Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eεκίνησαw οι εγγραφές για τον 13ο
ας! γύρο Μμνης Ιαννίνων
ΝΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τετρτη 31
1ουλίου 2019
Aρ. Φύλλου 6395
Τμή 060ς
ΗΜΕ ΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάνννα τηλ 26510 77466 | as 26510 37800 1 ermi info @noolngones.gr 1 wwwieoiagoaes.et
ΠΟΝΑΕΡΑΟΔΑΤΝΕΜΟΣ 3Ε. ΕΥΡΟΠΑ ΤΟΥΣ ΑΑΜΠΤΗΡΕΙD
ΤΡΑΠΑΤΗΡΑΙΟ
Νέο ebrnch στο κέντρο
ων Ιωαννίων
Ολήμος μαας
αλλάζει . . τι φτα
Το 90nληρως ουτομοτο0onμενο
nantpovκό τooυνα aνοε η
Τράnta Πpouς στα uοννινα.
στ oυμβολ wν οδων npovνλ .
λο 1-η torκα npooφeρον1ος
ν upο ς oυγpοος τpon
tκnς 5ηnpεon και ο1ο na.
uς mt Τρanttoς ουν Hpο.
ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΝΗΑΙΚ
ΤΟΥ ΤΝΙ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΧΑΤΗΧΚΩΤΑ
Καμπάνες για το σκάνδαλο
DePuy στα νoοκομεία.
Ετmν tλοτiα nράξ neοο n
οολομην διοδικασια για to
coκaναλο tων oρδοn δων ω.
κων της εtoιρiaς Deuy, bυyaτp .
oυ uμτvney ολοo0%
wen αι onoon. με mv anoφο0n 1ου Τριμελους Εφrtιou
Κακουprημovν nou npu vο Mου 13 one touς 2 κoυΥΟΡού :
μενοικ. Λ μ nλov pφe
μεια την tνορ , ης nς για nv
unoo ς npopnθος unepo
ότολογημενwν ορδnouwv λ .
κων, no οφορά υν piuδo 2000
Eww aφnpία pioκετo μα σpoντκn nopeoon του Αpoυ νντν στον δοφωnopo ou δa οδpoτ ooς
o mv noaτ aναβοnσ ης κnμερνomaς τυν noων και σι oυpn Sooopn ooνομuν και ενp
yoa nopρων pa το Δο
Σn. Pizoroυλος:
rαλάzιa ντρoπή στην
κορύφοση της
τουριστικής nepιόδου
ΣA. Τ
|Ένα φυλλάδιο για τoυς
θrσαυρούς mς πόλης μας
Μεrό Dε στuν νpγuς για w
ανοδεδηκαι άpononon ων κλnροδο
owν, wν κολο w εντppων
ν ouσuων κα mv tκoom mw
αναpνnστικμν σuίδοδumuv, t
Τρνα pοδpατων tοu Δηpou
ων uo κο κλοφopo
να 20.λ εΑλδο το onoί .
βοΟΕκΗΑΛ ΑΙΧAΟ
ΔΡΑΜΑΤης
Αναγόνην στο Αρχαίο
Θέατρο Δωδνης
Μετd mν dopυκό nmκημεη
napouoioοn υς nopσταoος Aν
χονn του toφoλη στο δισpο
Αττις-Niος Χpoς δεύτεpος σο .
μος npοδειος μ m Θοσ .
λονη . το Αρxao Οιατpo Δuοω
vnς ono 6 npaμοoona .
ρapdoτaση στο ηλασο ου 1ου
φιου6όλ Αρxαίου Δρομ01ος ΔΗΠΕΟΕ καννvwv Το TaBs 3
Aυούστου σι 2160.
υ και η poφο
p wV upτuν τον ν.
Σ 040ο u κατα ροφονw
Αύξηση Γσον τουρίαμο
της Ηπείρου το 2018
ονontκά τo tpηp κα η npo9φοpά
wν κp ν ης nos nwv
w, ta vmo Α0 tn Km ot
| μενα nov κληροδονουν ο κανωνκο .
| oκonoς γn ων onoto npooplaοντa τα
neea mo ww atononon wς