Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
οθάνατος ενός ανθρπου είναι τραγωδία
η εξόντωση εκατομμυρίων είναι στατιστική
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1981
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 1ΟΥΛΙΟΥ 2019- αp φυλλου 1899 (29). tτoς 390, ΤΜΗ: 0,50 ευρό
Τα Μαδονκά Μiα tivon αν άρτητα, ακομμάτιστα, κoλεφωνικά, ομεράληατα
Εiναι το βήμα του λαού της περισχής μας Σημαία τους ίχοoν την πρόδο και το συμέρον του τόπου μας
ΕΛΛΑΣ
διαβάστεσ αυτό το φύλλο
Kαδικός 2149
Οι δοργα
νωτές με
Με τα πρόΤίσσερα τροχαία
Μικρές αγγ
λίες . πραγμα τικά ΜΕΓΑ.
ΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.
μ' έναν νεκρό
σφα τα
ακραία κα ρuκά φαινόμενα ασχολεirαι
οκ Νίxος Κύρου στα κολογικά - rou Η κλματκή
αλλαγή tίνaι πια γεηονό!
( 4ναν νεαρό 21
ετν) και αρκετούς τραυ ματίες σημειθηκαν στην
Ημαθία την Μερσμένη.
εβδομάδα .
τρούν πάνω
από 300 συμμετοχές στο
1ο ΑΡΚΤΟΣ ΤRAIL Αρκοχυpίο, aριθμός πέρα από
κάθε πρδοκία
πωλούνται, μα
θήμτα , σχή.
ματα κα ,
"Μαρίνος Αντύπας"& Αγροτικός Σύλλογος Βέροιας |άκουσέ με . . .
τραγική κατάσταση
οι αγρότες του νομού
πως εξοντνεται ένας λαός
Απ, τα σπουδαιότερα μταλά του αρχαίου κόσμου .
πάνω στην πολτκή του φλοσοφία έχoουν οοδομηθεί
πολλά σύχρονα μοντέλα. Τα λόγα του μένοoν δ
χρονικά -Ειδίωδη τητpaνvίας εεναι να πτυχείοουν
οαποίrες, αφενός γa να συντηρείτα, με rα χρματ
rors η pουpά rou καθεστrος κιαφεripovγια να είνaι
αnnσχολνοι οι πολrες και να μη τοες μένα χρόνος
a επβoeλές Σ αυτό τοαπorέλεoμα ατοβλίπε rόσο
η επιβολή μεrάλων φόρων η ατορρόφηση rωv πτριoe
σν rων πολτv όoο κιη κατασκή μεγάλων έργων
που εξαντλούν rα διόσια οικονομικ
Fίμαστε χρευpένo σε τpά . ma κονd να αnοβάλλοοv 1ο
πεζε πρoμηθεστές, τ οκο - φβο τος και nα σηκοουν
Η κονή ανανοίνuση των γενεακά 4ξοδα τpέov, με κεφάλι. Να στσπτιρωθούν
Κοή ανακονση για τα προηγούμενων χρόνων δεν
Εροβλήματα moυ αντμμετωn . έοον ακόμη anοδο0t.
ζουν οι αγροτοπαραγυrοί τo
νομe , ξδοαv ο ατροτοoς δο διουκήoων των αγρor- aπorλεoμα να αντμεrun .στους συλλόγος και στα ου.
