Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

25

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5196

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΑΤΡΑ: 4.000 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ο∆ΗΓΟΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

Ο Γ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ,
ΕΝΩ ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Ο Ν. ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ

Επιστροφή
στο παλιό
σύστηµα

Νέο ηγετικό σχήµα
µε εµπειρία
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ… ΤΡΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΚΙΚΙΛΙΑ

«Άκαπνα»
τα δηµόσια
κτίρια
ΣΕΛ. 11

Αγώνας δρόµου
µε το voucher στο χέρι!
Ξενύχτι και ουρές για
εκατοντάδες στον
Κοινωνικό Οργανισµό
προκειµένου να πάρουν
σειρά προτεραιότητας

4.332 τα ωφελούµενα παιδιά στην Πάτρα,
όµως οι δηµοτικές δοµές διαθέτουν µόνο
670 θέσεις (πλην του Βρεφοκοµείου), ενώ
παραµένει άγνωστο εάν οι ιδιωτικές δοµές
µπορούν να απορροφήσουν τα υπόλοιπα
Θ. Τουλγαρίδης: «Οι ανάγκες είναι τεράστιες
και οι διαθέσιµες θέσεις δεν επαρκούν»
ΣΕΛ. 3

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ∆ΕΞΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ο «Πατρινός»
Γραµµατέας
της Ν.∆.
ΣΕΛ. 40

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

Επιστρέφουν
στη δουλειά
µέχρι το Νοέµβριο
ΣΕΛ. 7

ΚΗ∆ΕΥΤΗΚΕ
Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ

ΜΕ 2.850 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Φόρος
τιµής στον
«στρατηγό»

∆ηµοκρατία ετών 45
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 17-22

ΛΑΜΨΗ ΑΣΤΕΡΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΙΒΟΥ

Στεφανίδη:
«Έρχοµαι Πάτρα»
Παναχαϊκή:
Ανακοίνωσε Κοτσώνη
Προµηθέας:
Περιµένει να µάθει
την… «οµάδα Α»

1.241 δηµιουργικές
επιχειρήσεις
στη ∆υτ. Ελλάδα!
ΣΕΛ. 3