Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο tου
πρέπει να ξέρει
να δυοαρeστεi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εiτις- Είλόη Δuθυς ΒΑΣ ΕM Eις δο Αμφύλου ( 5 Τμή ΟΑαμ λο Κυμκή 270 kuiu Δ09
ΕΙNRNΗΑ ENΜΗΣΑ
ΤΑΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΑΡΥΝΟΥ
υοουpεύοντα tα PΕΠΟΡΤΑΖ
ς Δήμορχος Πρέβεζος εί.
Adue nede
ενα μήνα nepinou Αρης Τσείος v δμοτν
κόντων ono toν νέο Δ Μnaiane naνετα
έχ εγκoτολείφε όnο0 nooθεί σε σκεδιοομό κα
napana Α οo orο 6εν θo nepuέvu tov E .
tόoo για το nεpβanoν , Τa nm δότ αν. τέμβριο για α ηρoup o
te κα τ
n Κρaίες ια ΔΕτουονικό
είναι ηnέον οε καθημε.
ριw. ομνότιενOE α npoβnματα nou θα eέματα
κληeεί να αναnάeει ο ν .
pχ wτη σελυ
ΝΑ Θ ΥΜΟ ΜΑΣΤΕ
ΤΙ ΣΣ ΗΜ ΑΝΕΗ
Προπωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου
Παράκαμψη Νικόπολης-Ευγκοινωνιακά έργα
αναδειξης αρχαιολογικού χρου της Νικόπολης
ΚΕΝΝΤΡΟ ΔΕΞ ΙΑ
Με την Ευκαιρία της Μεταnoλιτευτικής Εne
tεiou και όχι μόνο" Πάντα rίκaιρο και διαχρο-|
ononoτpισεων για tmw unonoinon.
και Εο Υv τono
κη προοφα
ά 4ο ανοδεΜnς οφno
θα npo"
Κροδεξ
Ε ρά, για δεύτερη φ νεχεα στη στ.
0Η0eo
χεα στη στλ
Ταnο καρη
Η απέντα του ΥΠουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Δεν μπορούσε παρά να είναι εξαιρετικά φιλόδοξη
Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
Κάποιοι αΠορούν
Πρωί να καθαοίoν το onόλο
στο Μτι αnό τα εύφλεκτα υλικά
. υuΕφnonta nouonedn
ονo κα οου oμε npuroγενους τομέαικ .
a ωυn
ο rpuourουογoς upionou είχαν ουγκεντρωθεί εδ και έ
ναν χρόνο στο Πλείσιο υλοποίησης
μι και Κωνοταντνη
ο e κ Mnοτο nρω ρνέχ τη σμ
οννέτ στη σ e