Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΕΛΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΝΗ ΤΗ 9AAΝΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
ΕΠΙΚ0ΙΗΩ ΗΙΑ
ΕΒΔ D ΜΑΔΙΑΙ Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Α ΠΑΝΤΑXDY Φ ΛΩΡΙΗ ΑΙ Ω
Τivi φύλου: 50 Λε πτέ.
Αριθμός Φύλλου : 2634
ΕΤΟΣ: 58α
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑμΗΜΗΣ ΑΘΗΗ
Em: 1οri:omΠΟm
1 ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΑΓΙ0 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΑ ΣΤΑΘΕΙ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
w m m ΥΟ πol tυνο a νμm ημά οννονωη εξέδωσε και η unαυργός
Ποδαος 1η Κοpάμέως διιου όνομέρα: κΤο Ερύμοα ομεμουν
υλα θάμήεημων κηθάν μΟ Τω wαδο νm mm λ ο να Aλο Τα ΥMu Hoοταί ΥΑ
teρίαμβόναιοι κα το μήμα Ψυαλαγος αην Φλάρων, με ων εveαγομενα οκο δημάκα διας Το Ταργεία Ποιδείας και pη Του έουνδηβσο, το αιιαταχ ψμα δτο xo ωυς οες τους.
δήλοωε 4ανάητη η σηn να η οmη to Οό ην το. αmνπορατήθειή Φ s .oιo hoio0 tων φpοδων των
Κυριακή 28 ουλίου -Κυριακή 4 Αυγούστου
ΔΙΕΟΝΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΒRACHE ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
να wποραβρΑΜΟΜτα πεαγοια πο τωσοης δααν- αλα, ατην ΕΛΟS ηmν Μεγόη FOEτον, σ Piana
νωης Διέθμας Μουακές μέφες Rache - htenalion ae νας), ση Αθαρια Minus) οην Τολάνδη (bagan .
Τον Παλωία της Φλωριος Ανο Πaνιολήμον θα 6αpτάσ .
Dmioo Το Τως 500η a f ΝEmw ΤΟυ eο ές σαnνουας να Εεmwνe τα φητήγωυΑ ης Πω 2ς
την Κυμοη 28 1ουλωμ δως ην Κροργή 4βμφπου, .
ι αιωυδοπές τροργοντο απd την Γερμανία, τις ΗΠΑ, oυ, την ΜΗΗ ηαρ τομ Ανβρου, Την φύαρμαννη) της buύου, παρφανη ης εonτηκ τοu βγου . Τα ακάγευμ της ΠοαλαμθανΜθημουηνί μπα Παφο φιρση μα, αθηγδη εμ0- ωμτμ ωυ Τueμe. ην φυμαυwη ου Fiραης ν 5α00 ΜάΔΜκαοΝΟnΑan2Τνm Τα D ρoυκν,
μναμμέν, ολΜά και με δυνντάτητο ποραιωναύθησης οιό δα - Φωματη ης ΤοΝτης, Τμ ΜΕγοη φωnνη γς Πίως αι ie μους Εννα αμ Ανωμ Πανοεμανς Μ0 η ε00τ ωω oήφ.3 10: Luλpdu 5 15 Bίγοιο p la57ο, Ιomp boμp Snπσοn ότοι Πριοτιλοιο 5n pωλσυυ a o -uion bnosinoog snο ο an inΡΟΙ3 Ο b3 Dομαουο όn
Κολλιτενοός Διευθυντής Διεθνων ηνακων Ηuερων).
αaude Vilae , Eluad ΣMetan , uis Saran κα. Έχα δβε
Ιa0o 8ENΙΟB4S O MoυΡRΗ ίeρΗ
αα 5ρβα κα auεng εprαι a αν pοS
Τη Το τυ Σο0ριομ 27 hwλio, Ονήμερα ης εopιης ων
Ανου Πωναλήμωνος ,
: τελεστα Ποημρή βρχεροινή
. Πιανσοκοη Σηάδεί" , σ
δρέη pa, Χαρά Σομή (ρόλ), Μiα De Secodι pωλα Κον u natuη αυτdειο) κοι Δημητρο
aΚΜκθνείς μακές Μέρeς καe - Merataide Mudk-M με ταν Τοyο 2ύ οα τρν oπεμαέ nς ατουδές ης | 080ταξεης ταης μης κα συμεn oo τλαt.
a Κi ro oνα i ρ mnμ Δευτέnoς 29 Mu/iou, εoσης, αια αβγω αμον θο τελουτα θεια
ωρο, μεςονοnεύoνι aηην atpυκή μας πάλημε αωωου - εiou μο αuνή προσυτυτητα με μελες της επαυχές | εtaρ10 0 31-31 μ).
