Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 1δρντής - Νικάσος Καραθάνς 1951-1974 Ιδoκτήρια -Εκδότρια Σεαυρίδου L Ενλκινή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ1 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)*
Ap φίλλου 6880-11.927
0,50 ε
| Παλιό Φρουραρχείο Δράμας
Η εγκατάλειψη
ενός οικοπέδου
στο κέντρο
ης πόλης!
Σε εξέλιξη το πιλοτικό
Την πρτη θέση ο
Η φωτιά στο διάβα
διαγενεακό εργαστήρι
Α.Ο. Μπρίτζ Αστέρας
των αινων 11
της Ένωσης Κυριν
Δράμας στο τουρνουά
Του κ Γ.K. Χατρπούλου ,
Δράμας:
της Καβάλας
L AuKιάρη .
σελ. η
uε. 0
σελ sn
Uλ. Υη
Η Δράμα ελπίζει στη δημιουργία
των οδικν αξόνων προς την Εγνατία
για να βγει από την απομόνωση
Ανακατασκευή πεζοδρομίων
και οδοστρματος
στην οδό Φιλίππου
Έργο Οδοποίας του Δήμου Δράμας για έναν πολυσύχνα στο δρόμο της πόλης
Σε επανάληψη η πρόσκληση προς Εγνατία Οδό ΑΕ για τον οδικό
άξονα Δράμας-Καβάλας
Του θανόση
Πολυμένη
ΕΚΙΝΗΣΑΝ
-ήδη από τν
Τράτη τα έργα
ανάπλασης της
αρχής της οδού ΦMπττου . Το έργο εντάσσεται στα έργα
Οδοποίας της οδού
Φυίππου και είχε
πpοκηρυχθεί από το
Δήμο Δράμας εδ
κα αρκετό καιρό .
Κατά την εκτέλεση του έργου , θα
γνeι ανάπλαση των
πεζοδρομίων κι του
οδοστρματος , εν θα τατοθετηβεί και.
έος φωτομός Η συγκκρμένη ανά - Εβαια και σε οδηγεί aπευθeίας στο κένmaση δεν αποτελεί μέρος του πρoηνού - τρο της πόλης Φτάνοντας καείς στο ση.
μενου έργου που είχε γίνeι μέοω ΒΣΤΑ μείο που διασταυρνεται με την οδό
στο σύνολο της δας οδου αλλάπρόκει . Βεργίνας , συνεχζα στην οδό Βοραζάνη
ται για Eεχωριστό έργα το ατοίο ειτελεί κήπο .
ται από το Δήμο Δράμας
Πρόκαται για το μέρος της οδού Φ Aτπου , aπό εκεί που συναντά την οδό ηoνεpoύπολη, η φιλίτπου μπορείνα σε
Bεργνας , μέχρι και την οδό Γαηνού , Βγάλει κατ. ευθείαν στο χρο των χρ
απένανη από τον lερό Ναό των Αγων 12 στουγεννάτακον εδηλσεων . Τα σημεία
Αποστόλων Το έργο έχει προκηρυχeeί στου σημερα ιονται τα έργα ανάπλα
πριν ατό ένα χρόνο περίπου μα με λα σης των πείρδρομων του οδοστρμα
έργα οδοποίας εντός της πόλης της
Δράμας , και τρα ήρθε η σειρά του να
npaγματοποηθεί
Η αδός Φιλίτπου, είνα ένας τολαιπορημένος δράμος και έχeι συνήθως αυξημένη κυκλοφορία , ειδικά στα πρτα
μέτρα της Αποτελεί μα από τη κάρς δοθεί στην κυκλοφορία θα βαηθήoει σηαρτηρίsς eσόδου στην πόλη της Δράμας , γ' αυτούς που έρχονται από την της Πόης και θα αποτελέσει eπίoης σηΤου θανόση
Πολυμένη
NEΑ πρό311Ρ
οκληη
την εταιρεία της
-Εγνατίας Οδού ΑΕπροχρηοε προχθές
η Περιφέρeια Αν . Μa
κεδονίας -θράκης ,
προκεμένου να μπορέoει να προχωρήσε
το έργο της κατα οκευής του νέου οδ κού άξονα ΔράμαςΚαβάλος
Η οχετική πρόοληση όπου καλείται η συγκεκριμένη ετορεία να ανα λάβει το έργο , εie βγει προ από μερικούς μήνος, όμως
η Εναία όδός ΑΕiτησε ματρέμηνη παράτοση πpοκeμμένου ναπροεταιμοστεί και της είχε δοθεί από την Πε
ριφέpeα ΑMe.
