Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγαnd
τον τόΠο tου
πρέπει να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
DuNήrτης. Ελης-Δaνθυτής ΒAΣ ΕΒΑ Eτoς 45ο Α Φύλου 1527 Πμή Φ60ευμ Ταίτη 31 Ιωυλου 2019
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΑΣΥΛΟ Ή ΑΣΥΛΟ
ΑΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒATΙΚΟΤΗΤΑΣ
Gητόμε για ένα θέμα σ- το λυλo κατοργήθηK έει καταλυθεί το ούνο -και γενκότερο της nανε - νομίος και εξουσιοστικής
νύηαρκτο για όλα τα το 1792 στην raniκn E . Aο των tλευθεριν ενός nιστημιακής κονότητος , βίος στα Πανεστήμια
nav/κά δρύματα του naνάστοση με το σκεπυ. Λoύ ,
κόoμοu ΤΟ ΠΑΝΕΤ o ou το μόνο λο rgnμεuθεί ότι το του δικαιματος στην tςααδημαϊκές ελευθ
MΑKO ΑΣΥΟ (ΠΑ. . Ας nou μπορεί να υπopx nΑ, δεν είναι όσυΛο δε γνon . τν μάθηση κα ρίες με κατολήφεις.
ελnioouμε ότι αυτή η
φορά 0α είναι και η τ .
Aεντοία
Η γένεoη του θεομού
του ΠΑ ονογεται στην
εnon της Ανογέννησης , για το θεοθήνα , oε μια μαίκn ελευθερία , τmν στον κρο του naνεπ νήeως αnό φοτητές no νο την nροστοσία κυρί . χpα ou μόλς 8 xpoνια ρευνα και διδοσκαλία , στημίου , Ετοι το Ακαδn . hitκά
ως της ακοδημακής δ- npv εbe δικτατορικό κα - την ελεύθερn έκφροση μαϊκό Αου o ουδεμία νους .
καθς και tv npoστοoία
nou noρoβιά βάνουσα
βανδολισμούς , όσκηon Λες εκείνες υς ελευθερί δεολογικς τρομοκρατί ες όηως συτές εξειδ . .
είναι ο νόμος. Με τον ν .
1268/82 , εnί A. Πanoν δρέου , το ΠΑ εσάγετα
ν γεικς κοι οορίστως , tmν εργοσία , δηλοδή ο
onως το θenοuν μερικοί ,
aλλa ΑΚΑΔΗΜΑΪΚο ΑΣΥ .
ος και με χτίσιμο γρ
: θεομός στο εAληνικά ΛΟ nou unotieετa ότι κεύοντα με βάση το άρ - φείων, Καθηymτν και
ΑΕΙ. Ήταν μια ενέργεια nροστατεύει ην ακοδη- θpo 16 tοu Συντάγματος Πρυτανικν Αρχν , συκαθοδηγούμε .
Γpopei ο
|χάλης r . Λουκάς! δοοκαnίος κα των επ- eεστς. no το θε0θήνα και διακίνηon 16εν ε - σχέσn έκει με την επιβo.
στημονικν anoψεων ο . γιατί σε μια Δημοκρατία ντός της ακοδημαϊκής Λn ενός κοθεσττος ο.
νν στη ν
την κιρα της no τις ουθaίρετες no
φαιδρός opto - ρεμβόσεις των noniκv pίες npoστoτεύονται ono
κOλέος είνα n και εκκλnoaouκν αp . τους νόμους , εν σ ένα
εκατοστή φορά nou συ - χν . ουσιοστικό , όμως , oοκληpωτκό καθεστς
ο ακοδημαϊκές ελευθε .
Ευτυχς που οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας
Με ενημέρωσαν και το Πρόλαβα
21η Ιουλίου 1974
Τόνισε σε συνέντευξη του στον ΑΝΤΙ ο Γ. Βρούτσης
Ημέρα Ηρων!
nέκλεισε κατηγορηματικά το
ενδεχόμενο να δο0εί napάτa .
Ιon στην καταΛηκτική ημερομη
vία για τηw unoyurn στη ρύομση των
120 δόσεων , ο υnouργός Εργασίας,
ιάνvης Βρούτoης κατ τη συνέντευξη
nou noρακρησε στον τηλεoπτικό
" onoioς τη σκιά του φοβάται
ΗΛιο δεν nρόκειται , nott toυ να δεί
Αξιότιμε Κε Υnoupγt Εθνικής Αμύνης YEΘAΙ κε
| Παναγιωτόηουλε Υnάρχουν κάποιοι Υπέρ Ηρωες εν
ζωή1 Mην npoonεpνάτε τις επετείους τους αβλεπτ
οφείλουν οι Εnτελείς σας να σας ενημεροουν
σταθμό "ΑΝΤ1.
| ανυnερθέτως και νανταnοκριθείτε σχετικά, γιατί
| αλλις είναι ντροη
pνεu στη τ
Γράγαο Σπύος Κικτρης
νέχετmα στη σελΣ
Αφού μας εμπισεύονται οι αγορέ . .
Γιατί να μη μας εμπιστεντούν οι εταίροι μας;
Βαρουφάκης
είναι αυτός.. .
ΜΕΡΑΕ
Ήταν το μήνυμα του Κ. Mητσοτάκη από τη Λευκωσί
Μnορεί ο
Ενα η nρuτη φορά
nou α δθνείς αγοpές
δείνoυν τόοο μεγoλη
εμηστοσύνη σε μια κυ.
βέρνηση . Αφού μας .
μηιστεύονται οι ανορές
νατί να μην μας εμη.
στευτούν οι εταίροι
μος . Το ουγκεκριμένα
ηλεονοσματα anoφο .
σίστηκαν οε Ολλη οικο .
νομκή συκυρία και με
τα tnτόκα φονυομου
unεpdnooa των on .
μερνν .
ήνυμα στους
| δανειστές .
Ιστε onό
τv Aυκωσία ο nρω
Γιάνης Βαρουφάκης
να βρισκό.
Dυnoupyός , Κυριάκος
Μητοοτάκη .
nofoo της εnίoκεφής
του στην κύπpο , όηου
συναντήθηκt με την
noAtuή και nonτια .
κn ηγεoία της μεγαho vήoou.
ταν σε u1oδρομή την
περίοδο
του Ιουλίου
του 2015 , λyo πριν το δημοψήφ.
σμα της 5δης ημέρας εκείνου tου μή .
να , ωσιόοο είχε ακόμα την ιδιότητα
του υπουργού των Οικονομικν .
Ερωτηθείς cnion
να το στόκο της μείωσης των ηρωτογενν
nλtovooμάτων εinε
Ευνέχεα στη σε.
| ννέχτια στη σεΕ