Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΕΙΤΑΝ
ΕΟΚΙΝΕΤR
γαΤETΝΙ
MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 31/07/2019
Email: [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αp Φύλλου: 7158
27 χρόνια
Τι Τόνισε ο
Έβαλντ Νοβότνι
Ένα Grext θα ήταν Πολύ επικίνδυνο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
>>( 3η
Οι κερδισμένοι των αλλανν
ΕΝΦΙΑ
120 δόσεις:
| όσους εξοφλήσουν γρηγορότερα
Πριμ για..
θοφρης
Εύροςη Ελδι να
γiα ημοην
uμπτά μρα
Κούρεμα στις Προσαυξήσεις και τους Τόκους κατά 75% έως και 956 για ης
επχαρήσεις Που θα επιλέξουν να ρυθμίσουν Τς οφαλές τος σε έως 36
μηνιαίες δόσας αλλά και εninλέον όφελος nou ισούται με την ισόηοση aπαλλαγή από Τις πφοσαυξήσας για τους οφελέτες nου θα πληρσουν μεγάλη Προκαταβολή κατά ην έντιξη στη ρύθμιση Προβλέπει μεταξύ άλλωντο μί φορο
λογικό νομοσχέδο .
>>( 2η
Το οέδο νμου Που κατστέθηκ
στη Βoυλή με η δοδικασά του
ιστεπείγοντος, Πέρον Της μείωσης
ης ελόχιστης δσης στα 20 ευρ
και του οpισμού του επποκίου στο
3%, δίνει περισσότερο κίνητρα
στους φορολογούμενυς Που θα
eπιλέξουν να κλείσουν τους
ανοχτούς λογροσμούς Που έουν
με την Εφορn a όοο το δνατόν
ληότερες δσες
Με άνοδο έκλεισε το
χρηματιστήριο
της Wall Street, στη Νέα Υόρκη
Με άνοδο έκλεισε το χρη ματιστήριο της Wall
Steet , στη Νέα Υόρκη .
Ανοδος 51,47 μονάδων για τον Dow 3Jones
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 51,47 μονάδων (+0,19% ) , στις
27.192,45 μονάδες .
Ο δείκτης Nasdaq , στον οποίo δεσπόζουν
Τίπλοι εταιρειν του τομέα της τεχνολογίας ,
έκλεισε ενισχυμένος κατά 91,67 μονάδες
(+1,11%), στις 8.330,21 μονάδες.
Em 1.175 aυρό
ομέος μολς
ην Ελάδη
Eε υφοίομένους κ nήe
mυpήm
>>( 3η
eaororing
υπηρεσιακού
συμβουλίου Ελήφθη
σε εφαρμογή του
άρθρου 40 του Μ.
4440/2016 (ΦΕΚ
2244 ) και των υη'
αρι θμ
ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΛΒΟ/22/
1168/1.7.2019
Τον κδρόμον για τη
μετοφορά Προσωn κού από την ΕΛΒΟ
ΑΒE στον Οργαν σμό
εργαζομένων
nou μεταφέρονται
από Την ΕΛΒΟ στον
οργανισμό αστικν
συγκοινωνιν. ο
25 εργαζόμενοι θα
αναλάβουν τα καθ ήκοντά τους στον
, την
Αυγούστου 2019 .
Σε ανακοίνωση του
οργανισμού αναφέρεται πως συνε >>( 2η
Συγκονοt πiκν δρίοσε σήμερα το
υη ηρε σιακό
συμβούλιο
ΟΑΣΘ, υπό ην
Πραεδρία του Διε υθύν οντος
Συμβούλου Σάββα
σαλονίκης (OΑΣ )
άνοιξε η σημερινή
συνεδρίαση
υπηρεσιακο ύ
συμβουλίου
Οργανισμού Παναγιωτίδη και
Αστικν Συγκοινω .
νιν .
Νοvartis:
ΣΕ δυο ανταυαγεας
του ΑΠοι καταγελίες
Αγελή
Πματιο
(ΑΑ :6EHΨ465X9Ψ
-ΘΒ )
ΔΙΔΑΔ/Φ.ΕΛΒΟ/2 1/
-Y7Ψ ) aπoφάσεων
Υπουργν
Οικονομικν , Διοικητκής Ανασυγκρό ησης και Υποδομν
και Μεταφορν .
iιοη ΕΟ ου
Στην ίδια ανακοίνω ση υπογραμμίζεται
Πως κη anoφαση
απαφάσισε ομόφω .
να την ένταξη των
9564/1.7.2019
( ΑΔΑ ΨΥΖ4 65Χ Ψ
Created by Universal Document Converter