Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(.) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ο οide
τwa Α
δρυτές . Διευθυντές: Μιχoήn A . Δούκας ( 1916-1932) ,
ΚΑΜΟΣ.
Κ m TηΛiro Αn ΔΕ 2007)
Σάμος, Σαββατο 27 1ουniou 2019
Αρ φύou : 419ο
20 Οχυ
Μυτιληνιν
για το νέο ΚΥΤ
ΕΔΕ για το Παιδιατρικό Τμήμα
στο νοσοκομείο Σάμου
ντo δviργειος Τνορης Δος έτοonς έuε ν Τετάρτn 2 ioo
Ατa τοu norακού Τiνος rou oύ Mooον Σονον αλνς
σί συνέλευη γa to μoν δimuoi
στο0ερά ηροpμα υnοσtntonς
Α AΕΔΕ
Esuς μ ουpo nodioτpος έngee όδειο γα οκ τέοερις
του n unouογο Μετoοστευτς noοoς κ . Δμrίτpη Bitoo κ του unoupού
ρετν nou εκλέnov σες ουτοδιοκτκές εκnoγές της 26ης Μoου, δεξen to
τpo , ono ος 1207/2019 , το νοoo
ς οuον γς κ ος pςsu
oγuoaος της μονοδκς nooτpou
μ μέ τς δύο naδτpους δopκεος δύο μην .
an ω s om noΤΟ no maroo eνη θαnν m
οu ω γ nνο oν
npanv opoγeία κn oono tης σμεpnς ouγέντpuoης nou στoo Eει τη συγέντρωση oruotικού
ονοφeρ στην nepowή δυνομή onνnon Yo το στρατneδο ooovo και ος vέου κn.
Δήμος Σάμου: Μήνυση για φθορά |7-13 Αυγούστου
δεξαμενής νερού
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
10 χρόνια Samos YΥoung Artists Festival
Στον Αστυνοpκή Δεύouνοn toμοu μετέβnoov tn Δευτέρα 21 ouou ο o+Aυτοuοου Μ Ηονoυλiα co υ 0.4 Μ ουουo oι οφκό6ε ονοΕς ουενα δ τmvες ερομνα
Φ0 το φμα της oνος μουοκς ημοupoc
, 0τα roοoφoγonour
ooμ αν Ο ΤO nτEΟ Ρρόκτος. κτατθΕ
σττκή κα οoστο νo
Το και
στο δημο π0tης τς rεριος μrοα Yourg Atiss Fesval ειοι γα όnoς 00ι εργoστη Tnaloνsy Η οuvουAα opei στις 20:30
κον με όραμο και κάmo, έvoς στο0μός Τοο ως npoς nepaoκευ στ
SAMOS
eοοpn το κpκς ο onooυ
Μ oα 0οδ απε o
στλέη του δημoου τομέα κοι φο δα ται aς
FESTIVAL
υpεnnς
Στην Αστυνομική Διεύθυνση
Σάμου επιστρέφει
ο Δημήτριος Μαΐστρέλλης
ματκός νενκός vpομμστέος ntντε φόνα npv aό
Η ουοa οpei στις 20:30. Η ου
στοουης στους δμόους unonnoυς, κατοργείοto
ΛτΝ Ε α m Aντατο h εδή s
σνοnομpoνειο γεκoς oεαυeuντnς.
tτμτς Κ ς
ΑΜTου utοu u ωτος
ρτκά 60οone στο aptκό νnod μοςκοι οε 6οους oono , oνοτες n tpio ooντες an τέoσερς μου
οτκή ms στρεκής 1ο εerς uw
w Μ u snuet

Τελευταία νέα από την εφημερίδα