σύλλογος ΝΜουσας Μαpνος κν στλλγων, έχτ ς εtήe ζουμε πρόβλιμα επιβίωσης
Αντύπας και ο
συλλογος Βipοoς Οnus to - nouβiνουεotaγporoκπρa - σκον ται και , prutόμενο αυτούς nou εκμεταλλεύονια
νiζουν, η κατάστοση nou β γuroi rou ομού που βρισκό . που rην πεpίοδο αυτή όου rov κόπο και τον ιδpτα τoυς
νουν είνoι τραγική , τη στηγμή μαστε στην περίοδο της συ - λtoov σε μετanoητικές αποκομίζοντας
Rou -βρισκόμαστε στην ne - Yκομιδής rων πpοίόνrων μας μονάδες - 6αλογηα , κρδη, Η κυβρνηση άλλαξε
ροδo τηκ συγκομιδής rωv Μεγάλο μέpος της naραyw . στσκευαστήρια με χμηλα η olrή dμως nου roaκίζι
προϊότων μας Μεγάλο μ . Υήpας e καταστpoφεί από μεροκέματα , σε συθήeες
ρoς της Ναpαγωγή μας 4u ra καιρd φaπύμενα (ra tvaικpποίσς m "γpότες και tpγαζόμενοος
καrαστραφεί από rα καιpική λαζοπτσεις αντμοθύελλες λιnομίαe δως επαρκή
φaνdμενα άαλαζοπτστις κλα ενύ (χουν γίντι dleς μέερα υγενής και ασφάλει αντμοθελλες κλα εν καλλιεργηικές φpoντίδες με as με στελείν od. μονή, Μόνο με κουό aγόα
έοoν γίντι όλες ο καλλιερ- rεpάστια έξοδα . Eε π έχει βασμούς και απλts Πε το μποpοtμε να αλλάξουμε την
7ητικές φpοντίδες με τρά - απομε τ o npές καραμ , βο της απόλοσης
στια ξοδε . Σε η έχει απο
μείνt οι rμές πapaμένουν σχος Των ανοχεν μν ζι συσκιρνονται στην Πανελ
εξευπελιστικές r aίχος και βασιλεύτ Την ίδια σ λαδική Επιrponή Των Μπλ rων ανοχτν Τuν ζ και μή ο πληρυμίς Της maραγω
βεσιλεύει , Την ίδα στιχή rής πογγούμενων χρόνν εpγα όμενουκ aipνovraς Ρόσκου εμάργοo
οι πληρωμές της nαρayuής δεν χουν ακόμη αποδοθεί υπόψη όπ τα προβλήματα εi . EΥΝΕΧΕΙΑΣΤΗΧΕΔΙΔΑ2
ματεία τoς στε να υπάρξε
Στην 18α καrάσταση βρί . δεν μική aπάντηση σε dloe
αγpoτoς
Τpαyκή είναι η κατάσταση
Αριστοτέλους ΠΟAΙTIΚΑ
Δυόμιση χιλιάδες χρόνια μετά , τα ΠΟΛΙΤΙΚΑ αno δεκνύονται όχι μόνον επίκαρa και οοφά αλλά ο Αρι .
στοτίλης φαίντται να ήξειρε τον σχιδιασμό όσων ή.
λαν να εξοντoουν τον λαό , ο οποίος tiνa οίδιος
από τότε μέχρι σήμερα.
Ο δε Πλάτωνας σκαγράφησε - πλήρως: το αποτέ
λεσμα όουκ ήταν άβουλο αpέτοχου στα κοrνά , με.
αποτέλεσμα να φρνουν πάνω απ' τα κφάλα τος
mκiνδυνους και καταστροφικος κιβερνήτες Το
o φαίνεται να στμβαίνα μέχρι και σήμερα Γρoφα
λοπόν: Κά0 λαός είναι 4ξος rων ανθpnwν που rov
κυβερνούw. Κανείς δεν είναι πo υmοδοολωμένος ακό
ακείvοος που εoφoλμένα πιστεtooν πος είναι ελείθe
ρου Οoο aδιαφορούν α α κονά ίναι καταδκagμe.
νου να εξονοκάζωνται άντα από ανθρπους καττεpodς roυc.
τεράστια
Καμιά ανοχ4 καμιά αν
κατάσταση βΑζντας μπρο στά τις δικές μας ανάγκες
Διεκδικούμε
, Χμεση αναπλήρωση του
νουν εξεvτελιστικές , rο aί
οι σγροτικοί σύλλογοι που.
κων καλοόν αγρότες και coδήματος μος λόγw Το
Πλάτωνας 427-347 π.Χ
mμέλεα Μαρί A.R Κολτοάκη
επαγρύπνηση για ν' αποτραπεί η συγχνευσή:
Σε εpήγopση βρίσυονται νέο έχκληηνα, όπως τονουν
το εργατό κέντρο Νόου. καλούν τους εργαίμενους
οος και τα ουματria συντα .
ooχων ΙΚΑ και ΟAEΕ για στρματα σε επoγρoπνηση.
