Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,υ ψάχνεις είναι εδ !
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Αναγνρισn στους δωρητές | Τα μυστικά
της Παιδικής χαράς
στη Σελλασία > σελ.8
Στο Πρωτοδικείο οδηγείται
Π ΑΕ Σπάρτη
> σελ. 15
της ελληνικής κουζίνας από
τον Ηλ. Μαμαλάκη σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 31 Ιουλίου 2019 ΙΕτος 24-| Αριθμός 5700 |Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250.e-mallinfoΘiakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Αλλάζει Προφίλ
ο Κλεισθένης
αΕυχαριστν
του Επιμελητηρίου
για τη δωρεά του
Ιδρύματος Νιάρχος
Ρυθμίζεις προωθεί το ΥΠΕΣ με στόχο τη κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος του Επιμελητη.
ρίου Λακωνίας κ . Ιωάννης
Παναρίτης oπέστειλε ευχαριΔΗΜΑΡΚΕΙΟ
στήρια επιστολή στο Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, ύστερα από
την ηρόσφατη εξαγγελία της
δωρεάς για την δημιουργία
νέου νοσοκομείου
ΣΠάρτη και τις εργασίες ανάδειξης του υπάρχοντος ορχαιολογικού μουσείου
λακωνικής πρωτεύουσας .
Ειδικότερο, η επιστολή έχει
ως εξής "Με χαρά μας πλη
ροφορηθήκομε την ανακοί.
νωση της νέος μεγάλης
δωρεάς του Ιδρύματος για τη
δημιουργία εξαρχής νέου νοσοκομείου στη Σπάρτη και τις
εργοσίες ανάδειξης του υπάρτης
σχέδιο ενδέχεται να κατατεθεί ξεων , στις onoiες περιλομβάνεστη Βουλή έως την Τετάρτη και ται υποχρεωτικά η Παράταξη του
θα ψηφιστεί μέχρι τις 8 Αυγού-δημάρχου ή του περιφερειάρχη .
στου. Σύμφωνα με κυβερνητικές
nηγές , στόχος είναι να δοθεί ρύθμιση nou θα περιλομβάνεται
λύση στα Προθλήματα nou έχουν στο διυπουργικό νομοσχέδιο, θα
προκύψει στους δήμους λόγω nάρει εντός ημερν το δρόμο
της απλής αναλογικής Μεταξύ ηρος τη Βουλή , αμέσως μετά την
άλλων θα θεσπίζει τη δυνατότητα ψήφιση του μίνι φορολογικού με
σύμπραξης δημοτικν napaτά - τις ελοφρύνσεις του ΕΝΦΙΑ και
τις αλλογές στις 120 δόσεις
Σύμφωνα με δημοσιεύματα
οθηναϊκν ΜΜΕ, στο ίδιο νομο σχέδιο θα nεριλαμβάνεται η κα τάργηση του ασύλου στα
nανεπιστήμια, αλλά και διατάξεις
noυ αφορούν στην καθημερινότητα των Πολιτν όηως η ηφιακή σύνταξη .
Εντός των επόμενων ημερν
αναμένεται να κατατεθεί στη
Βουλή το δεύτερο μεγάλο νομο σχέδιο της κυβέρνησης Mητσο τάκη, το onoio μεταξύ άλλων θα
nεριλαμβάνει ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικν για την
επίτευξη κυβερνησιμότητας
στους δήμους και τις περιφέ ρειες Το συγκεκριμένο νομοχοντος ορχαιολογικού μουfou
σείου της nόλης
Η προωθούμενη νομοθετική
Οι Πολίτες της Λοκωνίας είναι
ευγνμονες nou to 1δρυμα
του οείμνηστου Λάκωνα Στού.
ρου Νιάρχου ανταποκρίθηκε
σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα , το
ζήτημα της υγείας μιας κι
όπως οι εκπρόσωποί σας διασυνέχεια σελ8
Αυγουστιάτικες εκδηλσεις
σε Σπάρτη και χωριά
Πίστωσαν , το μεγαλύτερο νοο
σοκομείο της Λοκωνίας
grevi
στεγάζεται σε ένα Παλιό κτήριο
ευποδομές που δεν μπο,δενno
ρούν να ανταηοκριθούν στις
σύγχρονες ανάγκες και απατήσεις
Η ευοισθησία και η αλληλεγγύη του Ιδρύματος αnένοντ
στην κοινωνία anοδευκνύονται
Στις 23/8 η Λευκή Νύχτα
Με τις εκδηλσεις του Αυγούστου συνεχίζει το καλοκαιρινό
του Πρόγραμμα το Νομικό Πρό σωno Πολιτισμού & ΠεριΒάλλοντος Δήμου Σπάρτης
θέατρο Σκιν , nαραδοσιακές
εκδηλσεις, συναυλίες μουσι
κές nαραστάσεις , εκδηλσεις
για noιδιά και νέους summer
party , nεpιλαμβάνονται στα
δρμενα που θα λάβουν χρα
σε Σπάρτη και χωριά, Στις 23
Αυγούστου θα Πραγματοnonθεί
η φετινή "Λευκή Νύχτα-Ανοιχτη Πόλη- της Σπάρτης με ανοι κτά καταστήματα ,
κολλιτεχνικό Πρόγραμμα με
μουσικά συγκροτήματα και διάφορα events.
για μία ακόμη φορά με τη νέα
αυτή κοινωνική Προσφορά
Πλούσιο
Με ευγνωμοσύνη
και εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Παναρίτης
συνέχεια σελ 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα