Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

31

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5201

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΓΕΝΝΑΙΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ∆ΟΣΕΩΝ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Στα σκαριά η
µόνιµη ρύθµιση
οφειλών
ΣΕΛ. 2

ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΙΓΙΟ ΜΕΧΡΙ ΠΑΤΡΑ

Ο γόρδιος
δεσµός
µε το τρένο
ΣΕΛ. 10

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Στην εκβολή
του Γλαύκου
ΣΕΛ. 11

Αναγεννάται
η µεσαία τάξη

«ΠΕΡΑΣΕ» ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΜΙΝΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ
∆ΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS
ΣΕΛ. 8

«Γ»
Σ
Η
Τ
Α
Ν
Υ
Ε
ΕΡ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ

Βeach... party

µε τις συµβάσεις
Η ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΧΘΕΣ,
ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ
ΤΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΝΑ ∆ΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:
ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΣΕΛ. 3

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΟΠΥΥ

∆ιαβούλευση
για τριετές
σύµφωνο

ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΜΑΧΗ

Βγήκαν όπλα
και µαχαίρια
στην ορεινή
Αχαΐα!

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΩΝ

Πιλοτικό δίκτυο από
το 2020 και στην Πάτρα

ΣΕΛ.11