Στις αρχές Μαρτίου, όπως εήe καλύψει το θέμα τότε
και ο -Πpωνός Τύπος-pέπεΠΤ>7 Μαρτίου 2019 , ο
περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Μέτος , eβριοκόμενος στη
Δράμα, είε αναγγελει το ξείνημα της δαδκασίας κατασκευής του πρτου μέρους του νέου οδικού άξονα
Δράμας- Καβάλας
Οπως είναι γνωστό το έργο θα χρηματοδοτηρείεξ
ολοκλήρου ατό την Περpάρα Aν Μoεδονίας-θρά
κης και πρόκετοι για νέα και αναβαθμομένη χάραξη. ήκους 142 χλμ . δατομής
Όπως ξεκαθαρίεται καα από την ίδα την πρόσκληση
της Περφέpeoς ΑΜ9, αποτελεί τμήμα του ου Αυτοκανητόδρομου (Ε61 ) Καβάλα-Δράμα- Σέρρες που εντάσοεται οτο αναλτικό Δευρωταό Οδό Δίκτυο
Μεταφορν (AΕΔΜ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μaκεδονίας-Θράκης
Σύμφωνα με την πρόοκληση , το ποοό του έργου
ανέρχεται στα 61 eκατομμρα eυp .
Σταλεγόμενά του το Μάρτιο από τη Δράμα, ο κ. Μ τος είε μλήσα για μια
Το ούνολο του οδεκού άξονα έχει μήκος 28,5 χλμ, και
ξεκνάa απότον κυκλικό κόμβο έξω ατό την πόλη της Δράμας όπου συνδέεται ονόπος περιφερeακός και θα κατπαλήγαι στον κόμβο του Αγίου Σύλλα στην Καβάλα.
Το πρτο τμήμα το οποίο θα καταoευαστεί αφορά
142 χλμ , ατό τον Αγο Αθανάσο μέχρι και τον κόμβο του
Σταυρού , έχει πλήρη μελετητική ωρμότητα και ενoι το
συρεκριμένο μήμαΤου πρόκεπαι να ανολάβει η-Εγιατία
οδός ΑΕ .
Το δεύτερο μέρος του έργου , είνι τα 11 χλμ, από τον
κυκλικό κόμβο της Δράμας μέχρι και τον Αγιο Αθανάσιο
κα μένουν τα 25 χλμ , από τον Σταυρό μέχρι τον κόμβο
του Αγίου Σύλλα , άτου σ αυτό το τμήμα δεν υπάρχει τ .
mοτα ατολίτως, καθς το Δαοαρχείο Καβάλας δεν έχει
οδοει Τς αrτούμενες άδεες για να προχωρήρουν α
μελέτες
Σύμφωνα με όοα εήe υοστηρίξει το Μάρτιο ατό τη
Δράμα ο περpeρeιάρχης κ . Μέπιος, το έργο αναμένετι.
να ανήσει άνοξη- καλοκαίρι του 2020, eφόσον δεν
υπάρξρυν προpλήματα.
Mεγλη σημασία έχργα τη Δράμα, να πpοχωρήοουν
γρήγορα όλες οιδιαδοκασίες , στε σύντομα να δούμε την
κατασκευή , έστω κα του ενός μέρους του άξονα Οπως
να γκωστό η Δράμα έχει ανάγκη από δύο μεγάλους β
ουκούς άξονες έναν αυταανητόδρομο προς Καβάλα και
bαν αυτοoωητό δρομο προς θεσοολονόη ως κάθετοι της
Εγνατίος Οδο .
