Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, Τρτο στις ειδήσει
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΤΑΜΟΣ.
δρυτές. Διευθυντές : Μχoήn A. Δούκος ( 1916-1932) ,
Κο τ η ro ΑNσmobύ. ΔεΑ /-2007)
Σάμος, Σάββατο 27 τουiou 2019
€ 1,00
Αρ φυΑnoυ :410α
20 4Οχυ
Μυτιληνιν
για το νέο ΚΥΤ
ΕΔΕ για το Παιδιατρικό Τμήμα
στο νοσοκομείο Σάμου
ωά ωνέσεος Τος Διραας Εξέτοonς 4δωe ην ετάρτα 24 o
Eo mντ ρά κ ρο ον
aπnτ τ τοamo κ τι αν
σί συνέλεmra o ov εm
το νοοομείο τομου οντμτunζu oopooo o tmv oμοη οντμτοστο0οpά nνο00ημα unοστεnonς
συένο Apo.
.ΑΚΛΝ ΔΑ
ndτpος έnoee όδeιο να κ tioρς
πον δnογoμεταξυ
toun unoογου Μεtoοστευτως nomooς κ . Δruίτpn etoo του unoupου
Φοσ0 το κνο ος κορο000ο
ρετν nou εxnenov στς ουτοδιοκtκές tnoγές της 280ς Μοου, δen το
Τpo, ono tς 207/019, το νοο
hoye 6eος της μονοδης naδιoτpou
δύο nδωτpους δoκεος δο μmoν .
. emτ αο τ ie θο η" omtδ
μου ο o τ ω
ένο νέο Κ Anm φορά noέντpon ou roonatoo
νέου αonnpη uoupοu Ρροστοο
το Donn, npoουοένου με θέμοτα
oioμe των κενoν στο | nnomoνο
nουΟΟδο0ς τν Μιπiρeγκ NρΟου ςΚΟ
ο vtο κm.
οηκοκο
eνopepe στην npowη 6υvoμnνnon γ ο στpoontδo Μoov και
Δήμος Σάμου: Μήνυση για φθορά |7-13 Αυγούστου
δεξαμενής νερού
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
10 χρόνια Samos YΥoung Artists Festival
Eoν Αστυνομική Δuouνοn toμοu μετέβοoν tη Δεuτέρα, 21 οnou ο d
Αυrοe ΜΜ Ηονουs eoμα 034Μουου0 ο οφ.
, Δημοσίου, σοη
oτoo με σντάμενο το ερτελμο πρότος, κατατέe
εuoο ο
oon 10 κow ου φεστεφύan
στο δημο στης ης rερος rοα ourg Aniss Pevat ενo α Ολος 0ο εpγoστη
traboy Η οouio oe στκ 20-30
SAMOS
ρ0δ στr oο Pl
FESTIVAL
στεnωn του δμoου τοοο και
δαεpτo 6ς
υpεvne
Στην Αστυνομική Διεύθυνση
Σάμου επιστρέφει
Ο Δημήτριος Μαϊστρέλλης
paoς ννκός vpομμοτέος nέντε όνο npv αό
ο α α να
Στο τημο τς Ατυνεμς Δε
οuο ου τaος
oono , oooτες n tpio oοντες or τtooεpς μου .
ρeτό 6ύοon στο apcκό mod poςκοι oε οου
σουτκή τη στρακής κς κo Env
oτρίpo ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα