Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
μελέτησε to napελθόν
πριν σχεδιάσεις o
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1951
ΣΑΒΒΑΤΟ 201ΟΥΛΙΟΥ 2019, ap, φλου 1898 (23) , έτoς 390 ΤΙΜΗ: 050 υρ
Τα Μν
Eναι ro ppaτου λο r ιρη pοΣpa του ερν την πpao o eμpον toυ ono paς.
ΕΛΛΑΣ
Κοδκό 2149
διαβάστε σ αυτό το φύλλο
Τ οξυμένα npo .
λήματα ou
Nκόλας Κα.
ρανικόλας;
Απόστολος
Μπεκας :
Μικρές αγγλΜες - mpαγp ΜΕΓΑ.
υεpαί ν
δογυλακτo, τpopipa αι
ξαv oι ουδ.
σμός για τη μlοθuση pu άλι μπροά -. Aσπιο .
οίες σoν ΦΑ Νaουo .
ot ύμα η
ΛΕΣ ΣΥΚΑΙΡΙΕΣ
aκνήrου όσκ" εδο.
nλρύντ4.p .
ταμνημόνια είναι εδ και παραμένουν
εξαγωγές
κλείνουν και το ΚΑ!
Ηοrίa ης οονομίας paς Χpας εpάεται στο
Κppοκο μετoφορά wν
ts ελη τη Nopο.
ου φenoυpγod uavυμοΚΗ σν rou
μυημονα opuopμα
oούγ, καθς o εruγές ptεpocουν tωv εξα Μαi- μ ην
WAν ανοmχ κα ν 9 τoς
8ς aπppoύ
λή ου o τoν tou oμ .
πο τητας των naparομένων mpντων, στη μείωση
Τa epοnουa , nuνήλ.
Καγων μου μημνp o δμαρείς σμβ oοpη ruv ομοτενν κa δφήο, Οoo
. pρo eo
ανερrueς επnαv
καθς στο σίστημα mo mκpa και το ανepvo
rεoικapι bλου,a
puepνoος
νipου Νδουοο to rευο
την ayuή εprαικν μp .
ζομενο λ-ά συς οφες εγκατάτmoς τoς
cni vu oμpooυ t
Το Ιανoκάpω w 017 .
γν τo
Μέντμξ ς στην ΕΟκ τη μτίπεα EE, oυνεt .
κ Η ς
poop p rrαφο άα d φ σuba α μ oδήοpχο κ Na
στη Βpo. Ο pp poμείνη δκηή υπ μνο 57 λλη μεύ . Μ aon n μνης
aoμpανuν την ntήση
: aγpαστικής τoς aξ
ντpον κα tu δo e λoς α npτντa o p λες ns ormpoύ taηoη ροpέν
νες ά λογω της αίξεσης τς τ e
ΟAΕ ονοντ ν μ u 0 ουνη τκη
Εφootyro rov pοpέν pαπτή amoooη ne mp mν t pς an
ανmpoouni eoppp avt
poroντες ατοκομαν τον λαό με η 5κωon του
παραμένουν απλήρωτοι!
τα onoia υoνν ano mς τup ων μ ν
aalaols pad
Aκόσταλος Πamoppητpίο
ppunv tpυμεvου rα m
μ oοκν στοχμ
Onavteup, μέτp σήμε
σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης
η Ημαθία!
κ εκστηνστ An o
eφruuεvαν ήpuapς.
Ακλήpuο Dppupένoν . σύp με νννn μη
Aεpptpo .
15 ou μηνeς , μεpά um
Μτά η Χαδκή o κατάστοοη rκτης aνοτκης
ΚΛΟ- Κ m αγυστο aν η μρα o λέοντος amo to
oneonν μα δuης
Σνγpμένα ηενοή τρομτεiυrns mpooοίo
Κ 0 ΕΥ ν
am την uού mmoon m σn στη δυδηn oti-Κλ46, 0 , mς εΔ mνο
0 ναm
κnάκnur ανmrων
η δοίpο w oυtmv no
ο μς κάν
να pioει στη δία μυμ tmuσε mυοnς Της n on u δο w.npan
3 ΚΟ Μ Η Μ ΧΥΝ ΙΑΣΤι ΧΕΔΙΔΑΟ
α ανΤ u Η μ
muskn UTHEεRmPI
Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, MD
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΜΑΡΟΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ . ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΕΣ
μ α τηνμτη
Kαλητeες amo tmv ηpoon ομηνa pς ηs
ΑΤΗΣΕΙΣ . ΦΩΤΟΤΥΠΕΣ
e pουγός
-MΟ έ
ΜΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΣ
, ΦΟΡΟΟΙΚΩΝ ΥΠ0ΘΕΣΕΩΝ
& ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ
Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 1 . NΑΟΥΣΑ
φυν. Φwή Αpομnανή npoμένe vα δαmoo μ n O
opela wv δυ Τηουνδευo nsυ πopposouονομα Αrστολος Βσμonoυλο
ΕΥΝΕΧΕΙΑΣΤΗΣΕΛΙΑΣ
soa 1 23320 $2554 myakingr
dn.gr
o a -noμ -ω
ΤΗA, 23320-20310 & 6939.794430