αδό 1ης Ισυλίου από Καβλα και ό μόνο
και βρίσκεται απένανηαπό το δημοτικό
Βδικότερα τς μέρες που λεπουργεί
τος και του φωτισμού , civα από τα πλέον
ετιβαρυμένα με δύσκολα παρκαρίσματα
nou εμποδίζουν την κίνηση των οχημά των , με άσχημα πεζοδρόμα και λα
rpoβλήματα
Ας ελπίσουμε ότι , όταντο έργο παρα
μμε παράπλουρο δίκτυο
μαντικά στην κυκλοφοριακή κατάσταση
μείο έλξης για την εμπορεή κίνηση των
καταστημάπων της πε
ροχής .
ευρ για το πρτο ημή oμeuση 75 οκατομμυρίων
ΙΑΤΡΙΚΗΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Μέχρι και 37 βαθμοί
Κελσίου στη Δράμα!
Νέες υπερούγpονες urnpεoic
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Θερμότο προ Σαββατοκύριακο του Αυγούστου
Πάκας- Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
, Ψηφιoκή Μουταγραφία
. Τομοούνθεση τpoδάστοτης oneκόνσης
η εξέλιξη στην εξίτοση toυ μαστού
Υπέρηκος Μαστού
ΑΝ ΚΑΙ το φεινo καλοκαίρια για τη Δράμα μιορεί να χαρ κτηρστεί αρετά παράξενο, εξαιτίας τωναιότομων ενολλαγν θερμαοκρασιν και των έντονων καρικν φανομένων με
καταινίδες nou όφησαν πίσω τους αρκετά προβλήματα , πα .
όλα αυτά, ις ζεστές μέρες μεπλούσια ηλιοφάνεια στηην πepοχή, οθερμοpοσίες napaμένουν υψηλές .
Αnό σήμερα μπαίουμε στον Αύγουστο, ουστοστμκά πρoκoτα
γα το καλοκαίρι των Ελνων και ήδη από τις πρτες μέρος, ο
υδράργυρος θαπιόσαγια λημα φορά κόκκνο!
- Σύpφωνα με τις npoβλδψες, ήδη ατό σήμερα μέχρι κα το
Σαββατοκριακο, η περιοχή της Δράμας αναμένετα να πάσει
υψηλές θερμοκραoες για άλλη μια φορά, και το θερμόμετρο
αναμένετανα αγ ακόμα και τους 37 βαθμούς ΚΕλσίου . e δικά το Σάρβατο.
Σύμpωνα με πς μπουρολογικές προβλέψας ε noΜά σn,
μείατης χρας , η θερμοκραοία ανuένετα να πληστάσε ακόμα
κατους 44 βαδμούς Κελοίου και αναμένετα ένα δύσκολο Σαpβατοκύραο. Τόσο, noυ οσυνθήκες μπορεί να θυμζουν ακόμα
. Σαχάρα κας ο καύσωνας έρχετα αιό την πλεuρά της
Apoής , ενο τα πράματα θα χερστερδψα η αιξημένη υγροσία σε noλλές πepιoχές.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνη κός Τομογρόpος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υnέρnxoι-Τriplex σγείων
. Ακίνολογκό Τμήμα
. Μέτρηoη Οστικής Πυκνόmτος
. Ορθonaντογρόφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγκρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 καί Προύοσης 26, Δρόμα
Τηλ: 2521ο 22425, Fa: 25210 22413
email [email protected]
Ανακοίνωση
"Πρωινού
Τύπου".
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
θα θέλαμε να νημερ|σουμε το αναγνωσηικό μας
κανά, ότι η εφημερίδα μας
|δε θα υκλοφορήoει ano τς
|6 Αυγούστου έως κα τς 16
Αυγούστου,
, Το επόμενο φύλο το
Πρωνού Τmoυ, θα κυκλο
φορήσει κανονκά στις 17
Αυγούστου.
Αmό τη Διεύθυνση
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
Πάνκα &πλα 6ς αξπέοα
μπm τpoάντο
Νέα Διεύθυνση
Τ. Παπανδρέου 34-2οs Οpοφo
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα