Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΕΙΤΑΝ
ΕΟΚΙΝΕΤR
γαΤETΝΙ
MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 01/08/2019
Email: [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7159
27 χρόνια
Τί Ψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Μέμυ με ειρεα πλευψιοάα το φιρολογικό νοροσχέδο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
>>( 3η
η τέταρτη χειρότερη μεταξύ των χωρν
Δουλεύουμε 180 μέρες
Eion ΕBTDA 60
| το χρόνο για να πληρνουμε... φόρους!
ΕκαΤ τησίας στη
Hρtihs onό την
μιάiα εράυ
, δεν
Το 2019 θα δουλέψουμε 73 ημέρες για έμμεσους φόρους, 46 για
άμεσους και 61 για κοινωνικές εισφορές Σχεδόν διπλάσΜ η επ
βάρυνση από το Ποσό για στέη, δατροφή και μεταφορέ . Η
επίδοση της Ελάδας είναι η τέταρτη χειρότερη μεταξύ των χορν
της EΕ
ος αλα
>>( 2η
Γο 5η χρονιά στην Ελλάδα το Κέν
τρο Φιλελεύθερων ΜελετνΜάρχος Δραγούμης δενεργεί την
έρευνα μέρα Φοpολογικής Εe
υθερίας, απεικουίζοντας μ.
εύληπτο Τρόπο τα φορολογικά
βaρη ταν Ελλήνον καθς anoντ
στο ερτημα: Μέχι noo ημέρα
του χρόνου εγάζονται οι Ελληνες
POLICE
Κυριακούλης: Δηλνει <παρνν
στη διαχείριση λιμένων
Το σαφές οδιοφέρον για την nαρατέρω δραστηριο - διαγωνισμα nou Tυχόν θα ηροκηρυχeούν για τη
neiηση του ομίλου στο χρο της διαχείρισης μαρνων, διαχείριαη μαρίνων αιό η νέα κυβέρνηση μας ειaαεξέφροσε στα πλαίσια της χθεσνής ετήσος Τακτικής
γενικής ουνέλευση των μετόχων ο Πρόεδρος της
ασηγμένης εταιρείος θοφάνης Κυριακούλης
Ακάμη κα όταν nouλούσαμε κατά Το naρeλθόν την
πλαοψηφία θυγστρικήςς μας εταιρείας στην τουρκκή
Dogus , Τοίζαμε Πως δεν Προτθέμεθα να αnοουρθούμε από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Όλο οι
φέρουν, αρκεί να διαπιστσουμε όι οι όροι θα είναι
Τέτοιοι , έτσ όστε να λατουργήσουν ηρος το συμφέρον της εταιρίος. Εμείς δεν κατεβαίνουμε σε διαγωνσμούς, απλά για να κάνουμε θέρυβο, ανέφερε χοp
οκτηριστικά (υnονοντος ενδεομένως ότι για το
λόγο συτό δεν διοκδικήθηκε η μαρίνα του Αίμου).
φορολογούμενο
γα να
Κιτές φλάς
Το άηζαnς
Bοντολονίας
Πληρσουν τους φόρους του κράτους.
>>( 3η
ΤΑΠΟΕ
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε.
ενημερνει το επβατικό κοινό ότι ,
από την Τετάρτη
31/7 και έως την
Δευτέρα 30/9 , τα
δρομολόγια από
Θεσσολονίκη Προς
Αλεξανδρούπολη
αντίστροφα Λεωφορείο
Δράμα
ηροδρομικό δραμολόγιο ( όηου είνα
εφιτό ) και συγκεκριμένο , με ενδιάστόσεις
στους σταθμούς:
Νικηφόρος , ΠλαταΔράμα nρος Αλε
Eανδρούηολη
αντιστρόφως με
νδιάμεσες στάσεις
Ξάνθη, Ιοσμος κ ι
Κοματηνή , μέσω
Εγνατίας Οδού.
Στην Δράμα, οι σ i
βάτες έχουν την
eπλoγή μεταπβίβα
σης σε λεωφορεί ,
με Τις εξής διαδρομές :
htμαίζα
πίμέμ
μλίμήρηκλη
ΡAINC
>>( 2η
μεσες
Αδ. Γεωργιάδης:
Πονική ασυλία πο
Τραπεζικά στελέφη ου
αναδιαρθρνουν δύναα
>( 2η
Παρανέσπ ,
νάς,.
Το Προσωτικό αμ Eρστοιχιν
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. κι
των λεωφορείων ,
είναι στη διάθεση
του κοινού για την
Νέοχρι,
Σταυρ.
ούπολη, Τοξότες,
απρόσκοπτη μετά .
βοση στην καινούρια χόραξη των δρομολογίων αυτν .
Ιοσμος ,
Ξάνθη,
(90/91
600A/601A) θα τερ - ξανδρούηολη
ματίζουν και θα
ξοχινούν αnό την
Δράμα nρος Αλε
Κομοτηνή.
αντιστρόφως, ακολουθνταος Το α Λεωφορείο
Created by Universal Document Converter