Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website Website
Recognized text:
δνομασία κράτους
Η ΑΛΗΘΙΝΗ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΥ5ΛΜΚΑ ΜΑΚΕΠΟHΜJA ( REPUBLIC OF MACEDONIA
ΠΜΗHΑ ΚΑΡΤΑ
ΩΡΑΞΕ1
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙDENTITY CARD
ΜKD 0
ΤΡΙΤΗ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4910 (11510)
(ELJT
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
ΜΑΜΕΑΟΗCKO /MACEDOHAN
www.elora.gr
0140998 ΟΟ
1409.196
Προς Κυριάκο Μίτσοτάκι: ΝΕΕΣ ΤΑΥΟΗΗΕΣ
Ανη Κύπρος
12.06.2029
Τeράmέ εr iίσας),
ΣΕΛΙΔΑ
6-9,12
τουρκοποιηδεί κι η ΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
τουρκοποιηθεί και η
Eλλάδα θα κατατηθεί ΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ",
ΣΕΛΙΔΑ 3
"ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΜΒΟ ΚΑΣΤΑ
"ΕΚΛΕΨΑΝΕΣ
ΡΑΦΟΡΤΗΓΑ
ΜΕ ΑΓΑΛΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΠΟΛΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17
νο Αστέριος Τσίντσιφος, συγγραφέας, ερευνητής νομισματολόγος και
Πρόεδρος του Ομίλου Φλων για την ανάδειξη της Αρχαίας Αμφίπολης, "Αμ
φιπολίτες" , προέβη σε συνταρακτικές αποκαλύψεις και καταγγελίες στην εκ
πομπή "Ελλάδα ρα μη δέν, του έμπειρου δημοσιογράφου Κστα Ουίλς