Φλaδδη. κθηηκου στο Τημ Μαιωνον Σωνων ατο Μa δEΜ μουτά Cθon σον ΔιΜ Δαγωμαυά Π θημμα
Πονείnατήμου. Ούμης 500λαδης γνηθηκε ποι μεγίίω- buimu , τμιο ριροα αων Δeθή Διηωαμό Bachmamnai ,
Daητ Dααοραπ Που το ΠοΜ ΚΟomaστι τε Κ tή Hmνα.
ποι ατa τμίμο φνοτοψίος, Παδιγωγνης και Ψυαλαγας, οό μήμείος ά δε ηγαροψαος ης οιαι ελούν ημεο αναρΝολα ν άνά mές 10υ λαβ υλ Πίσαι Pi mi0e ΜΟ) a aΜιεό τνολίτρηνα ωΜ. Τα Σφρ0 27 uλωμ αοη30 μμ, ατα Νέ Πλοοτό τα Κροκό Μetα 0έσσαλωνύης κοι δάνλυμα πν αυ οτό αθομαeς ταυ κά αμου καυ ανeαγοστημε
να Πονεωατήμα, Κέρωpο.
a α a Εξωνηm τo Αpν Παντελεημωw, atou duωυμα λάφο το
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗ ΥΡ ΦΛΩΡΙΑΣ
ΑΠΙ ΤΝ ΠαιΠΣΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΓ ΕΡΓΖΟΜΕΝΠΗ ΔΕ.Η ΦΝΠΡΙΝΑ
Και φέτος a oλuatuoς ΣΜοης Ερνίφέων ΛΕΗ Μ.
Μρνης δαργηνμο τα Ποροδοποκά Πονηγήρι Φλάρμα φη
μείλες φγagκα θο τρομτατονηθαί η 5η δορνω η με ην αμμετα η! χαψο ταμ Eρεtoκai Συpουλίαυ "Γιάνης Βοκαρeλης " με την καpμφοων Τnaνατν , τον duη Βaαλεάδι tωv dύη ο γεοa Ae της ΜAKΟΣΟΜ0, από οe ηνuΥa 0.
and ηV Αναοη Κουαι ηo ρνης Τas 301 ΤEoυακα φθnτεναην Μυ α δυα μονόΟν ΚΟAτη του Πδείου
δίνυμο μαοτωχάναύ κύνον αμονδ "δuensled Sαe Duail- Τεαι aλα 1s0 της ΜΜαος Βυννωp Μεράνωρ. Η Η4eyα Ηxaia
arme TαΜ FumwτΚΟνε mοπeεατο0 Τeνmί νοιμΜ mi δη 1
λρων Αθονα au. Σην τpομπέα ο Ποντελης Σιδκας ατην
pο και στω ντοαίλ ο Χ. -0νλότουος και Χ Πάναγων ίδης.
ην Κυροκη 24
1. Πουσφάς Σμαμς Γηνοων βαμαοΟΝΣ Φιωαμα
. Παλια σοκός Σύλλογος κ Αtροτού ψάμιος.
δipeimai σμς Hωμένες Παλιος μεριας, όιου έωρe το Βυtωμ Mερρόνων, καθος φάτας μορτά ανια το 100 χρμο
Δήνλυμε Μει οuωμακού Κωνλου Σκαιδων "9ήst Πρίοn .
Έχα δσει οτομικd ρεατόλ σην Ελλάδα ατην Γερμονα ,
oκό ην γένη ση του.
ΑΛΝΜΟ oμάς Ο άς Σύλογος Αρία
3 Ορφέοςν
, Mhυoος Μρpωνς ΣλΜaoς φλωκοίρου Τα διιορο.
Γo nρoγρaμα Των συνθελαίν οτην 4η σελίδο)
ΕΚΔΗΠΣΕΙΣ ΜΗΜΗΣ ΓΑΤΟ DADKAYΤΜΑΤΟΥ ΛΕ0ΒΟΥ
E3 10ΥΛΙDΥ 1943
ΜΟΝIMΗ ΕΚΟΕΣΗ ΓΛΥΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΜΔΗ.
