Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουλίου
Έτος 220
Αριθ. Φύλ.: 6824
Τιμή : 1.00ε
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τέλ0s
"Ραβασάκια" του ΕΦΚΑ
οι ουρέs
στο Δημόσιο
- Ειδοποιητήρια για ληξπρόθεσμεs οφειλέs λαμβάνουν επαγγελματίεs ,
αγρότεs , εργοδότεs και φυσικά Πρόσωπα για να ενταχθούν
στιs 120 δόσειs
. Ψηφιοποιούνται
οι διαδικασίες
Μέχρι τέλος Σεπτεμτων
Φαλι.μισθωτν
νικό περιθριο να
ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους στον
δημιουργήθηκαν έως
και 31.12.2018 , με τις
.ΟΚΑ.
πάσης φύσεως προτέλη και τόκους λόγω
ασφαλιστικά ταμεία
επαγγελματίες , εργοδότες , φυσικά πφόσωπα και αγρότες. Ουπαχθεί στη ρυθμιση
ενιαίος φορέας κοινωμη εμπρόθεσμης κατα βολής , δύναται να
Με ένα κλι
πούτερ ή το κινητό ,
κάθε πολίτης , ακόμη
και μετά τα μεσάνυχτα, Σαββατοκύριακα
ΕΝΙΑΙΟΣΦΟΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
εν στους οψευ
κειμένου να μη χαθεί
αυτή η ευκαιρία αnoστέλλει ειδοποιητήρια πάσης φύσεων προδόσεις παρέχεται έκ πτωση 85% επ των
ου κι αν
μηεμπρόθεσμης καταΟΛnς. ια τους αι
να ενταχθούν τα χρέη
απo την δn.
ναπέ του ή την παρα.
λία, θα μπορεί να
κάνει κάθε είδους συναλλο
-υνένεα στην 11
οποία ητά να προβούν των τελν και τόκων .
Το ελάχιστο ποσό της
σμό της οφειλής τους οριζμενης μηνιαίας
εναιMIKοότερο από 50
πρωτογενή τομέα , που
θα υπαχθούν στη ρύθ.
μιση nαρέχεται έκάμεσα στον διακανονιμιουργήθηκαν έως και
31.12.2018 , συμπεριλαμβανομένων
νέαουθμa ε ιC 120
δόσεις.
Ήδη από την κενΕρΚ uυηρεσια του
αμήνυμα έχουν λάβει χρέη που δημιουργήδεκάδες μικροί και μεΥάλοι οφειλέτες στα
σαυξήσεων, πρόσθετων τελν και τόκων
Σε περίπτωση εφάπαξ
οφειλής,
πάσης φύσεων προσαυξήσεων, πρόσθετων τελν και τόκων,
Σφίγγει
ο κλοιός για
τα 20.000
αδήλωτα
Airbnb
Όσον αφορά στις
οφειλές στον orΑ η
της οριζόμενης μηνι αίας δόσης δεν μηορεί
έκπτωση
100% , εν σε περίπτωση τμηματικής κατης, κυριας
θηκαν
31.12.2018 , με
είναι μικρότερο από
30 ευρ .
ταβολης
50%. Το λάχιστο ποσό
σαυξήσεις , πρόσθετα
τέλη και τόκους λόγω
Επισημαίνεται πως το
σύνολο των οφειλν
υς εργοδότες
στη ρύθμιση μπορούν
Σκλάβον
των φόρων και
των εισφορν
οι Έλληνεs
Ο κλοιός της Εφο ρίας σφίγγει απειλης
ιδιοκτήτες
αδήλωτων Airbnb ακινήτων .
Περιθρια να ξεφύαι
20,000
Vικές πονδε. no Ν
στήσει η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσό
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9