού χρου, με οφοpμή τmν ακύρωση της anopooης
του ΔΜΤ Πρέβεζος , nopακρηos
εκτόσεως χρου κοντά στο Λουνα
Ποpκ.
η σΕ. Τ
Με γοργό Βηματισμό κινείται n Κιβέρνηση
Για υλοποίηση
Χάσαμε
μόνο τρεις ! ! !
άμεσων δεσμεύσεν της
, χάοαμε τρεις γαλάζιες
Μπορεί
Με yopγό βηματιομό κανείται η κυ.
βέρνηση npoς την unononon τwν ό.
μεοων δεομεύοεων τη, με nρoro
βήμα τη ψήφιon του nτου noκtτου
φοposnopύνσεων και της pύθμσης
των 120 δσεων . Η τακύτητα με mv
onoia n νεοεκAεγείοα Νέα Δημοκρα .
τία λετουργεί και noχρά το νομο θετκό έργο έχι anoκολήσε το δι
οvη Τύno oλλά κα τους οίκoυς οξο
Βonon , nοu unoypoμζουν το θε .
τικό κλίμα nou έκει δημιουργήσε η
φόρα, του npueunouργού Κυριάκου
Mηtoοτόκη και των unoupγuv tοu
να npoxωpnoouν εξαγγελίες και έρ .
να, όnως το ΕMmΜKό και τα ορυκεία
ρuοοd.
σημαες αnό βραβευμένες nαραλίες
του Δήμου Πρέβεζας, κανείς όμως
δεν έσιεuοr να βρει τους υnaίτuoυς.
σννεχεα στη σλν
| ννέχrα υτη σΕ