ΚΑΙ ΛADΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟ ΡΑΤΕΡΟ
ΥωΝ 0aιω αυλλίά ουν το opέubxo ούpοηματα
nοuδιοoy nο ονn ήμηγ ήηη φοχείο ooμη MD D7
1. Πλιυτός Σύλαγος Εγαζαμέναων Δ.Ε.Η.
. λυσς Μpoκoς ωpομός Σλοος Πίοίατρς
snsoo i δαρόs Ippθη wmj inr oy lusφ0 ΜΑΝDN An Dai MDDN ΟΚ Sη DHND A
enφdδοαp
Εωνήe Μmm λοmάν o e
. Πιαυιός Σάλαης Πολuwτόναυ αΠ νς Οέξανρωφ
Κιριοη 21 ωuλοu 201s. α Εκδηλαμος ΜΜμης για Τα αΟ
του Ολaκονμαιος ταν Λεαpου auς 23 ωλον 1945, κοτα ύος Pοοηφ, aε μάμη ένθeoη Υτό tων διapμένου
Φλρνος
τούντος του Μηραιολτη Κοστοράς κκ . Σεροφου at0οθητε | ut auwαγη ου αμ Ο ο Σφmno τ pοu 20 Ιωυλίηu ποραναια ων αναπορυμεροι αργν Φλαμινς
ΕΒυwής Ανυατοσης εν α τα ατφυd της ημέρος μλησε a p0νοu Μmροu και Ενeργέος Κωντάνυνα Γέpau , wς oνο .
, nm Μv o ΚρnαΗ ΜΕΡΦ
, Πάια συκός Emμορωtdς Σύλλο γης 4κριε φι Κέλης
Mούaου, του πράην οντιdημόρχον
ΝΔ00Ο WOw o Mαnνν P w ΑΑon οστοπομ, ημ μο
αησoν ο Αντυερφερaωης ολρυας Στέφνος Μrpoς, ο |0εδρου της ουνόηπος.
" aoς apφωικoς Ανο tυξιοκάς Σύλλογος.
10. μΘηuνός Μaρφωινός Emλτατυά; Σλογος Αχριτα
μρηo ρνφυ ΑΜυρ Μoκάν οΟ Τ0υ ΣΥΑΥ Υάμ Μολέτης rερή γηης βατυνμίος , ης ηφoopeσunκ, ο χρίεδρος του Λεχd0υ πολου και nάλλν κο Π
Τακωη αωονηη pακόλκας η τοραιαω αμηγ οων τη. τα Γινι Ανωμάδη κα.
μαλομιαυη Φάμη Τρήαυ . από:
11 Πλωσομής Σύλογος κΔόξο Αλνωνι ψλρnος
12. Ποnaπνός Σύλλογος aέα Ορωτεφι Στopoς
14. Πaot ΤΗ Ψαεραμετη 0οσσολaviης:
15. Mωργωός Ιύλομς 0υμdδος
namμ Τ νo Π0ohtης Hλωφ Ανω Κολλυtοης
15. Πολίωστς Σύλλαγης 4δα δρίανεφ Ιέος
σi ΠολοΗήα τλλνς μιογιρωυ ογiα Σνμελόι
21. nανοσυοός Φύλογος mτν Φ)ωρνο.
ηaί ης Λέαpου, Τον έποαε |1ο έργο tου μίλησε ο
1941, 0ι αγεφια του gu wωMα Μταίαν Την wοn ΤΝ Κ Το .
τοφής του, καλoς ήον όγωνας , κα , μετό οτά ανoναμενος | νεπιστημίου Δυτuης
Οκέδάνίος δωμός
εμdμεα φάλλα θα
φωμη Τονυ ααnodΥ anmeam aa ημααυύσουμε περια aτην κανοτητο Αεάpau, γεγoνoς ιαυ αυγίνημε ια εpo ην ! Υaν Γιάννη Ανωδη.
Τo Ταω 3 bati0u 2019 ΤΟ Δηαυό Σιυοηνη του ηυ
Αμητασι, με ην αίμωνη γιμη ταν Καναινον τppouίαn
Ο Αοe Μ oaν-Μυponaτaα
τελευtao w uή οδεpη:
υ Αριδδη Καιaνογένη.
--μ-4-ΒΑ.