να anotpanεi το ενδεχύμενο
συγχωντυσης tow τomκο ανοφέρουν τα εg -Οrως
υποτοστήματος ΙΚΑ με είναι γνυστό με βάση το
αντά της Βέροας και της Αλε ορyανόγραμμα rou ΕΦΚΑ
ωνδρεως
οι διοκήρες τους, mou την προβλέπεται η κατάργηση
Τετάpτη 24 Ιoeio mpayμα . rou υποκαταστήματος ση
τonoirpav κonή σύσκεφη για Νiοσoα (πpην ΙΚA) και η
το τημα και anoφoσιοαν να μετατpοπή rou oε Yραφεo ασφαλισμένοος , rouς 34.000
rακνηθεί κανένας
υπάλληλος και η 24/Π2019 ογγανσαμε κον στον Αυγοοστο γιaτi από 1η
κρόσlηνη 4$ γιa σύσκεψη και αποφασίσαμε να Σιπτiμβρα θα cλoποηθεί η
tpν αποδεθn . ζητήσομε συνάντηση με την aπόφαση κατέργησης ro
καν καθησιχαστ αpμόδια eφorουργό Εργa υποκαταστήματος Νέουσης
κές δηλσεις nou oίας και Κοιωνικν Τποδ . και συγχνεσης τou με tα
rort δεν ελοποή . σεων με στόχο να απorpaπεί υποκαrαστήματα Βpoυα
6ηκαν
Στη Νίοοοα ro κροσnάθειd μας θ συτήΙΚΑ κrίστηκε ro
1940 κα σήμε . Eμπορικό Συλογο, Ομο - ropes, aυrπάτες δεν έχουμε
pa "Τκpμίζεται σπονδία Επαγγελματοβιοτε - Και aυτή η κβρνηση στην
μαί με την κοιν
Σμερα .
Tεrέprη μας πpέπεt κα γίνov μέoα
- oννταξιούγοrς, τα λαίκά
Σε κονή ανακοίνuoή ουs
και Αλεξάνδperaς
Εργαόμενου, συνταοο.
Το vo έyκλημα Σεaντή την
εδ και δύο χρόνα nερίπου
σοομε με ro Δήμo ΜΜοooας , φτχoί αγρόrες και μαγαά .
κλπ . θα νημερσουμε Τς μεισει καραπέρα Τις δα
πάνες για υγεία, mpoνoια και
κονωνική aοpάλιση.
ατοτραxrί το ξυκηρετον. ious rου anό ατρούs νo dp. τστήμα roς κ4 σηχνεψ βουλευτές, ο παρεμβάσες ΣΥΝΕΧΕΙΑΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
δητήoοv συνάντηση με την εξυπηρέrησης Αυτό σημα rooυς rou 4o Πa - ντκή αoφάλιση ην μεγλ vν Αγpoτpdς Συλλόγους ρότα ruw πρoηγούμενων Βα
τρη καrdκτηνη ru aι ,
Η κατάργηση του υποκα
κονοβουλευτικές ομάδες των
κομμάτων και τους oπoς
αρμόδια φυπουpγό εργασίος ν nως σταδιακά θ μεί .
κοικν enoetorwν , νουν1-2 υndλληλου γα να
-με στόχο
pάλληλα το ιoκτητο κτίρo
roυ ΙΚΑ tι αδειάσει και
χει κτίριο που έχει dλες τις σή του με τον ΕΦΚΑ Βpoα
προϋποθέστις να στεχστ και Αλεξάνδρειας σημαίνει
&οκητικές και νγειοοpκές
υπηρεoίεc αδειάζει από προ - όων rων κατοίκων της πε oυπικά θα καταντήσε όπως ροχής ιδιαίτερα rων υnε
ro tγκαταλελεpμένο pικuv και rων ατόμων με
κτίpro roo πρην ΤEBE που ειδικές ανάγκες
καταστρέφεται, εν στέγαζε
&οικητικέs και οκονopκiς
μπηρεoίες ο rooίσεις
πυ κήραμε πριν λίγος μή .
νες και από την προηγούμε .
νη κυβέρνηση για παρapονή
της υπηρεσίας χωρίς mα με .
myskin LIΚΗΑΠΗΞΝΑIEID
Κωνσταντίνος Στοματόπουλος, MD
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡ. ΜΑΡΘΑ
rαλαpia
μεγαλάτεpη
ΛΟΠΣΤΙΚΕΣ . ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΓΤΗΣΕΙΣ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
Δεppαολoς- Αopoδooγς - Δεpponοχτpος
nm no p ης pς
| uyiυμο u
Εο τ pppο p Aoή ppolo
A κ uμυςoAon oΖopepon 10, Μουο 1 23320 52554 yelng
[email protected]
Μe po ρ00-04τμ 000-00
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
Το Εργαtκό Κίντρο Νέου
σας χρόνια npa oργάνωσε
την πάλη και δεκάδες παραστάσεις μαί με rα Συpαrεiα
Σνταδιούχων ΙΚΑ και ΟAΕΕ
κι με τη στάση του λαο
απίτpεφε ταχερότrρα.
ΦΟΡΟΛΟΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΝ
& ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ 1- ΝΑΟΥΣΑ
ΤΗA. 23320-20330 & 6939-794630