Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εo φουλου 0ση
wwww.olyγmpiobimn.gr
Τpή ούου απ δp
ΤEΡΤΗ 1 OWAOΥ 10
ΜΗΜΑΗΤΣΟΤΗ
ΕΡΕΥΝΑ:
α προκλήσεις
για τη νέα διοίκηση
οι ΣΗΜΕΣ, 0ΙΛΙΜΙΚΕΣ
ΜOΜΑΔΕΣ ΚΑΡΑΤΑ
ΣΕΤΟΥΧΑ:
Καμία παραβατική
συμπεριφορά δεν θα
μείνει αναπάντητη
<Σκλάβοι των φόρων
και των εισφορν
οι Έλληνες
Yo oς ους η ΕM Dapνα
: 60ος μpαμεν ην κιpφΜοuα
mtPNoας κn nε Κpu άτήσε Ράtov D μ ooνp.
Lαο ς Μgκς Μp
ύμσεmpαμόη ρία δο, μμόη φo
α ό, odpο ο ηpαπρν
nwίa. bw neαεμίνη . παμ
r ή ooφ σμόη μmν
κομκή inn oη iκiς , μ .
ppo coν o
nμpαη Δ uομ οβoς opaωη Η ο
ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΕΡΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΣΥ ΤΝ ΧΩΡΩΝΤΗ
pήηίn, μτάτιε η
έσυς α p mν pαn NΟ
κάπpου ομ peακήουμφορά ov
οαeαn κομοΜες σνς.
Μp οop oύ μηγάς ξης aν
ep muοτμ momσηπού
καn ου (νο Ε
Ρά μ δ μτο κα δν
η νοον το 0
n oθ κυ 4.
Μpo α πδησης wν μοά
o όύ pΔ .
δAοή mς rς ς οpιςμ.
unς μνη μνοδ onα uο
Εouνήηεppάει πp oήinoς στη
κατοoov μήνμο όη p η οu
Cathτuν η ηπρn me D hus
μ νmσ a oομ ί κι να
a ο μη Ρ Ον
Ει ρ ς αoκ 0 n n
ΕΝά tuρia tw φη
442κ σην pnpη n4.
Bς πο ημοτh nήντς
υΔΕΙε,
οpκ--φόo η ΔDνα ν ο ος
ΣΕ ΠΑΡΑΒΕΡΣΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΚΕΣ
Καίειν η Τμή
της βενζίνης
ήgno.
ΑΠΟ ΤΣ ΥΨΗΜΟΤΕΡΕ
ΠΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΟΠΗ
Εmστολή στην
υπουργό παιδείας
κ. Κεραμέως Του
συμπολίτη μας
Δημήτρη Πέλλα.
οό troν πόρια μς Τς α ς βΕvum ο m
ΕΚΔΗΛΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΗΖΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΒΗ
Με ισχυρή αστυνομική παρουσία
και τρεις προσαγωγές
ΟΜΙΛΗΤΕΣΟΝ. ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΟΧ. ΤΣΟΚΑΣ
oνηφήης οφης Αβοσο α
oνάo mpοό δoαp
πtηpoaw ο oα ς η Ρ0ησκ ΚP
ς στηκίς
ΠΑΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣοα
ΑΚΑΛΗΜΑΣ MIΗ ΘΕΟΔΟΡΜΗ
Ηpoolυουpήςου nτής
δ K α
Σ 5 υ ΥΑ
πουηομ οταmν
- Τe οn
Κacίμ, αupαμ onς Μς
aa wpά ου Βpocu Anpieu, a pα
au- ΡΚ μΜ όα λτό
σn Eoήαήν
10εpο ουοση Σχοκοοoυ 10
ε αηΜo ΤK
En Hmτa wεμκν mη ΑΚ.
μαείpν πρpοoγο μου
υ β o dνεω mν
έγελΜ Ρ
Tpoowς οnvο a
μπρωάomy
p, oη άο νέ.
εμο κρΕ
Δεύτερη
πανευρωπαϊκά
στη μη απόδοση ΦΠΑ
Η ΕΛΛΜΛΑ
Nη πυρηά nς κn
κ - μ έpro ou
Μη Οpη ς mοι Μα ouσμα οτην
4 n α0Υ φη Τp
am Κα
δη duο Α Δνα .
Πpoupε οmς κς M m Τgn
o ΓΡ euς Μaa Eμα Τrs
weaου
ονο Πατeςβu 0 6μα στν πaκμμία
ος νpeίφoοv m μww b
poppον άνό έμα
mΚ ΑΗΚ
ηςΜεnnς
Συνάντηση της Ε. Σκούφα
σύμμναμ άσα π ατw αό τη h ποu
κ ηόαmς Πραδεκής Σuμας
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΥΑΙ, 1STΑΤΕ
με τον Συλλόγο Καρκινοπαθν
ΣΥΖΗΤΗΗ ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Σα δκλιαnE
ΚητΠτatinatτ atittitr
pούbn
Σομpωνα μκ ηφοοδμή oη
n ιτα ε .
ρα πο α ο κό στητία
, αpo
ΑΙΟeΜΤΑΓΕΜE Υ
Μn4ηκ.
ουλητν
Καυpbκ: e
Πωλούντοι ουτονομο αμtρίοματα
στην Αεπτρνορμο Περίnς nό 52 τμ
dως 60ημ κοντά στην θόλησσα.
Από ην η unpkυ α απύη
ΚΗναmφοpμή α
Tκ η mς oτε Η Η
ττυ uν δρομονe ο Βpu4ς.
από ο 3013 σ00 tp ναοooύν α
ςαn κής p a vv γιa τpouνο ηpoουν ς
ovοtς ος oς o oo Τη
ουο Η
ρυύp Ρ A
Πa Εhoo p:
ινητα και
aγγελματικο
Βικόπεδα ευτός συδίου και εκτάς
στην λεπεακαρυ και πiακα
Aτοgρου,
oυ γανd κu
ΣUo mu
s ΠΕ nος, Μ
Iοpοaοp
μ Βαθη
MΗ m oηνιο .
σηu aο u 0 Λν
Cvoy ou Ppo Mpη σημλα, μο
Ειn Μ
ny. AΤ
Κα η.
2354 141 Τα
E69 Δκ 1Ν 6ΝΤ
wew lurμος φ laateτμ -r
νορaρ
φ0eoη.
Επικοινωνία Κοινωνικό τητα Συνεργασία
Οργάνωση
Μόνο μερικά από τα οφέλη που απολαμβάνουν όσοι εμπιστείονται σε εμάς την
ξενόγλωση εκπαίδευση
των καιδιν τους .
Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα
PALSO
Κέντρα Ξένων Γλωσσν PALSO
schoe
OWnerg